Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 183 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 997/2004 z dnia 17 maja 2004 r. zmieniające decyzję Komisji nr 2730/2000/EWWiS w sprawie przywozu koksu węglowego w kawałkach o średnicy większej niż 80 mm pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej oraz kończącego tymczasowy przegląd środków antydumpingowych nałożonych na jego mocy

Data ogłoszenia:2004-05-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 183 POZ 1

Strona 1 z 2
20.5.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 183/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 997/2004 z dnia 17 maja 2004 r. zmieniające decyzję Komisji nr 2730/2000/EWWiS w sprawie przywozu koksu węglowego w kawałkach o średnicy większej niż 80 mm pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej oraz kończącego tymczasowy przegląd środków antydumpingowych nałożonych na jego mocy

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

zostały przyjęte na mocy decyzji nr 2277/96/EWWiS, które w dniu 23 lipca 2002 r. nadal obowiązywały, mają zostać utrzymane i podlegają przepisom rozporządzenia podstawowego obowiązującego od dnia 24 lipca 2002 r.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów nie będących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), a w szczególności jego art. 9 i 11 ust. 3, uwzględniając wniosek Komisji przedłożony po konsultacji z Komitetem Doradczym,

2. Obecna procedura (3)

a także mając na uwadze, co następuje:

Dnia 11 grudnia 2002 r. Komisja, poprzez publikację zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich (4) ogłosiła rozpoczęcie tymczasowego przeglądu ostatecznych środków antydumpingowych, stosowanych wobec przywozu koksu węglowego w kawałkach o średnicy większej niż 80 mm (dalej „koks 80+” lub „rozpatrywany produkt”) pochodzącego z CHRL, zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego oraz rozpoczęła dochodzenie.

A. PROCEDURA 1. Poprzednia procedura (1)

(4)

Komisja, mocą decyzji nr 2730/2000/EWWiS (2) nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz koksu węglowego w kawałkach o średnicy większej niż 80 mm, odpowiadającego pozycji CN ex 2704 00 19 (pozycja TARIC ex 2704 00 19 10), pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej („państwo o którym mowa” lub „CHRL”). Wysokość cła antydumpingowego jest równa stałej kwocie 32,6 EUR za tonę suchej wagi netto.

Postępowanie zostało wszczęte po wpłynięciu wniosku złożonego przez Eucoke-EEIG („wnioskujący”) w imieniu producentów reprezentujących główny odsetek łącznej produkcji wspólnotowej koksu węglowego w kawałkach o średnicy większej niż 80 mm. Wnioskujący stwierdził, że praktyki dumpingowe CHRL trwają, a nawet uległy zwiększeniu oraz, że istniejące środki nie będą już wystarczające, aby przeciwdziałać szkodliwym skutkom dumpingu. Dowody przedstawione we wniosku o przeprowadzenie przeglądu zostały uznane za wystarczające aby uzasadnić wszczęcie dochodzenia.

(2)

Mając na względzie wygaśnięcie Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali w dniu 23 lipca 2002 r., Rada, mocą rozporządzenia (WE) nr 963/ 2002 (3) zdecydowała, że środki antydumpingowe, które

(5)

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12). (2) Dz.U. L 316 z 15.12.2000, str. 30. (3) Dz.U. L 149 z 7.6.2002, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1310/2002 (Dz.U. L 192 z 20.7.2002, str. 9).

Komisja oficjalnie poinformowała producentów/eksporterów, importerów i zainteresowanych użytkowników, przedstawicieli zainteresowanego państwa eksportującego, wnioskujący przemysł wspólnotowy i innych, znanych Komisji producentów o rozpoczęciu tymczasowego przeglądu. Zainteresowane strony miały możliwość wyrażenia swoich poglądów na piśmie oraz wnioskowania o przesłuchanie w terminie wyznaczonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania.

(4) Dz.U. L 308 z 11.12.2002, str. 2.

L 183/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.5.2004

3. Zawieszenie środków (6)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Przypomniano, że podczas prowadzenia obecnego postępowania niektóre zainteresowane strony dostarczyły informacji w sprawie zmiany warunków rynkowych po upływie okresu dochodzenia (od 1 października 2001 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 183 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L183 - 88 z 200420.5.2004

  Decyzja Komisji z dnia 18 maja 2004 r. przyjmująca zobowiązanie oferowane w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozów tlenku krzemu pochodzącego, między innymi, z Ukrainy

 • Dz. U. L183 - 86 z 200420.5.2004

  Decyzja Komisji z dnia 17 maja 2004 r. uchylająca decyzję Komisji nr 303/96/EWWiS w sprawie przyjęcia zobowiązania zaproponowanego w związku z przywozem do Wspólnoty niektórych elektrotechnicznych blach teksturowanych pochodzących z Rosji

 • Dz. U. L183 - 84 z 200420.5.2004

  Porozumienie pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie przetwarzania i przekazywania danych dot. nazwy rekordu pasażera (PNR) przez przewoźników lotniczych do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych, Biura Ceł i Ochrony Granic

 • Dz. U. L183 - 83 z 200420.5.2004

  Decyzja Rady z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie przetwarzania i przekazywania danych dot. nazwy rekordu pasażera (PNR) przez przewoźników lotniczych do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych, Biura Ceł i Ochrony Granic

 • Dz. U. L183 - 61 z 200420.5.2004

  Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1009/2004 z dnia 19 maja 2004 r. nakładającego tymczasowe cło antydumpingowe przy przywozie systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii

 • Dz. U. L183 - 35 z 200420.5.2004

  Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1008/2004 z dnia 19 maja 2004 r. nakładającego tymczasowe cło antysubsydyjne przy imporcie systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii

 • Dz. U. L183 - 32 z 200420.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1007/2004 z dnia 19 maja 2004 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze ryżu

 • Dz. U. L183 - 31 z 200420.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1006/2004 z dnia 19 maja 2003 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o wydanie pozwolenia na przywóz złożone dla II podkontyngentu mrożonej wołowiny i cielęciny, przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 780/2003

 • Dz. U. L183 - 28 z 200420.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1005/2004 z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie szczególnego środka interwencyjnego w odniesieniu do owsa w Finlandii i w Szwecji

 • Dz. U. L183 - 22 z 200420.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1004/2004 z dnia 18 maja 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L183 - 20 z 200420.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1003/2004 z dnia 19 maja 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L183 - 16 z 200420.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1002/2004 z dnia 18 maja 2004 r. przyjmujące zobowiązania oferowane w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu chlorku potasu pochodzącego z Białorusi, Rosji i Ukrainy oraz obejmujące obowiązkiem rejestracji przywóz chlorku potasu pochodzącego z Białorusi, Rosji i Ukrainy

 • Dz. U. L183 - 13 z 200420.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1001/2004 z dnia 18 maja 2004 r. przyjmujące zobowiązania oferowane w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu azotanu amonu pochodzącego z Rosji i Ukrainy oraz obejmujące obowiązkiem rejestracji przywóz azotanu amonu pochodzącego z Rosji i Ukrainy

 • Dz. U. L183 - 10 z 200420.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1000/2004 z dnia 18 maja 2004 r. przyjmujące zobowiązania oferowane w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu niektórych elektrotechnicznych blach teksturowanych oraz pasów stali elektrotechnicznej krzemowej o szerokości powyżej 500 mm pochodzących z Rosji oraz obejmujące obowiązkiem rejestracji przywóz niektórych elektrotechnicznych blach teksturowanych pochodzących z Rosji

 • Dz. U. L183 - 7 z 200420.5.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 999/2004 z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie zastosowania rozporządzenia (WE) nr 1531/2002 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz odbiorników telewizji kolorowej pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Republiki Korei, Malezji i Tajlandii oraz kończące postępowanie dotyczące przywozu odbiorników telewizji kolorowej pochodzących z Singapuru

 • Dz. U. L183 - 4 z 200420.5.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 998/2004 z dna 17 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 950/2001 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz wybranych folii aluminiowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Rosji

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.