Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 172 POZ 7

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniająca decyzję Komisji 1999/819/Euratom z dnia 16 listopada 1999 r. dotyczącą przystąpienia Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) do Konwencji Bezpieczeństwa Jądrowego z 1994 r. w odniesieniu do deklaracji załączonej do niej

Data ogłoszenia:2004-05-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 172 POZ 7

6.5.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 172/7

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISIJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniająca decyzję Komisji 1999/819/Euratom z dnia 16 listopada 1999 r. dotyczącą przystąpienia Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) do Konwencji Bezpieczeństwa Jądrowego z 1994 r. w odniesieniu do deklaracji załączonej do niej (2004/491/Euratom)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 101 akapit drugi, uwzględniając decyzję Rady z dnia 15 grudnia 2003 r. zmieniającą decyzję Rady z dnia 7 grudnia 1998 r. zatwierdzającą przystąpienie Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej do Konwencji Bezpieczeństwa Jądrowego w odniesieniu do deklaracji załączonej do niej (1), uwzględniając Traktat dotyczący przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej, podpisany w Atenach dnia 16 kwietnia 2003 r., a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Republika Czeska, Republika Estońska, Republika Cypryjska, Republika Łotewska, Republika Litewska, Republika Węgierska, Republika Malty, Rzeczpospolita Polska, Republika Słowenii i Republika Słowacka staną się członkami Wspólnoty od dnia 1 maja 2004 r. Należy zatem zmienić pierwszy akapit deklaracji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Deklarację złożoną przez Europejską Wspólnotę Energii Atomowej zgodnie z postanowieniami art. 30 ust. 4 pkt iii Konwencji Bezpieczeństwa Jądrowego, która została złożona Dyrektorowi Generalnemu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej dnia 31 stycznia 2000 r. zastępuje się następującą deklaracją:

Europejska Wspólnota Energii Atomowej przystąpiła do Konwencji Bezpieczeństwa Jądrowego decyzją Komisji z dnia 16 listopada 1999 r. (2) Dnia 31 stycznia 2000 r. dokumenty przystąpienia zostały złożone Dyrektorowi Generalnemu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej wraz z deklaracją na mocy art. 30 ust. 4 pkt iii) Konwencji. U podstaw wymienionej deklaracji złożonej przez Wspólnotę w czasie przystąpienia leżała decyzja Rady, która została częściowo anulowana przez Trybunał Sprawiedliwości (3), w zakresie, w jakim w trzecim akapicie deklaracji w niej zawartej nie określono, że Komisja jest kompetentna w dziedzinach objętych art. 7, 14, 16 ust. 1 i 3 oraz art. 17 do 19 Konwencji. Należy zatem złożoną deklarację zastąpić zmienioną deklaracją na podstawie decyzji Rady z dnia 15 grudnia 2003 r., wykonującej orzeczenie Trybunału.

„Deklaracja Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej zgodnie z postanowieniami art. 30 ust. 4 pkt iii Konwencji Bezpieczeństwa Jądrowego Następujące państwa są obecnie członkami Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej: Królestwo Belgii, Republika Czeska, Królestwo Danii, Republika Federalna Niemiec, Republika Estońska, Republika Grecka, Królestwo Hiszpanii, Republika Francuska, Irlandia, Republika Włoska, Republika Cypryjska, Republika Łotwy, Republika Litwy, Wielkie Księstwo Luksemburga, Republika Węgierska, Republika Malty, Królestwo Niderlandów, Republika Austrii, Rzeczpospolita Polska, Republika Portugalska, Republika Słowenii, Republika Słowacka, Republika Finlandii, Królestwo Szwecji oraz Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

(2)

(1) Nieopublikowana. (2) Dz.U. L 318 z 11.12.1999, str. 20. (3) Arrźt du 10 décembre 2002 dans l'affaire C-29/99, Commission contre Conseil, Rec. 2002, p. I-11221.

Wspólnota deklaruje, że przepisy art. 1 do 5, art. 7 i art. 14 do 35 Konwencji stosują się.

L 172/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.5.2004

Wspólnota posiada uprawnienia, dzielone z wyżej wymienionymi Państwami Członkowskimi, w dziedzinach objętych art. 7 i art. 14 do 19 Konwencji, jak przewidziano w art. 2 lit. b) i w odpowiednich art. tytułu II, rozdziału 3 zatytułowanego »Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo«. Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej”.

cielstwa Komisji Europejskiej przy organizacjach międzynarodowych w Wiedniu, wraz z angielską, francuską i hiszpańską wersją niniejszej decyzji. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.

Artykuł 2 Deklarację zawartą w art. 1 składa się Dyrektorowi Generalnemu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, depozytariuszowi Konwencji, jak najszybciej po wejściu w życie niniejszej decyzji w formie listu podpisanego przez Szefa Przedstawi-

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 kwietnia 2004 r. W imieniu Komisji

Loyola DE PALACIO

Wiceprzewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 172 POZ 7 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L172 - 3 z 20046.5.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 947/2004 z dnia 4 maja 2004 ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

  • Dz. U. L172 - 1 z 20046.5.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 946/2004 z dnia 5 maja 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

  • Dz. U. L172 - 0 z 20046.5.2004

    Informacja dla czytelników

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.