Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 173 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 951/2004 z dnia 6 maja 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1814/2003

Data ogłoszenia:2004-05-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 173 POZ 8

L 173/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.5.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 951/2004 z dnia 6 maja 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1814/2003

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1766/92 z dnia 30 czerwca 1992 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1501/95 z dnia 29 czerwca 1995 r. ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 w sprawie przyznawania refundacji wywozowych dla zbóż oraz środków podejmowanych w przypadku występowania zakłóceń na rynku zbóż (2), w szczególności jego art. 4, uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1814/2003 z dnia 15 października 2003 r. w sprawie specjalnych środków interwencyjnych dla zbóż w Finlandii i w Szwecji na rok gospodaczy 2003/04 (3), w szczególności jego art. 9, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 9 rozporządzenia (WE) nr 1814/2003 przewiduje, że na podstawie zgłoszonych ofert w myśl procedury przewidzianej w art. 23 rozporządzenia (EWG) nr 1766/92, Komisja może podjąć decyzję o ustaleniu maksymalnej refundacji wywozowej, uwzględniając czynniki, o których mowa w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1501/95. W tym wypadku przetarg wygrywa ten oferent lub oferenci, którego lub których oferta odpowiada poziomowi równemu maksymalnej refundacji lub jest od niej niższa. Zastosowanie powyższych czynników do aktualnej sytuacji na danych rynkach zbóż prowadzi do ustalenia maksymalnej refundacji wywozowej w wysokości podanej w art. 1. Komitet Zarządzający ds. Zbóż nie wydał opinii w czasie wyznaczonym przez jego przewodniczącego, Artykuł 1

(3)

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Przetarg na refundację wywozową dla owsa wyprodukowanego w Finlandii i Szwecji z przeznaczeniem na wywóz z Finlandii i Szwecji do wszystkich krajów trzecich z wyłączeniem Bułgarii, Cypru, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Polski, Republiki Czeskiej, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier został ogłoszony na mocy rozporządzenia (WE) nr 1814/2003.

W odniesieniu do ofert przekazanych w dniach od 30 kwietnia do 6 maja 2004 r. w ramach przetargu ogłoszonego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1814/2003, ustala się maksymalną refundację wywozową dla owsa w wysokości 21,95 EUR/t. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 maja 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 6 maja 2004 roku. W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 181 z 1.7.1992, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1104/2003 (Dz.U. L 158 z 27.6.2003, str. 1. 2) Dz.U. L 147 z 30.6.1995, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmie( nione rozporządzeniem (WE) nr 1431/2003 (Dz.U. L 203 z 12.8.2003, str. 16). (3) Dz.U. L 265 z 16.10.2003, str. 25.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 173 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L173 - 9 z 20047.5.2004

  Corrigenda do rozporządzenia Komisji (WE) nr 933/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r. ustalającego kwotę korygującą do refundacji zbóż (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 169 z dnia 1 maja 2004 r.)

 • Dz. U. L173 - 6 z 20047.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 950/2004 z dnia 6 maja 2004 r. zmieniające po raz trzydziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L173 - 3 z 20047.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 949/2004 z dnia 6 maja 2004 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż

 • Dz. U. L173 - 1 z 20047.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 948/2004 z dnia 6 maja 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L173 - 0 z 20047.5.2004

  Informacja dla czytelników

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.