Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 169 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 930/2004 z dnia 1 maja 2004 r. w sprawie tymczasowych środków stanowiących odstępstwa odnoszących się do sporządzania aktów prawnych instytucji Unii Europejskiej w języku maltańskim

Data ogłoszenia:2004-05-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 169 POZ 1

1.5.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 169/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) Nr 930/2004 z dnia 1 maja 2004 r. w sprawie tymczasowych środków stanowiących odstępstwa odnoszących się do sporządzania aktów prawnych instytucji Unii Europejskiej w języku maltańskim

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 290,

Z kontaktów pomiędzy władzami maltańskimi i instytucjami Unii Europejskiej wynika, że z powodu obecnej sytuacji dotyczącej rekrutacji lingwistów maltańskich i wynikającego z tego braku wykwalifikowanych tłumaczy pisemnych nie ma możliwości zagwarantowania sporządzania wszystkich aktów prawnych przyjmowanych przez instytucje w języku maltańskim. Sytuacja taka będzie utrzymywać się do czasu wprowadzenia w życie środków przejściowych podejmowanych w ścisłej współpracy między władzami maltańskimi a instytucjami Unii Europejskiej w celu rozwiązania kwestii braku wykwalifikowanych tłumaczy pisemnych. W międzyczasie sytuacja ta nie powinna mieć negatywnego wpływu na działania Unii, przez spowalnianie prac jej instytucji. Art. 8 rozporządzenia nr 1 pozwala Radzie, stanowiącej na wniosek zainteresowanego Państwa Członkowskiego, na podjęcie decyzji o stosowaniu danych języków w odniesieniu do Państw Członkowskich, w których funkcjonuje więcej niż jeden język urzędowy. Zgodnie z Konstytucją Malty, język maltański i język angielski są językami urzędowymi Malty, a wszystkie ustawy są wprowadzane zarówno w języku maltańskim, jak i angielskim, tekst maltański ma pierwszeństwo w sytuacjach spornych, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Uwzględniając sytuację określoną powyżej oraz na wniosek rządu maltańskiego, należy podjąć decyzję, że, na zasadzie wyjątkowej i przejściowej, instytucje Unii nie mają obowiązku sporządzania wszystkich aktów prawnych, w tym orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości, w języku maltańskim lub ich tłumaczenia na ten język. Jednakże stosownym jest, by takie odstępstwo było częściowe, a w związku z tym, aby wyłączyć z jego zakresu rozporządzenia przyjmowane wspólnie przez Parlament Europejski i Radę. Status języka maltańskiego jako języka urzędowego i języka roboczego instytucji pozostaje nienaruszony. Pod koniec okresu przejściowego wszystkie akty prawne, które w tym czasie nie zostały jeszcze opublikowane w języku maltańskim, będą także opublikowane w tym języku.

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 i 41,

(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (1) oraz rozporządzenie Rady nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (2), oba rozporządzenia nazywane dalej jako „rozporządzenie nr 1”,

(5)

uwzględniając regulamin wewnętrzny Rady, w szczególności jego art. 14 ust 1,

uwzględniając wniosek rządu maltańskiego z dnia 31 marca 2004 r.,

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

W następstwie przystąpienia Malty do Unii Europejskiej oraz zgodnie z art. 1 rozporządzenia nr 1, język maltański jest językiem urzędowym i językiem roboczym instytucji Unii,

(2)

W związku z tym rozporządzenia i inne dokumenty o zasięgu ogólnym są sporządzane także w języku maltańskim, jak przewidziano w art. 4 rozporządzenia nr 1. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej powinien być opublikowany także w języku maltańskim, jak przewidziano w art. 5 tego rozporządzenia.

(7)

(1) Dz.U. 17 z dnia 6.10.1958. str. 385/58. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r. (2) Dz.U. 17 z dnia 6.10.1958. str. 401/58. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(8)

L 169/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.5.2004

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 2 Nie później niż w terminie 30 miesięcy po przyjęciu niniejszego rozporządzenia, Rada podda jego działanie przeglądowi i podejmie decyzje, czy przedłużyć jego obowiązywanie o kolejny okres jednego roku. Artykuł 3 Pod koniec okresu przejściowego wszystkie akty prawne, które w tym czasie nie zostaną jeszcze opublikowane w języku maltańskim, będą także opublikowane w tym języku. Artykuł 4 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dnia 1 maja 2004 r.

Artykuł 1 Na zasadzie odstępstwa od rozporządzenia nr 1 i na okres trzech lat rozpoczynający się dnia 1 maja 2004 r., instytucje Unii Europejskiej nie są zobowiązane do sporządzania wszystkich aktów prawnych w języku maltańskim ani publikowania ich w tym języku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejszy artykuł nie ma zastosowania do rozporządzeń przyjmowanych wspólnie przez Parlament Europejski i Radę.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 1 maja 2004 r. W imieniu Rady

B. COWEN

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 169 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L169 - 23 z 20041.5.2004

  Decyzja przedstawicieli rządów Państw Członkowskich Unii Europejskiej z dnia 1 maja 2004 r. dotycząca mianowania członków Sądu Pierwszej Instancji

 • Dz. U. L169 - 22 z 20041.5.2004

  Decyzja przedstawicieli rządów Państw Członkowskich Unii Europejskiej z dnia 1 maja 2004 r. dotycząca mianowania sędziów do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L169 - 21 z 20041.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 941/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową do ryżu średnioziarnistego i długoziarnistego A w pełni oczyszczonego przeznaczonego na wywóz do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1876/2003

 • Dz. U. L169 - 20 z 20041.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 940/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową do ryżu okrągłoziarnistego w pełni oczyszczonego przeznaczonego na wywóz do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1875/2003

 • Dz. U. L169 - 19 z 20041.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 939/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ofert złożonych na wysyłki ryżu długoziarnistego B łuskanego na wyspę Reunion w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1878/2003

 • Dz. U. L169 - 18 z 20041.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 938/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową do ryżu długoziarnistego B w pełni oczyszczonego przeznaczonego na wywóz do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1877/2003

 • Dz. U. L169 - 15 z 20041.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) NR 937/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r. ustalające należności przywozowe w sektorze ryżu

 • Dz. U. L169 - 14 z 20041.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 936/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r. ustalające refundacje produkcyjne do cukru białego wykorzystywanego w przemyśle chemicznym na okres od 1 do 31 maja 2004 r.

 • Dz. U. L169 - 12 z 20041.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 935/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L169 - 10 z 20041.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 934/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L169 - 8 z 20041.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 933/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L169 - 5 z 20041.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 932/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż

 • Dz. U. L169 - 3 z 20041.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 931/2004, z dnia 30 kwietnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L169 - 0 z 20041.5.2004

  OBWIESZCZENIE KOMISJI

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.