Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 170 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 944/2004 z dnia 3 maja 2004 r. zawierające sprostowanie rozporządzenia (WE) nr 937/2004 ustalającego należności przywozowe w sektorze ryżu

Data ogłoszenia:2004-05-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 170 POZ 3

Strona 1 z 2
4.5.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 170/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 944/2004 z dnia 3 maja 2004 r. zawierające sprostowanie rozporządzenia (WE) nr 937/2004 ustalającego należności przywozowe w sektorze ryżu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Weryfikacja wykazała błąd w Załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) nr 937/2004 (3). Należy więc sprostować rozpatrywane rozporządzenie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3072/95 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu (1),

Artykuł 1 Załączniki I i II do rozporządzenia (WE) nr 937/2004 zastępuje się Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 maja 2004 r. Stosuje się od dnia 1 maja 2004 r.

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1503/96 z dnia 29 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 3072/95 w odniesieniu do należności przywozowych w sektorze ryżu (2), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 3 maja 2004 r. W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa

(1) Dz.U. L 329 z dn. 30.12.1995, str. 18. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 411/2002 (Dz.U. L 62 z dn. 5.3.2002, str. 27). (2) Dz.U. L 189 z dn. 30.7.1996, str. 71. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1298/2002 (Dz.U. L 189 z dn. 18.7.2002, str. 8).

(3) Dz.U. L 169 z dn. 1.5.2004, str. 15.

L 170/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.5.2004

ZAŁĄCZNIK I Należności przywozowe stosowane do ryżu i do ryżu łamanego

w EUR/t Należności Kod CN Kraje trzecie (poza krajami AKP i Bangladeszem) (3) AKP (1) (2) (3) przywozowe (5) Basmati Indie i Pakistan (6) Egipt (8)

Bangladesz (4)

1006 10 21 1006 10 23 1006 10 25 1006 10 27 1006 10 92 1006 10 94 1006 10 96 1006 10 98 1006 20 11 1006 20 13 1006 20 15 1006 20 17 1006 20 92 1006 20 94 1006 20 96 1006 20 98 1006 30 21 1006 30 23 1006 30 25 1006 30 27 1006 30 42 1006 30 44 1006 30 46 1006 30 48 1006 30 61 1006 30 63 1006 30 65 1006 30 67 1006 30 92 1006 30 94 1006 30 96 1006 30 98 1006 40 00

(7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) 234,41 234,41 234,41 214,61 234,41 234,41 234,41 214,61 388,70 388,70 388,70 (7) 388,70 388,70 388,70 (7) 388,70 388,70 388,70 (7) 388,70 388,70 388,70 (7) (7)

69,51 69,51 69,51 69,51 69,51 69,51 69,51 69,51 77,70 77,70 77,70 70,77 77,70 77,70 77,70 70,77 123,65 123,65 123,65 133,21 123,65 123,65 123,65 133,21 123,65 123,65 123,65 133,21 123,65 123,65 123,65 133,21 41,18

101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 112,87 112,87 112,87 102,96 112,87 112,87 112,87 102,96 179,44 179,44 179,44 193,09 179,44 179,44 179,44 193,09 179,44 179,44 179,44 193,09 179,44 179,44 179,44 193,09 (7) 0,00 0,00

158,25 158,25 158,25 158,25 158,25 158,25 158,25 158,25 175,81 175,81 175,81 160,96 175,81 175,81 175,81 160,96 291,53 291,53 291,53 312,00 291,53 291,53 291,53 312,00 291,53 291,53 291,53 312,00 291,53 291,53 291,53 312,00 96,00

(1) W odniesieniu do przywozu ryżu pochodzącego z krajów AKP należności przywozowe stosuje się w ramach systemu określonego przez rozporządzenia Rady (WE) nr 2286/2002 (Dz.U. L 345 z 10.12.2002, str. 5) i Komisji (WE) nr 2603/97 (Dz.U. L 351 z 23.12.1997, str. 22), zmienione. (2) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1706/98 należności przywozowych nie stosuje się do produktów pochodzących z państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku i przywiezionych bezpośrednio do departamentu zamorskiego Reunion.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 170 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L170 - 1 z 20044.5.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 943/2004, z dnia 3 maja 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

  • Dz. U. L170 - 0 z 20044.5.2004

    Informacja dla czytelników

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.