Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 168 POZ 68

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2004/79/WE z dnia 4 marca 2004 r. dostosowująca dyrektywę nr 2002/94/EC w dziedzinie opodatkowania, ze względu na przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

Data ogłoszenia:2004-05-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 168 POZ 68

L 168/68

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.5.2004

DYREKTYWA KOMISJI 2004/79/WE z dnia 4 marca 2004 r. dostosowująca dyrektywę nr 2002/94/EC w dziedzinie opodatkowania, ze względu na przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Artykuł 2 Państwa Członkowskie przyjmą przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne konieczne do zachowania zgodności z niniejszą dyrektywą nie później niż do dnia akcesji. Przedstawią one niezwłocznie Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy przyjętymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Polski, Słowenii i Słowacji (1), a w szczególności jego art. 2 ust. 3, uwzględniając Akt Przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Polski, Słowenii i Słowacji (2), a w szczególności jego art. 57 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dla niektórych aktów, które pozostają ważne po 1 maja 2004 r., a które wymagają dostosowania ze względu na przystąpienie, niezbędnych dostosowań nie zawarto w Akcie Przystąpienia z 2003 r. lub zawarto je, ale wymagają dalszych zmian. Wszystkie te dostosowania muszą być przyjęte przed przystąpieniem, aby były stosowane od dnia przystąpienia. Zgodnie z art. 57 ust. 2 Aktu Przystąpienia dostosowania takie mają być przyjęte przez Komisję we wszystkich przypadkach, w których Komisja przyjęła początkowy akt. Należy zatem odpowiednio zmienić Dyrektywę Komisji nr 2002/94/WE (3),

Kiedy Państwa Członkowskie przyjmą wspomniane przepisy, będą one zawierały odniesienie do niniejszej dyrektywy lub takie odniesienie będzie towarzyszyć ich oficjalnej publikacji. Sposoby dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie. Artykuł 3 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie pod warunkiem i w dniu wyjścia w życie Traktatu o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Polski, Słowenii i Słowacji. Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

(2)

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Sporządzono w Brukseli, 4 marca 2004 r. W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Artykuł 1 Dyrektywa nr 2002/94/WE zostaje niniejszym zmieniona według Załącznika.

Członek Komisji

(1) Dz. U. nr L 236, z 23.9.2003, str. 17. (2) Dz. U. nr L 236, z 23.9.2003, str. 33. (3) Dz. U. nr L 337, z 13.12.2002, str. 41.

1.5.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 168/69

ZAŁĄCZNIK OPODATKOWANIE Dyrektywa Komisji nr 2002/94/WE z dnia 9 grudnia 2002 r. ustalająca szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów dyrektywy Rady nr 76/308/EWG w sprawie wzajemnej pomocy przy windykacji roszczeń dotyczących niektórych opłat, ceł, podatków i innych środków. W załączniku IV lewa kolumna pod nagłówkiem „Państwo Członkowskie” zostaje zmieniona jak następuje: „Belgique/België Česká Republika Danmark Deutschland Eesti Eλλάδα España France Ireland Italia Kύπρος Latvija Lietuva Luxembourg Magyarország Malta Nederland Österreich Polska Portugal Slovenija Slovensko Finland/Suomi Sverige United Kingdom”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 168 POZ 68 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L168 - 35 z 20041.5.2004

    Dyrektywa Rady 2004/66/WE, z dnia 26 kwietnia 2004 r., dostosowująca dyrektywy 1999/45/WE, 2002/83/WE, 2003/37/WE i 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektywy 77/388/EWG, 91/414/EWG, 96/26/EWG, 2003/48/WE i 2003/49/WE Rady w zakresie swobodnego przepływu towarów, swobody świadczenia usług, rolnictwa, polityki transportowej, opodatkowania, w następstwie przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

  • Dz. U. L168 - 14 z 20041.5.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 886/2004, z dnia 4 marca 2004, dostosowujące niektóre rozporządzenia i decyzje w dziedzinie swobodnego przepływu towarów, polityki konkurencji, rolnictwa, środowiska i stosunków zewnętrznych ze względu na przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

  • Dz. U. L168 - 1 z 20041.5.2004

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 885/2004, z dnia 26 kwietnia 2004, r. dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenia Rady (WE) nr 1334/2000, (WE) nr 2157/2001, (WE) nr 152/2002, (WE) nr 1499/2002, (WE) nr 1500/2003 i (WE) nr 1798/2003, decyzje nr 1719/1999/WE, nr 1720/1999/WE, nr 253/2000/WE, nr 508/2000/WE, nr 1031/2000/WE, nr 163/2001/WE, nr 2235/2002/WE i nr 291/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzje Rady 1999/382/WE, 2000/821/WE, 2003/17/WE i 2003/893/WE w zakresie swobodnego przepływu towarów, prawa spółek, rolnictwa, opodatkowania, edukacji i kształcenia, kultury i polityki audiowizualnej oraz stosunków zewnętrznych, w następstwie przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.