Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 178 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 962/2004 z dnia 12 maja 2004 r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

Data ogłoszenia:2004-05-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 178 POZ 6

L 178/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.5.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 962/2004 z dnia 12 maja 2004 r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw (1), uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1961/2001 z dnia 8 października 2001 r., ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 w odniesieniu do refundacji wywozowych do owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 6 ust. 7, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Przekroczenia te pozostają bez uszczerbku dla przestrzegania ograniczeń wynikających z porozumień zawartych zgodnie z art. 300 Traktatu. Należy więc ustalić ostateczną stawkę refundacji na poziomie stawki indykatywnej i wartość procentową wydawania dla wnioskowanych ilości w odniesieniu do pozwoleń w systemie B, o które wnioskowano od dnia 16 marca do dnia 30 kwietnia 2004 r., dla pomidorów, pomarańczy, cytryn i jabłek,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W odniesieniu do wniosków o pozwolenia na wywóz w systemie B, złożonych z tytułu art. 1 rozporządzenia (WE) nr 265/2004 między dniem 16 marca a dniem 30 kwietnia 2004 r., stosowana wartość procentowa wydawania i stosowana stawka refundacji są określone w Załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 14 maja 2004 r..

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 265/2004 (3) ustala ilości indykatywne, dla których mogą zostać wydane pozwolenia na wywóz w systemie B. Biorąc pod uwagę informacje, którymi dzisiaj dysponuje Komisja, ilości indykatywne zostały przekroczone w odniesieniu do pomidorów i cytryn.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 12 maja 2004 r. W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa

(1) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 47/2003 (Dz.U. L 7 z 11.1.2003, str. 64). 2) Dz.U. L 268 z 9.10.2001, str. 8. Rozporządzenie ostatnio zmie( nione rozporządzeniem (WE) nr 1176/2002 (Dz.U. L 170 z 29.6.2002, str. 69). (3) Dz.U. L 46 z 17.2.2004, str. 15.

13.5.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 178/7

ZAŁĄCZNIK Wartości procentowe wydawania wnioskowanych ilości i stawki refundacji stosowane w odniesieniu do pozwoleń w systemie B, o które wnioskowano od dnia 16 marca do dnia 30 kwietnia 2004 r. (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

Wartość procentowa wydawania wnioskowanych ilości

Produkt

Stawka refundacji (w EUR/t netto)

Pomidory Pomarańcze Cytryny Jabłka

25 20 31 23

100 % 100 % 100 % 100 %

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 178 POZ 6 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L178 - 8 z 200413.5.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 963/2004 z dnia 12 maja 2004 r. ustalające należności przywozowe w sektorze ryżu

  • Dz. U. L178 - 3 z 200413.5.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 961/2004 z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

  • Dz. U. L178 - 1 z 200413.5.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 960/2004 z dnia 12 maja 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.