Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2011 NR 55 POZ 37

Tytuł:

Sprawa F-100/10: Skarga wniesiona w dniu 8 października 2010 r. — AM przeciwko Parlamentowi

Data ogłoszenia:2011-02-19


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2011 NR 55 POZ 37

19.2.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 55/37

Strona pozwana: Parlament Europejski

Żądania strony skarżącej — Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 12 listopada 2009 r., na mocy której odmówiono uznania za wypadek w rozumieniu art. 73 regulaminu pracowniczego i art. 2 wspólnych zasad ubezpieczenia urzędników od ryzyka wypadku i choroby zawodowej, wypadku udaru mózgu, którego ofiarą jest strona skarżąca, a w razie potrzeby, decyzji organu powołującego oddalającej zażalenie; — w rezultacie, nakazanie ponownego zbadania wniosku złożonego przez stronę skarżącą na podstawie art. 73 regu­ laminu pracowniczego przez nową komisję lekarską; — zasądzenie od pozwanego zadośćuczynienia, oszacowanego ex aequo et bono na 50 000 EUR, za krzywdę doznaną ze względu na zaskarżone decyzje; — zasądzenie od pozwanego odszkodowania, oszacowanego tymczasowo na 25 000 EUR, za szkodę poniesioną ze względu na zaskarżone decyzje; — zasądzenie od pozwanego odsetek za zwłokę od należnej kwoty, na podstawie art. 73 regulaminu pracowniczego, w stosunku 12 % w okresie rozpoczynającym bieg najpóźniej w dniu 15 marca 2007 r. aż do dnia całkowitej spłaty tej kwoty; — obciążenie Parlamentu Europejskiego kosztami postępo­ wania.

Przedmiot i opis sporu Stwierdzenie nieważności decyzji o niewpisaniu skarżącego na listę urzędników awansowanych do grupy zaszeregowania AST6 w ramach postępowania w sprawie awansu za 2009 r.

Żądania strony skarżącej — Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 29 czerwca 2010 r. oddalającej zażalenie skarżącego; — stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 24 listopada 2009 r., opublikowanej w dniu 2 grudnia 2009 r., o niewpisaniu skarżącego na listę urzędników awansowanych do grupy zaszeregowania AST6 w ramach postępowania w sprawie awansu za 2009 r.; — wskazanie organowi powołującemu skutków stwierdzenia nieważności zaskarżonych decyzji, a w szczególności zasze­ regowania do grupy AST6, oraz mocy wstecznej awansu do grupy AST6 od daty, w której powinien zacząć obowią­ zywać, czyli od dnia 1 stycznia 2009 r.; — zasądzenie na rzecz skarżącego 2 000 EUR tytułem napra­ wienia doznanej przez niego krzywdy; — obciążenie Parlamentu Europejskiego kosztami postępo­ wania.

Skarga wniesiona w dniu 8 października 2010 r. — AM przeciwko Parlamentowi (Sprawa F-100/10) (2011/C 55/68) Język postępowania: francuski Strony Strona skarżąca: AM (Malaga, Hiszpania) (przedstawiciele: adwo­ kaci L. Lévi i C. Bernard-Glanz) Strona pozwana: Parlament Europejski

Skarga wniesiona w dniu 4 listopada 2010 r. — Bowles i in. przeciwko EBC (Sprawa F-114/10) (2011/C 55/69) Język postępowania: francuski Strony Strona skarżąca: Carlos Bowles i in. (Frankfurt nad Menem, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i M. Vandenbussche) Strona pozwana: Europejski Bank Centralny

Przedmiot i opis sporu Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji, na mocy której odmówiono uznania za wypadek w rozumieniu art. 73 regula­ minu pracowniczego i art. 2 wspólnych zasad ubezpieczenia urzędników od ryzyka wypadku i choroby zawodowej, wypadku udaru mózgu, którego ofiarą jest strona skarżąca.

Przedmiot i opis sporu Stwierdzenie nieważności odcinków wynagrodzenia skarżących za styczeń 2010 r. i kolejne miesiące w zakresie w jakim obej­ mują one podwyższenie wynagrodzenia o 2 % w następstwie postępowania w sprawie dostosowania wynagrodzeń za 2010 r. a także naprawienie szkody poniesionej przez skarżących.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2011 NR 55 POZ 37 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C55 - 38 z 201119.2.2011

  Sprawa F-116/10: Skarga wniesiona w dniu 10 listopada 2010 r. — Gozi przeciwko Komisji

 • Dz. U. C55 - 37 z 201119.2.2011

  Sprawa F-114/10: Skarga wniesiona w dniu 4 listopada 2010 r. — Bowles i in. przeciwko EBC

 • Dz. U. C55 - 36 z 201119.2.2011

  Sprawa F-77/09: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 13 stycznia 2011 r. — Nijs przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu (Służba publiczna — Urzędnicy — System odpowiedzialności dyscyplinarnej — Postępowanie dyscyplinarne — Artykuł 22a i artykuł 22b regulaminu pracowniczego — Bezstronność — Rozsądny termin)

 • Dz. U. C55 - 36 z 201119.2.2011

  Sprawa F-57/10: Skarga wniesiona w dniu 14 lipca 2010 r. — Pedeferri i in. przeciwko Komisji

 • Dz. U. C55 - 36 z 201119.2.2011

  Sprawa F-90/10: Skarga wniesiona w dniu 29 września 2010 r. — Florentiny przeciwko Parlamentowi

 • Dz. U. C55 - 35 z 201119.2.2011

  Sprawa T-163/09: Postanowienie Sądu z dnia 13 grudnia 2010 r. — Martinet przeciwko Komisji

 • Dz. U. C55 - 35 z 201119.2.2011

  Sprawa T-2/10: Postanowienie Sądu z dnia 15 grudnia 2010 r. — De Lucia przeciwko OHIM — Galbani (De Lucia La natura pratica del gusto)

 • Dz. U. C55 - 34 z 201119.2.2011

  Sprawa T-10/11 P: Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 27 października 2010 r. w sprawie F-60/09 Gerhard Birkhoff przeciwko Komisji, wniesione w dniu 3 stycznia 2011 r. przez Gerharda Birkhoffa

 • Dz. U. C55 - 34 z 201119.2.2011

  Sprawa T-3/08: Postanowienie Sądu z dnia 10 stycznia 2011 r. — Coedo Suárez przeciwko Radzie

 • Dz. U. C55 - 34 z 201119.2.2011

  Sprawy połączone od T-444/08 do T-448/08: Postanowienie Sądu z dnia 16 grudnia 2010 r. — FIFA przeciwko OHIM — Ferrero (WORLD CUP 2006 i in.)

 • Dz. U. C55 - 33 z 201119.2.2011

  Sprawa T-594/10 P: Odwołanie od postanowienia Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 6 października 2010 r. w sprawie F-2/10 Marcuccio przeciwko Komisji, wniesione w dniu 21 grudnia 2010 r. przez Luigiego Marcuccia

 • Dz. U. C55 - 32 z 201119.2.2011

  Sprawa T-584/10: Skarga wniesiona w dniu 27 grudnia 2010 r. — Yilmaz przeciwko OHIM — Tequila Cuervo (TEQUILA MATADOR HECHO EN MEXICO)

 • Dz. U. C55 - 32 z 201119.2.2011

  Sprawa T-591/10: Skarga wniesiona w dniu 29 grudnia 2010 r. — Castiglioni przeciwko Komisji

 • Dz. U. C55 - 31 z 201119.2.2011

  Sprawa T-583/10: Skarga wniesiona w dniu 27 grudnia 2010 r. — Deutsche Telekom przeciwko OHIM — TeliaSonera Denmark (odcień koloru fuksji)

 • Dz. U. C55 - 30 z 201119.2.2011

  Sprawa T-579/10: Skarga wniesiona w dniu 21 grudnia 2010 r. — macros consult przeciwko OHIM — MIP Metro (makro)

 • Dz. U. C55 - 30 z 201119.2.2011

  Sprawa T-582/10: Skarga wniesiona w dniu 23 grudnia 2010 r. — Acron i Dorogobuzh przeciwko Radzie

 • Dz. U. C55 - 29 z 201119.2.2011

  Sprawa T-576/10: Skarga wniesiona w dniu 14 grudnia 2010 r. — Trefilerías Quijano przeciwko Komisji

 • Dz. U. C55 - 29 z 201119.2.2011

  Sprawa T-577/10: Skarga wniesiona w dniu 14 grudnia 2010 r. — Trenzas y Cables de Acero przeciwko Komisji

 • Dz. U. C55 - 29 z 201119.2.2011

  Sprawa T-578/10: Skarga wniesiona w dniu 14 grudnia 2010 r. — Global Steel Wire przeciwko Komisji

 • Dz. U. C55 - 28 z 201119.2.2011

  Sprawa T-575/10: Skarga wniesiona w dniu 14 grudnia 2010 r. — Moreda-Riviere Trefilerías przeciwko Komisji

 • Dz. U. C55 - 27 z 201119.2.2011

  Sprawa T-566/10: Skarga wniesiona w dniu 15 grudnia 2010 r. — Ertmer przeciwko OHIM — Caterpillar (erkat)

 • Dz. U. C55 - 27 z 201119.2.2011

  Sprawa T-573/10: Skarga wniesiona w dniu 23 grudnia 2010 r. — Octapharma Pharmazeutika przeciwko Europejskiej Agencji Leków

 • Dz. U. C55 - 26 z 201119.2.2011

  Sprawa T-565/10: Skarga wniesiona w dniu 21 grudnia 2010 r. — ThyssenKrupp Steel Europe przeciwko OHIM (Highprotect)

 • Dz. U. C55 - 25 z 201119.2.2011

  Sprawa T-564/10: Skarga wniesiona w dniu 15 grudnia 2010 r. — Quimitécnica.com i de Mello przeciwko Komisji Europejskiej

 • Dz. U. C55 - 24 z 201119.2.2011

  Sprawa T-385/10 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 7 grudnia 2010 r. — ArcelorMittal Wire France i in. przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Konkurencja — Decyzja Komisji nakładająca grzywnę — Gwarancja bankowa — Wniosek o zawieszenie wykonania — Szkoda finansowa — Brak wyjątkowych okoliczności — Brak pilnego charakteru)

 • Dz. U. C55 - 24 z 201119.2.2011

  Sprawa T-507/10: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 17 grudnia 2010 r. — Uspaskich przeciwko Parlamentowi (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Uchylenie immunitetu członka Parlamentu Europejskiego — Wniosek o zawieszenie wykonania)

 • Dz. U. C55 - 24 z 201119.2.2011

  Sprawa T-360/10: Skarga wniesiona w dniu 26 sierpnia 2010 r. — Tecnimed przeciwko OHIM — Ecobrands (ZAPPER-CLICK)

 • Dz. U. C55 - 23 z 201119.2.2011

  Sprawa T-38/10 P: Postanowienie Sadu z dnia 17 grudnia 2010 r. — Marcuccio przeciwko Komisji (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Odpowiedzialność pozaumowna — Zwrot podlegających zwrotowi kosztów — Zarzut równoległego postępowania — Uchybienia proceduralne — Skarga częściowo oczywiście niedopuszczalna, a częściowo oczywiście bezzasadna)

 • Dz. U. C55 - 23 z 201119.2.2011

  Sprawa T-48/10 P: Postanowienie Sądu z dnia 16 grudnia 2010 r. — Meister przeciwko OHIM (Odwołanie — Służba Publiczna — Urzędnicy — Awans — Postępowanie w sprawie awansu za 2008 r. — Decyzja o przyznaniu punktów w ramach postępowania w sprawie awansu — Wzmianka dotycząca punktów nagromadzonych z tytułu poprzedniego postępowania w sprawie awansu — Przeinaczenie faktów — Ciężar kosztów postępowania — Odwołanie w części oczywiście niedopuszczalne i w części oczywiście bezzasadne)

 • Dz. U. C55 - 22 z 201119.2.2011

  Sprawa T-164/09: Postanowienie Sądu z dnia 16 grudnia 2010 r. — Kitou przeciwko EIOD (Dostęp do dokumentów — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 — Umorzenie postępowania)

 • Dz. U. C55 - 22 z 201119.2.2011

  Sprawy połączone T-219/09 i T-326/09: Postanowienie Sądu z dnia 15 grudnia 2010 r. — Albertini i in. oraz Donnelly przeciwko Parlamentowi (Skarga o stwierdzenie nieważności — System uzupełniających świadczeń emerytalnych dla posłów do Parlamentu Europejskiego — Zmiana systemu uzupełniających świadczeń emerytalnych — Akt o charakterze generalnym — Brak indywidualnego oddziaływania — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C55 - 22 z 201119.2.2011

  Sprawa T-394/09: Postanowienie Sądu z dnia 14 grudnia 2010 r. — General Bearing przeciwko OHIM (GENERAL BEARING CORPORATION) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego GENERAL BEARING CORPORATION — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

 • Dz. U. C55 - 21 z 201119.2.2011

  Sprawa T-362/08: Wyrok Sądu z dnia 13 stycznia 2011 r. — IFAW Internationaler Tierschutz Fonds przeciwko Komisji (Dostęp do dokumentów — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Dokumenty dotyczące wykonania projektu przemysłowego w obszarze chronionym zgodnie z dyrektywą 92/43/EWG — Dokumenty pochodzące od państwa członkowskiego — Sprzeciw zgłoszony przez państwo członkowskie — Częściowa odmowa dostępu — Wyjątek dotyczący polityki gospodarczej państwa członkowskiego — Artykuł 4 ust. 5–7 rozporządzenia nr 1049/2001)

 • Dz. U. C55 - 21 z 201119.2.2011

  Sprawa T-28/09: Wyrok Sądu z dnia 13 stycznia 2011 r. — Park przeciwko OHIM — Bae (PINE TREE) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku — Graficzny wspólnotowy znak towarowy PINE TREE — Rzeczywiste używanie znaku towarowego — Artykuł 50 ust. 1 lit. a) i art. 55 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 51 ust. 1 lit. a) i art. 56 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

 • Dz. U. C55 - 20 z 201119.2.2011

  Sprawa C-597/10: Skarga wniesiona w dniu 16 grudnia 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Francuskiej

 • Dz. U. C55 - 19 z 201119.2.2011

  Sprawa C-568/10: Skarga wniesiona w dniu 6 grudnia 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Austrii

 • Dz. U. C55 - 19 z 201119.2.2011

  Sprawa C-576/10: Skarga wniesiona w dniu 9 grudnia 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Królestwu Niderlandów

 • Dz. U. C55 - 18 z 201119.2.2011

  Sprawa C-552/10 P: Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 24 listopada 2010 r. w sprawie T-119/06: Usha Martin Ltd przeciwko Radzie Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej, wniesione w dniu 9 września 2010 r. przez Usha Martin Ltd

 • Dz. U. C55 - 18 z 201119.2.2011

  Sprawa C-559/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgia) w dniu 29 listopada 2010 r. — Deli Ostrich NV przeciwko Królestwu Belgii

 • Dz. U. C55 - 17 z 201119.2.2011

  Sprawa C-497/10 PPU: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 22 grudnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Zjednoczone Królestwo) — Barbara Mercredi przeciwko Richardowi Chaffe’owi (Współpraca sądowa w sprawach cywilnych — Rozporządzenie (WE) nr 2201/2003 — Sprawy małżeńskie oraz odpowiedzialność rodzicielska — Dzieci, których rodzice nie są małżeństwem — Pojęcie zwykłego pobytu niemowlęcia — Pojęcie prawa do pieczy)

 • Dz. U. C55 - 16 z 201119.2.2011

  Sprawa C-131/10: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 22 grudnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de première instance de Bruxelles — Belgia) — Corman SA przeciwko Bureau d’intervention et de restitution belge (BIRB) (Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej — Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2988/95 — Artykuł 3 — Przedawnienie w zakresie postępowań — Termin — Zasady sektorowe — Rozporządzenie (WE) nr 2571/97 — Zróżnicowane stosowanie przepisów o przedawnieniu w przypadku popełnienia nieprawidłowości przez beneficjenta dotacji lub jego kontrahentów)

 • Dz. U. C55 - 16 z 201119.2.2011

  Sprawa C-233/10: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 16 grudnia 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Królestwu Niderlandów (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2007/44/WE — Ocena ostrożnościowa przypadków nabycia lub zwiększenia udziałów w podmiotach sektora finansowego — Zasady proceduralne i kryteria oceny)

 • Dz. U. C55 - 15 z 201119.2.2011

  Sprawa C-480/09 P: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 16 grudnia 2010 r. — AceaElectrabel Produzione SpA przeciwko Komisji Europejskiej, Electrabel SA (Odwołanie — Pomoc państwa — Pomoc uznana za zgodną ze wspólnym rynkiem — Warunek uprzedniego zwrotu przez beneficjenta wcześniejszej pomocy uznanej za przyznaną bezprawnie — Pojęcie „jednostka gospodarcza” — Wspólna kontrola sprawowana przez dwie różne spółki dominujące — Przeinaczenie zarzutów podniesionych w skardze — Błędy i braki uzasadnienia)

 • Dz. U. C55 - 15 z 201119.2.2011

  Sprawa C-31/10: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 9 grudnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof — Niemcy) — Minerva Kulturreisen GmbH przeciwko Finanzamt Freital (Szósta dyrektywa VAT — Artykuł 26 — Specjalny system dla biur podróży i organizatorów wycieczek — Zakres stosowania — Sprzedaż biletów do opery bez dodatkowych usług)

 • Dz. U. C55 - 14 z 201119.2.2011

  Sprawa C-433/09: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 22 grudnia 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Austrii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Podatki — Dyrektywa 2006/112/WE — Podatek VAT — Podstawa opodatkowania — Podatek pobierany przy dostawie uprzednio niezarejestrowanych pojazdów w danym państwie członkowskim wedle ich wartości i średniego zużycia paliwa — „Normverbrauchsabgabe”)

 • Dz. U. C55 - 14 z 201119.2.2011

  Sprawy połączone C-444/09 i C-456/09: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 22 grudnia 2010 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Juzgado Contencioso Administrativo de la Coruña i Juzgado Contencioso Administrativo no 3 de Pontevedra (Hiszpania) — Rosa María Gavieiro Gavieiro (sprawa C-444/09), Ana María Iglesias Torres (sprawa C-456/09) przeciwko Consejería de Educación e Ordenación Universitária de la Xunta de Galicia (Polityka społeczna — Dyrektywa 1990/70/WE — Klauzula 4 Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony, zawartego przez UNICE, CEEP oraz ETUC — Zasada niedyskryminacji — Zastosowanie porozumienia ramowego względem pracowników tymczasowych wspólnoty autonomicznej — Uregulowanie krajowe ustanawiające odmienne traktowanie w zakresie przyznawania dodatku za wysługę lat wyłącznie z uwagi na tymczasowy charakter stosunku zatrudnienia — Obowiązek uznania z mocą wsteczną prawa do dodatku za wysługę lat)

 • Dz. U. C55 - 13 z 201119.2.2011

  Sprawa C-421/09: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 9 grudnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien — Austria) — Humanplasma GmbH przeciwko Republik Österreich (Artykuły 28 WE i 30 WE — Uregulowanie krajowe zakazujące przywozu produktów z krwi oddanej nie w całości nieodpłatnie)

 • Dz. U. C55 - 13 z 201119.2.2011

  Sprawa C-430/09: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 16 grudnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden — Niderlandy) — Euro Tyre Holding BV przeciwko Staatssecretaris van Financiën (Szósta dyrektywa VAT — Artykuł 8 ust. 1 lit. a) i b), art. 28a ust. 1 lit. a), art. 28b część A ust. 1 oraz art. 28c część A lit. a) akapit pierwszy — Zwolnienie dostawy towarów wysłanych lub transportowanych wewnątrz Unii — Kolejne dostawy tych samych towarów prowadzące do jednej wysyłki lub jednego transportu wewnątrzwspólnotowego)

 • Dz. U. C55 - 12 z 201119.2.2011

  Sprawa C-339/09: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 16 grudnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nejvyšší správní soud — Republika Czeska) — Skoma-Lux sro przeciwko Celní ředitelství Olomouc (Wspólna Taryfa Celna — Klasyfikacja taryfowa — Nomenklatura Scalona — Pozycje 2204 i 2206 — Fermentowany napój na bazie świeżych winogron — Rzeczywista objętościowa moc alkoholu od 15,8 % do 16,1 % — Dodawanie alkoholu kukurydzianego i cukru buraczanego w trakcie produkcji)

 • Dz. U. C55 - 12 z 201119.2.2011

  Sprawa C-340/09: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 9 grudnia 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Królestwu Hiszpanii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 1999/22/WE — Artykuł 4 ust. 2–5 — Trzymanie dzikich zwierząt — Ogrody zoologiczne)

 • Dz. U. C55 - 12 z 201119.2.2011

  Sprawa C-362/09 P: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 16 grudnia 2010 r. — Athinaïki Techniki AE przeciwko Komisji Europejskiej, Athens Resort Casino AE Symmetochon (Odwołanie — Pomoc państwa — Skarga do Komisji — Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie skargi do Komisji — Cofnięcie decyzji o umorzeniu postępowania — Przesłanki legalności cofnięcia decyzji — Rozporządzenie (WE) nr 659/1999)

 • Dz. U. C55 - 11 z 201119.2.2011

  Sprawa C-296/09: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 9 grudnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van Cassatie van België — Belgia) — Vlaamse Gemeenschap przeciwko Mauritsowi Baesenowi (Zabezpieczenie społeczne — Rozporządzenie (EWG) nr 1408/71 — Artykuł 13 ust. 2 lit. d) — Termin „personel równorzędny” z urzędnikami — Umowa o pracę zawarta z organem władzy publicznej)

 • Dz. U. C55 - 11 z 201119.2.2011

  Sprawy połączone C-300/09 i C-301/09: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 9 grudnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State — Niderlandy) — Staatssecretaris van Justitie przeciwko F. Toprakowi (C-300/09), I. Oguzowi (C-301/09) (Układ stowarzyszeniowy EWG-Turcja — Swobodny przepływ pracowników — Zasada „standstill” zawarta w art. 13 decyzji nr 1/80 Rady Stowarzyszenia — Zakaz wprowadzania przez państwa członkowskie nowych ograniczeń w dostępie do rynku pracy)

 • Dz. U. C55 - 10 z 201119.2.2011

  Sprawa C-285/09: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 7 grudnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof — Niemcy) — postępowanie karne przeciwko R (Szósta dyrektywa VAT — Artykuł 28c część A lit. a) — Oszustwo w podatku VAT — Odmowa zwolnienia z podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów — Czynne uczestnictwo sprzedawcy w oszustwie — Kompetencje państw członkowskich w ramach zwalczania oszustw podatkowych, unikania opodatkowania i ewentualnych nadużyć)

 • Dz. U. C55 - 9 z 201119.2.2011

  Sprawa C-270/09: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 16 grudnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Session (Szkocja), Edynburg — Zjednoczone Królestwo) — Macdonald Resorts Limited przeciwko The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (VAT — Szósta dyrektywa 77/388/EWG — Zwolnienia — Artykuł 13 część B lit. b) — Najem nieruchomości — Sprzedaż praw umownych przekształcanych na prawo do korzystania w czasie oznaczonym z wakacyjnych obiektów mieszkalnych)

 • Dz. U. C55 - 9 z 201119.2.2011

  Sprawa C-279/09: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 22 grudnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Kammergericht Berlin — Niemcy) — DEB Deutsche Energiehandels-und Beratungsgesellschaft mbH przeciwko Republice Federalnej Niemiec (Prawo do skutecznej ochrony sądowej praw wynikających z prawa Unii — Prawo do sądu — Pomoc prawna — Przepisy krajowe odmawiające pomocy prawnej osobom prawnym w przypadku braku interesu ogólnego)

 • Dz. U. C55 - 8 z 201119.2.2011

  Sprawa C-241/09: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 9 grudnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d'appel de Bruxelles — Belgia) — Fluxys SA przeciwko Commission de régulation de l'électricité et du gaz (Creg) (Odesłanie prejudycjalne — Właściwość Trybunału — Częściowe wycofanie skargi przez skarżącą w postępowaniu krajowym — Zmiana odnośnych ram prawnych — Odpowiedź Trybunału nie jest już konieczna dla rozstrzygnięcia sporu — Umorzenie postępowania)

 • Dz. U. C55 - 8 z 201119.2.2011

  Sprawa C-266/09: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 16 grudnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Niderlandy) — Stichting Natuur en Milieu, Vereniging Milieudefensie, Vereniging Goede Waar & Co. przeciwko College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, dawniej College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (Środowisko naturalne — Środki ochrony roślin — Dyrektywa 91/414/EWG — Publiczny dostęp do informacji — Dyrektywy 90/313/EWG i 2003/4/WE — Stosowanie w czasie — Pojęcie informacji o środowisku — Poufność informacji handlowych i przemysłowych)

 • Dz. U. C55 - 7 z 201119.2.2011

  Sprawa C-163/09: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 9 grudnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Zjednoczone Królestwo) — Repertoire Culinaire Ltd przeciwko The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Dyrektywa 92/83/EWG — Harmonizacja struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych — Artykuł 20 tiret pierwsze oraz art. 27 ust. 1 lit. e) oraz f) — Wino, porto i koniak przeznaczone do gotowania)

 • Dz. U. C55 - 7 z 201119.2.2011

  Sprawa C-239/09: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 16 grudnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Berlin — Niemcy) — Seydaland Vereinigte Agrarbetriebe GmbH & Co. KG przeciwko BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (Pomoc państwa — Pomoc przyznana przez Republikę Federalną Niemiec na zakup gruntów — Program prywatyzacji gruntów i restrukturyzacji rolnictwa w nowych landach niemieckich)

 • Dz. U. C55 - 6 z 201119.2.2011

  Sprawa C-103/09: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 22 grudnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal — Zjednoczone Królestwo) — The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs przeciwko Weald Leasing Limited (Szósta dyrektywa VAT — Pojęcie praktyki stanowiącej nadużycie — Transakcje leasingu dokonywane przez grupę przedsiębiorstw w celu rozłożenia w czasie płatności podatku VAT niepodlegającego odliczeniu)

 • Dz. U. C55 - 6 z 201119.2.2011

  Sprawa C-137/09: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 16 grudnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State — Niderlandy) — Marc Michel Josemans przeciwko Burgemeester van Maastricht (Swoboda świadczenia usług — Swobodny przepływ towarów — Zasada niedyskryminacji — Środek przyjęty przez organ administracji lokalnej, który zastrzega prawo wstępu do coffeeshopów dla rezydentów niderlandzkich — Sprzedaż tzw. narkotyków miękkich — Sprzedaż napojów bezalkoholowych i artykułów spożywczych — Cel zwalczania turystyki narkotykowej i związanych z nią uciążliwości — Porządek publiczny — Ochrona zdrowia publicznego — Spójność — Proporcjonalność)

 • Dz. U. C55 - 5 z 201119.2.2011

  Sprawa C-89/09: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 16 grudnia 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Francuskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Swoboda przedsiębiorczości — Artykuł 43 WE — Zdrowie publiczne — Prowadzenie laboratoriów analiz biomedycznych — Przepisy krajowe ograniczające do 25 % kapitału zakładowego udział wspólników niewykonujących zawodu biologa — Zakaz posiadania udziałów w więcej niż dwóch spółkach prowadzących wspólnie jedno lub kilka laboratoriów analiz biomedycznych — Cel zmierzający do zapewnienia niezależności zawodowej biologów — Cel zmierzający do utrzymania różnorodności ofert w dziedzinie biomedycyny — Spójność — Proporcjonalność)

 • Dz. U. C55 - 4 z 201119.2.2011

  Sprawy połączone C-585/08 i C-144/09: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 7 grudnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof — Austria) — Peter Pammer przeciwko Reederei Karl Schlüter GmbH & Co KG (C-585/08), Hotel Alpenhof GesmbH przeciwko Oliverowi Hellerowi (C-144/09) (Jurysdykcja w sprawach cywilnych i handlowych — Rozporządzenie (WE) nr 44/2001 — Artykuł 15 ust. 1 lit. c) i ust. 3 — Jurysdykcja w sprawach dotyczących umów zawartych przez konsumentów — Umowa podróży frachtowcem — Pojęcie „impreza turystyczna” — Umowa hotelowa — Prezentacja podróży i hotelu na stronie internetowej — Pojęcie działalności „kierowanej do” państwa członkowskiego, w którym konsument ma miejsce zamieszkania — Kryteria — Dostępność strony internetowej)

 • Dz. U. C55 - 3 z 201119.2.2011

  Sprawa C-537/08 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 16 grudnia 2010 r. — Kahla/Thüringen Porzellan GmbH przeciwko Freistaat Thüringen, Republice Federalnej Niemiec i Komisji Europejskiej (Odwołanie — Pomoc państwa — Decyzja Komisji stwierdzająca niezgodność pomocy ze wspólnym rynkiem i nakazująca jej odzyskanie — Zasady pewności prawa i ochrony uzasadnionych oczekiwań)

 • Dz. U. C55 - 3 z 201119.2.2011

  Sprawa C-568/08: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 9 grudnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Assen — Niderlandy) — Combinatie Spijker Infrabouw-De Jonge Konstruktie, van Spijker Infrabouw BV, de Jonge Konstruktie BV przeciwko Provincie Drenthe (Zamówienia publiczne — Procedury odwoławcze w zakresie udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane — Dyrektywa 89/665/EWG — Obowiązek zapewnienia postępowania odwoławczego przez państwa członkowskie — Uregulowania krajowe pozwalające sędziemu orzekającemu w przedmiocie środków tymczasowych zezwolić na wydanie decyzji o udzieleniu zamówienia publicznego, która może później zostać uznana za niezgodną z normami prawa Unii przez sąd rozpoznający sprawę co do istoty — Zgodność z dyrektywą — Przyznanie odszkodowania poszkodowanym oferentom — Przesłanki)

 • Dz. U. C55 - 2 z 201119.2.2011

  Sprawa C-303/08: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 22 grudnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht — Niemcy) — Land Baden-Württemberg przeciwko Metinowi Bozkurtowi (Układ stowarzyszeniowy EWG-Turcja — Łączenie rodzin — Artykuł 7 akapit pierwszy decyzji nr 1/80 Rady Stowarzyszenia — Małżonek pracownicy tureckiej, który zamieszkiwał z nią przez ponad pięć lat — Zachowanie prawa pobytu po rozwodzie — Skazanie zainteresowanego za akty przemocy wobec byłej żony — Nadużycie prawa)

 • Dz. U. C55 - 2 z 201119.2.2011

  Sprawa C-439/08: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 7 grudnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van beroep te Brussel — Belgia) — Vlaamse federatie van verenigingen van Brood- en Banketbakkers, Ijsbereiders en Chocoladebewerkers „VEBIC” VZW przeciwko Raad voor de Mededinging, Minister van Economie (Polityka konkurencji — Procedura krajowa — Interwencja krajowych organów ochrony konkurencji w postępowaniach sądowych — Krajowy organ ochrony konkurencji mający charakter mieszany sądowy i administracyjny — Skarga na decyzję takiego organu — Rozporządzenie (WE) nr 1/2003)

 • Dz. U. C55 - 1 z 201119.2.2011

  Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  Dz.U. C 46 z 12.2.2011.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.