Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 172 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 946/2004 z dnia 5 maja 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Data ogłoszenia:2004-05-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 172 POZ 1

6.5.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 172/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 946/2004 z dnia 5 maja 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 6 maja 2004 r.

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 5 maja 2004 r. W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa

(1) Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1947/2002 (Dz.U. L 299 z 1.11.2002, str. 17).

L 172/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.5.2004

ZAŁĄCZNIK do rozporządzenia Komisji z dnia 5 maja 2004 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg) Kod CN Kod krajów trzecich (1) Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

052 204 212 999 052 999 052 204 999 052 204 220 400 624 999 388 999 388 400 404 508 512 524 528 720 804 999

114,6 65,7 110,8 97,0 131,1 131,1 105,2 74,2 89,7 36,7 39,8 39,4 40,4 57,6 42,8 54,8 54,8 84,9 127,4 106,1 66,0 85,7 63,8 79,7 100,3 103,1 90,8

0707 00 05 0709 90 70

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

0805 50 10 0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

(1) Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2020/2001 (Dz.U. L 273 z 16.10.2001, str. 6). Kod „999” odpowiada „innym pochodzeniom”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 172 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L172 - 7 z 20046.5.2004

    Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniająca decyzję Komisji 1999/819/Euratom z dnia 16 listopada 1999 r. dotyczącą przystąpienia Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) do Konwencji Bezpieczeństwa Jądrowego z 1994 r. w odniesieniu do deklaracji załączonej do niej

  • Dz. U. L172 - 3 z 20046.5.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 947/2004 z dnia 4 maja 2004 ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

  • Dz. U. L172 - 0 z 20046.5.2004

    Informacja dla czytelników

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.