Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 174 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 953/2004 z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz czosnku na kwartał od dnia 1 czerwca do dnia 31 sierpnia 2004 r.

Data ogłoszenia:2004-05-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 174 POZ 3

8.5.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 174/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 953/2004 z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz czosnku na kwartał od dnia 1 czerwca do dnia 31 sierpnia 2004 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw (1), uwzględniając rozporządzanie Komisji (WE) nr 565/2002 z dnia 2 kwietnia 2002 r. ustanawiające metodę zarządzania kontyngentami taryfowymi i wprowadzające system świadectw pochodzenia czosnku przywożonego z krajów trzecich (2), w szczególności jego art. 8 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

przed upływem których wydawanie pozwoleń powinno być zawieszone,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Wnioski o pozwolenia na przywóz złożone na mocy art. 3 ust. 1 rozporządzenia nr 565/2002 w dniach 3 i 4 maja 2004 r. i przekazane Komisji w dniu 6 maja 2004 r. są uwzględnione zgodnie z wartością procentową wnioskowanych ilości, określoną w załączniku I. Artykuł 2 Dla danej kategorii importerów i danego pochodzenia wnioski o pozwolenia na przywóz, na mocy art. 3 ust. 1 rozporządzenia nr 565/2002, dotyczące kwartału od dnia 1 czerwca do dnia 31 sierpnia 2004 r. oraz złożone po dniu 4 maja 2004 r. i przed datą określoną w załączniku II, są odrzucone. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 maja 2004 r.

Ilości określone we wnioskach o pozwolenie złożonych w dniach 3 i 4 maja 2004 r., na mocy art. 5 ust. 2 rozporządzenia nr 565/2002, przez importerów tradycyjnych i nowych importerów, przekroczyły ilości przewidziane dla produktów pochodzących z Chin i wszystkich krajów trzecich innych niż Chiny i Argentyna. Należy więc określić, w jakiej mierze możliwe jest uwzględnienie wniosków o pozwolenia przekazanych Komisji dnia 6 maja 2004 r. oraz ustalenie, dla każdej kategorii importerów i pochodzenia produktów, dat,

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 7 maja 2004 r. W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa

(1) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 47/2003 (Dz.U. L 7 z 11.1.2003, str. 64). (2) Dz.U. L 86 z 3.4.2002, str. 11.

L 174/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.5.2004

ZAŁĄCZNIK I

Procent przyznania Pochodzenie produktów Chiny Kraje trzecie, inne niż Chiny i Argentyna Argentyna

— Importerzy tradycyjni [art. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 565/2002] — Nowi importerzy [art. 2 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 565/2002]

14,418 %

100,000 %

X

0,795 %

9,376 %

X

„X”: W odniesieniu do tego pochodzenia brak kontyngentu w rozpatrywanym kwartale. „—”: Żaden wniosek o pozwolenie nie został przekazany Komisji.

ZAŁĄCZNIK II

Daty Pochodzenie produktów Chiny Kraje trzecie, inne niż Chiny i Argentyna Argentyna

— Importerzy tradycyjni [art. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 565/ 2002] — Nowi importerzy [art. 2 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 565/ 2002]

31.8.2004

31.8.2004

5.7.2004

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 174 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L174 - 1 z 20048.5.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 952/2004 z dnia 7 maja 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

  • Dz. U. L174 - 0 z 20048.5.2004

    Informacja dla czytelników

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.