Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2011 NR 54 POZ 42

Tytuł:

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia (UE) nr …/… Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji pojazdów rolniczych i leśnych COM(2010) 395 wersja ostateczna – 2010/0212 (COD)

Data ogłoszenia:2011-02-19


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2011 NR 54 POZ 42

C 54/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.2.2011

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w  sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia (UE) nr …/… Parlamentu Europejskiego i  Rady w  sprawie homologacji pojazdów rolniczych i  leśnych COM(2010) 395 wersja ostateczna – 2010/0212  (COD) (2011/C 54/13) Sprawozdawca generalny: Ludvík JÍROVEC Dnia 7 września 2010 r. Rada, działając na podstawie art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej   (TFUE), postanowiła zasięgnąć opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia (UE) nr …/2010 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji pojaz­ dów rolniczych i leśnych COM(2010) 395 wersja ostateczna – 2010/0212 (COD). Dnia 14  września 2010  r. Prezydium Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego powierzyło przy­ gotowanie opinii w tej sprawie Sekcji Jednolitego Rynku, Produkcji i Konsumpcji. Mając na względzie pilny charakter prac, na 467. sesji plenarnej w dniach 8–9 grudnia 2010 r. (posiedzenie z 9 grudnia) Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, zgodnie z art. 57 regulaminu wewnętrznego, wy­   znaczył Ludvíka JÍROVCA na sprawozdawcę generalnego oraz stosunkiem głosów 142 do 2 – 9 osób wstrzy­ mało się od głosu – przyjął następującą opinię: 1.    Wprowadzenie i streszczenie dokumentu Komisji   1.1  Wniosek ma na celu ustanowienie jednolitych zasad doty­ czących produkcji pojazdów rolniczych i leśnych. Obowiązujące prawodawstwo zostanie zastąpione nowym w celu jego dostoso­ wania do zasad lepszego stanowienia i  uproszczenia prawa. Wniosek ten przyczyni się do konkurencyjności tej branży oraz do funkcjonowania rynku wewnętrznego. 1.2  Zgodnie z  zaleceniem przedstawionym w  sprawozdaniu grupy CARS 21, wniosek znacząco upraszcza prawodawstwo w  zakresie homologacji typu, zastępując 24 dyrektywy bazowe (oraz około 35 powiązanych dyrektyw zmieniających) w dziedzi­ nie wymogów technicznych dotyczących pojazdów rolniczych i  leśnych jednym rozporządzeniem Rady i  Parlamentu Europejskiego. 1.3  Komitet uważa, że skodyfikowanie wszystkich dokumen­ tów w  jednym rozporządzeniu jest bardzo przydatne. Wniosek w  sprawie kodyfikacji obejmuje zapewnienie, iż nie wprowadza żadnych istotnych zmian, a  jedynie służy prezentacji prawa UE w sposób jasny i przejrzysty. W świetle tego zapewnienia Komi­ tet w  pełni popiera ten cel i  przyjmuje przedstawiony wniosek   z zadowoleniem. producentów. Nowe rozporządzenie musi być zatem wystarcza­ jąco elastyczne, by pozwalało na ciągły rozwój istniejących ma­ szyn i wprowadzanie nowych typów.

2.2  W przypadku niektórych typów ciągników przeznaczonych wyłącznie do użytku w terenie należy rozważyć wyłączenia, któ­ re dotyczyłyby przepisów odnoszących się do poruszania się po drogach. Problem ten ma szczególne znaczenie w przypadku po­ jazdów specjalnych.

2.3  EKES wyraża również przekonanie, że wszelkie przepisy powinny opierać na więcej niż dwóch klasach prędkości, jak to ma miejsce obecnie. W miarę poprawy stabilności i siły hamowa­ nia ciągników dzięki postępowi technologicznemu, prędkość szybkich ciągników drogowych będzie wzrastać. Należy stworzyć możliwości dla wolniejszych typów pojazdów, które znajdą się w „kategorii pojazdów rolniczych lub leśnych”. Zdaniem EKES-u   proponowane rozporządzenie utrudniałoby rozwój mniejszych ciągników, podnosząc niepotrzebnie koszty zapewnienia zgod­ ności, a  jednocześnie nie uznając zmian koniecznych w  pojaz­ dach, które mogą poruszać się z  prędkością do 65 km/h, z  możliwością rozwijania jeszcze większych prędkości w przyszłości.

2.    Uwagi   2.1  Procedura homologacji typu jest czasochłonna, dlatego EKES obawia się, że mogłaby ona opóźniać wprowadzanie no­ wych maszyn, co byłoby katastrofalne w skutkach dla drobnych  

2.4  EKES pragnąłby także, by Komisja zajęła się drugorzędny­ mi zagadnieniami związanymi z użytkowaniem pojazdów rolni­ czych lub leśnych na drogach. W  szczególności Komitet zachęcałby do wprowadzenia europejskich norm w zakresie praw jazdy, kontroli pojazdów i  użytkowania dróg. Pomogłoby to zagwarantować w całej Europie jednolite przepisy i regulacje do­ tyczące użytkowania ciągników, które zastąpiłyby obowiązujące obecnie różne uregulowania krajowe.

19.2.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 54/43

2.5  EKES zaleca, by producenci byli w  stanie spełniać wymogi, w  tym wymogi techniczne, z  chwilą wejścia rozporzą­ dzenia w  życie. W  przypadku gdy będzie to niemożliwe, należy przewidzieć odpowiednie rozwiązania wyjątkowe lub przejściowe. Bruksela, 9 grudnia 2010 r.

2.6  Zdaniem EKES-u w odniesieniu do artykułu 8 „Wymogi do­ tyczące bezpieczeństwa pracy” dalsze uregulowania szczegółowe należałoby wprowadzać nie za pośrednictwem przyszłej dyrekty­ wy w sprawie homologacji typu, a raczej na podstawie przepisów dyrektywy 2006/42/WE w sprawie maszyn.

Przewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Staffan NILSSON

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2011 NR 54 POZ 42 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C54 - 58 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: „Europejska agenda cyfrowa”COM(2010) 245 wersja ostateczna

 • Dz. U. C54 - 51 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego dyrektywę 2001/18/WE w zakresie umożliwienia państwom członkowskim ograniczenia lub zakazania uprawy organizmów zmodyfikowanych genetycznie na swoim terytorium COM(2010) 375 wersja ostateczna – 2010/0208 (COD)

 • Dz. U. C54 - 48 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy …/…/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa do informacji w postępowaniu karnym COM(2010) 392 wersja ostateczna – 2010/0215 (COD)

 • Dz. U. C54 - 44 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, partnerów centralnych i repozytoriów transakcji COM(2010) 484 wersja ostateczna – 2010/0250 (COD)

 • Dz. U. C54 - 37 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych COM(2010) 289 wersja ostateczna – 2010/0160 (COD)

 • Dz. U. C54 - 36 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków dostępu do usługi publicznej o regulowanym dostępie oferowanej przez globalny system nawigacji satelitarnej w ramach programu Galileo COM(2010) 550 wersja ostateczna – 2010/0282 (COD)

 • Dz. U. C54 - 35 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 460/2544 ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji w zakresie okresu jej działania COM(2010) 520 wersja ostateczna – 2010/0274 (COD)

 • Dz. U. C54 - 34 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oznaczeń lub oznakowań identyfikacyjnych partii towaru, do której należy dany środek spożywczy COM(2010) 506 wersja ostateczna – 2010/0259 (COD)

 • Dz. U. C54 - 33 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie montowanych z tyłu konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu w kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych o wąskim rozstawie kół COM(2010) 510 wersja ostateczna – 2010/0264 (COD)

 • Dz. U. C54 - 32 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dopuszczalnego poziomu hałasu i układu wydechowego pojazdów silnikowych COM(2010) 508 wersja ostateczna – 2010/0261 (COD)

 • Dz. U. C54 - 31 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do jednostek miar COM(2010) 507 wersja ostateczna – 2010/0260 (COD)

 • Dz. U. C54 - 24 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie stosunków EU – Rosja (opinia z inicjatywy własnej)

 • Dz. U. C54 - 20 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie bezpieczeństwa dostaw w rolnictwie i w sektorze spożywczym w UE (opinia z inicjatywy własnej)

 • Dz. U. C54 - 15 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla (opinia z inicjatywy własnej)

 • Dz. U. C54 - 8 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Islandia jako kraj kandydujący” (opinia rozpoznawcza)

 • Dz. U. C54 - 1 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie strategii energetycznej na lata 2011–2020

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.