Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2011 NR 54 POZ 37

Tytuł:

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych COM(2010) 289 wersja ostateczna – 2010/0160 (COD)

Data ogłoszenia:2011-02-19


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2011 NR 54 POZ 37

Strona 1 z 7
19.2.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 54/37

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w  sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych COM(2010) 289 wersja ostateczna – 2010/0160 (COD) (2011/C 54/12) Sprawozdawca: Carmelo CEDRONE Rada, w dniu 13 lipca 2010 r., oraz Parlament Europejski, w dniu 23 czerwca 2010 r., postanowiły, zgodnie z art. 114 i 304 TFUE, zasięgnąć opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie   wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych COM(2010) 289 wersja ostateczna – 2010/0160 (COD). Sekcja ds. Unii Gospodarczej i Walutowej oraz Spójności Gospodarczej i Społecznej, której powierzono przy­ gotowanie prac Komitetu w tej sprawie, przyjęła swoją opinię 25 listopada 2010 r. Na  467. sesji plenarnej w  dniach 8 i  9  grudnia 2010  r. (posiedzenie z  8  grudnia) Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny stosunkiem głosów 172 do 12 – 9 osób wstrzymało się od głosu – przyjął następu­ jącą opinię: 1.    Wnioski i zalecenia   1.1  Niniejsza opinia dotyczy drugiego etapu trójfazowego po­ dejścia Komisji do uregulowania kwestii agencji ratingowych. Ko­ mitet uważa, że w obliczu tak ważnego problemu, który przyniósł wiele szkód (których końca jeszcze nie widać) gospodarce, przed­ siębiorstwom i obywatelom, UE podjęła aktywne działania, mię­ dzy innymi za pośrednictwem omawianego wniosku, wywołując jednocześnie podobne reakcje na arenie międzynarodowej. EKES ma nadzieję, że zapoczątkowane prace będą wytrwale i  konsek­ wentnie kontynuowane. 1.2  Komitet sądzi ponadto, że należy szybko zniwelować róż­ nice między poziomem integracji rynku finansowego a  pozio­ mem integracji rynku nadzoru finansowego (który nadal znajduje się w gestii państw członkowskich), ponieważ różnice te są jedną z  przyczyn wspomnianych szkód. Z  tego względu Komitet z zadowoleniem przyjmuje omawianą propozycję przyznania Europejskiemu Organowi Nadzoru nad Giełdami i  Papierami Wartościowymi (ESMA (1)) uprawnień do nadzoru nad agencja­ mi ratingowymi. Jego skuteczność będzie zależała od dostosowa­ nia odpowiednich przepisów krajowych oraz wyeliminowania utrzymującego się zamętu, wychodząc poza obecne propozycje zgodnie z postulatami niektórych krajów. 1.3  Komitet przyjmuje z  zadowoleniem propozycje zawarte w  rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i  Rady (WE)   nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ra­ tingowych (2), zwłaszcza jeśli chodzi o  propozycje dotyczące podstawowych kwestii: przejrzystości i konfliktu interesów, infor­ macji, konkurencji i zagranicznych agencji ratingowych. Komitet zdaje sobie sprawę ze złożonego charakteru tej dziedziny, lecz

(1) European Securities Market Authority: Europejski Organ Nadzoru nad Giełdami i Papierami Wartościowymi. (2) Dalej: rozporządzenie z 2009 r.

wyraża ubolewanie z  powodu opóźnienia wejścia w  życie tego rozporządzenia, które powinno było przewidywać postanowie­ nia zawarte w obecnym wniosku wprowadzającym zmiany. 1.4  EKES jest też zaniepokojony specyficznym charakterem długu państwowego, a w szczególności nieutworzeniem europej­   skiego organu oceniającego dług państwowy. Wyczekujemy za­ tem wyników obecnie prowadzonych konsultacji publicznych (3) na temat agencji ratingowych. 1.5  EKES uważa, że podstawowe znaczenie ma objęcie nowy­ mi przepisami dotyczącymi nadzoru europejskich fili agencji, któ­ re mają spółkę dominującą poza terytorium UE. W  tym kontekście Komitet z zadowoleniem przyjmuje odpowiednie po­ stanowienia rozporządzenia z 2009 r. Najlepszym rozwiązaniem   byłoby porozumienie w  ramach G-20, aby ustanowić globalne zasady w celu zapewnienia spójności różnych porządków praw­ nych w tej dziedzinie i stworzenia międzynarodowych kodeksów postępowania, których powinny przestrzegać wszystkie agencje, powierzając nadzór Radzie Stabilności Finansowej, która powin­ na również mieć uprawnienia do nakładania kar, w  porozumie­ niu z  organami poszczególnych państw.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2011 NR 54 POZ 37 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C54 - 58 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: „Europejska agenda cyfrowa”COM(2010) 245 wersja ostateczna

 • Dz. U. C54 - 51 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego dyrektywę 2001/18/WE w zakresie umożliwienia państwom członkowskim ograniczenia lub zakazania uprawy organizmów zmodyfikowanych genetycznie na swoim terytorium COM(2010) 375 wersja ostateczna – 2010/0208 (COD)

 • Dz. U. C54 - 48 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy …/…/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa do informacji w postępowaniu karnym COM(2010) 392 wersja ostateczna – 2010/0215 (COD)

 • Dz. U. C54 - 44 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, partnerów centralnych i repozytoriów transakcji COM(2010) 484 wersja ostateczna – 2010/0250 (COD)

 • Dz. U. C54 - 42 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia (UE) nr …/… Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji pojazdów rolniczych i leśnych COM(2010) 395 wersja ostateczna – 2010/0212 (COD)

 • Dz. U. C54 - 36 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków dostępu do usługi publicznej o regulowanym dostępie oferowanej przez globalny system nawigacji satelitarnej w ramach programu Galileo COM(2010) 550 wersja ostateczna – 2010/0282 (COD)

 • Dz. U. C54 - 35 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 460/2544 ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji w zakresie okresu jej działania COM(2010) 520 wersja ostateczna – 2010/0274 (COD)

 • Dz. U. C54 - 34 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oznaczeń lub oznakowań identyfikacyjnych partii towaru, do której należy dany środek spożywczy COM(2010) 506 wersja ostateczna – 2010/0259 (COD)

 • Dz. U. C54 - 33 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie montowanych z tyłu konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu w kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych o wąskim rozstawie kół COM(2010) 510 wersja ostateczna – 2010/0264 (COD)

 • Dz. U. C54 - 32 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dopuszczalnego poziomu hałasu i układu wydechowego pojazdów silnikowych COM(2010) 508 wersja ostateczna – 2010/0261 (COD)

 • Dz. U. C54 - 31 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do jednostek miar COM(2010) 507 wersja ostateczna – 2010/0260 (COD)

 • Dz. U. C54 - 24 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie stosunków EU – Rosja (opinia z inicjatywy własnej)

 • Dz. U. C54 - 20 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie bezpieczeństwa dostaw w rolnictwie i w sektorze spożywczym w UE (opinia z inicjatywy własnej)

 • Dz. U. C54 - 15 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla (opinia z inicjatywy własnej)

 • Dz. U. C54 - 8 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Islandia jako kraj kandydujący” (opinia rozpoznawcza)

 • Dz. U. C54 - 1 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie strategii energetycznej na lata 2011–2020

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.