Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 181 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenia Komisji (WE) nr 988/2004 z dnia 17 maja 2004 r. nakładające tymczasowe cła antydumpingowe na przywóz sklejki z drewna okoume pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2004-05-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 181 POZ 5

Strona 1 z 18
18.5.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 181/5

ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 988/2004 z dnia 17 maja 2004 r. nakładające tymczasowe cła antydumpingowe na przywóz sklejki z drewna okoume pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r.w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów nie będących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (2)w szczególności jego art. 7, po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

A. POSTĘPOWANIE 1. (1) WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA

W dniu 19 sierpnia 2003 r. Komisja ogłosiła w zawiadomieniu „zawiadomienie o wszczęciu postępowania”, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (3) wszczęcie postępowania antydumpingowego w odniesieniu do przywozów do Wspólnoty sklejki z drewna okoumé pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”). Postępowanie anty-dumpingowe rozpoczęło się w następstwie zażalenia złożonego w dniu 7 lipca 2003 r.przez Europejską Federację Przemysłu Sklejkowego (FEIC) („wnioskodawcę” w imieniu producentów realizujących znaczną część, w tym przypadku ponad 50 %, wspólnotowej produkcji sklejki z drewna okoumé. Zażalenie zawierało dowody świadczące o praktykach dumpingowych w odniesieniu do wymienionego produktu oraz o wynikającej z nich znaczącej szkodzie. Zostały one uznane za wystarczające uzasadnienie wszczęcia postępowania antydympingowego.

2. STRONY OBJĘTE POSTĘPOWANIEM

(2)

(3)

Komisja oficjalnie powiadomiła o wszczęciu postępowania producentów-eksporterów z ChRL, importerów/handlowców i ich zrzeszenia, dostawców i zainteresowanych użytkowników, przedstawicieli eksportującego kraju, o którym mowa oraz producentów wspólnotowych, inicjatorów postępowania. Strony, których ta sprawa dotyczy bezpośrednio otrzymały możliwość przedstawienia swoich opinii na piśmie i wystąpienia z prośbą o udzielenie możliwości złożenia ustnego wyjaśnienia w terminie wyznaczonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania. Ze względu na dużą liczbę producentów-eksporterów z Chin, wymienionych w zażaleniu i producentów wspólnotowych podobnego produktu, zawiadomienie o wszczęciu postępowania przewiduje wybór grupy reprezentatywnej w celu ustalenia czy doszło do dumpingu i szkody, zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego. Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji czy wybór reprezentatywnej grupy jest konieczny i jeśli tak, umożliwić jej dokonanie tego wyboru, wszyscy producenci-eksporterzy i producenci wspólnotowi zostali wezwani do ujawnienia się Komisji i do udzielenia, zgodnie z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania, podstawowych informacji o prowadzonej przez nich działalności, związanej z przedmiotowym produktem, w okresie objętym dochodzeniem (od 1 lipca 2002 r. do 30 czerwca 2003 r.). Po przeanalizowaniu informacji przedłożonych przez producentów-eksporterów i ze względu na małą ilość odpowiedzi na kwestie dotyczące wyboru reprezentatywnej grupy, stwierdzono, że wybór ten nie jest niezbędny w odniesieniu do eksporterów. W odniesieniu do producentów wspólnotowych, Komisja, zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego, dokonała wyboru grupy przyjmując za kryterium największą reprezentatywną wielkość produkcji i sprzedaży przemysłu wspólnotowego, która może zostać objęta postępowaniem w określonym czasie. Na podstawie odpowiedzi uzyskanych od producentów wspólnotowych, Komisja wybrała pięć firm z trzech Państw Członkowskich. Wybór opierał się na wielkości produkcji i sprzedaży. Reprezentatywna grupa, wybrana na podstawie wyżej wymienionych kryteriów to zarazem grupa reprezentatywna pod względem pokrycia geograficznego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 181 POZ 5 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L181 - 24 z 200418.5.2004

    Wspólne Stanowisko Rady 2004/493/WPZiB z dnia 17 maja 2004 r. zmieniające wspólne stanowisko 2002/400/WPZiB dotyczące przyjęcia na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków przez Państwa Członkowskie Unii Europejskiej

  • Dz. U. L181 - 3 z 200418.5.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 987/2004 z dnia 17 maja 2004 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z państw AKP oraz krajów i terytoriów zamorskich w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych pięciu dni roboczych maja 2004 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 638/2003

  • Dz. U. L181 - 1 z 200418.5.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 986/2004 z dnia 17 maja 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.