Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 183 POZ 16

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1002/2004 z dnia 18 maja 2004 r. przyjmujące zobowiązania oferowane w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu chlorku potasu pochodzącego z Białorusi, Rosji i Ukrainy oraz obejmujące obowiązkiem rejestracji przywóz chlorku potasu pochodzącego z Białorusi, Rosji i Ukrainy

Data ogłoszenia:2004-05-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 183 POZ 16

Strona 1 z 3
L 183/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.5.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1002/2004 z dnia 18 maja 2004 r. przyjmujące zobowiązania oferowane w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu chlorku potasu pochodzącego z Białorusi, Rosji i Ukrainy oraz obejmujące obowiązkiem rejestracji przywóz chlorku potasu pochodzącego z Białorusi, Rosji i Ukrainy

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/ 2004 (2), („podstawowe rozporządzenie”), w szczególności jego art. 8, art. 11 ust. 3, art. 21 i art. 22 lit. c), po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

Rozpoczęty z inicjatywy Komisji przegląd miał na celu zbadanie czy, w wyniku rozszerzenia Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. („rozszerzenie”), a także mając na uwadze interes Wspólnoty, istnieje potrzeba dostosowania środków w celu uniknięcia nagłych i nadmiernie negatywnych skutków dla wszystkich zainteresowanych stron, w tym użytkowników, dystrybutorów i konsumentów.

A. PROCEDURA 1. Obowiązujące środki (1)

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 969/2000 (3) Rada zmieniła i rozszerzyła środki nałożone rozporządzeniem (WE) nr 3068/92 (4), zmienionym przez rozporządzenia (WE) nr 643/94 (5) i (WE) 449/98 (6), w sprawie przywozu do Wspólnoty chlorku potasu („omawiany produkt”) pochodzącego z Republiki Białorusi (Białoruś), Federacji Rosyjskiej (Rosja) i Ukrainy. Rozporządzeniem (WE) nr 992/2004 (7) Rada zmieniła rozporządzenie (WE) nr 969/2000. Środki to stałe kwoty celne, ustalone w zależności od kategorii i gatunku produktu, wynoszące od 19,51 euro/tona do 48,19 euro/tona w przypadku Białorusi, 19,61 euro/tona do 40,63 euro/tona w przypadku Rosji i 19,61 euro/tona do 48,19 euro/tona w przypadku Ukrainy.

2. Dochodzenie

Wszystkie znane Komisji zainteresowane strony, włączając w to przemysł wspólnotowy, zrzeszenia producentów lub użytkowników we Wspólnocie, eksporterów/producentów w państwach zainteresowanych, importerów i zrzeszenia importerów oraz odpowiednie władze zainteresowanych państw, jak również zainteresowane strony w dziesięciu nowych Państwach Członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r. („UE 10”) zostały poinformowane o rozpoczęciu dochodzenia i otrzymały możliwość przedstawienia swojego stanowiska na piśmie, przedłożenia informacji i dostarczenia materiałów potwierdzających w terminie wyznaczonym w zawiadomieniu o rozpoczęciu dochodzenia. Wszystkie zainteresowane strony, które o to wystąpiły i wykazały, że istnieją powody, dla których powinno im zostać udzielone prawo do złożenia wyjaśnień, otrzymały taką możliwość.

(2)

3. Wynik dochodzenia (6)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 992/2004, dochodzenie wykazało, że dostosowanie obowiązujących środków leży w interesie Wspólnoty, pod warunkiem, że takie dostosowanie nie podważy w znaczącym stopniu pożądanego poziomu ochrony handlowej.

(3)

Dnia 20 marca 2004 r. Komisja ogłosiła rozpoczęcie częściowego przeglądu obowiązujących środków („środki”) poprzez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (8) zawiadomienia, zgodnie z art. 11 ust. 3 oraz art. 22 lit. c) podstawowego rozporządzenia.

(7) Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. L 77 z 13.3.2004, str. 12. L 112 z 11.5.2000, str. 4. L 308 z 24.10.1992, str. 41. L 80 z 24.3.1994, str. 1. L 58 z 27.2.1998, str. 15. L 182 z 19.5.2004, str. 23. C 70 z 20.3.2004, str. 15.

4. Zobowiązania

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Zgodnie z wnioskami rozporządzenia (WE) nr 992/ 2004, Komisja, zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia podstawowego zaproponowała zainteresowanym firmom zobowiązania. W konsekwencji, zobowiązania zostały następnie zaoferowane przez: i) producenta eksportującego dany produkt w Białorusi (Republican Unitary Enterprise Production Amalgamation Belaruskali) wraz z firmami z nim związanymi w Rosji (JSC International

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 183 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L183 - 88 z 200420.5.2004

  Decyzja Komisji z dnia 18 maja 2004 r. przyjmująca zobowiązanie oferowane w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozów tlenku krzemu pochodzącego, między innymi, z Ukrainy

 • Dz. U. L183 - 86 z 200420.5.2004

  Decyzja Komisji z dnia 17 maja 2004 r. uchylająca decyzję Komisji nr 303/96/EWWiS w sprawie przyjęcia zobowiązania zaproponowanego w związku z przywozem do Wspólnoty niektórych elektrotechnicznych blach teksturowanych pochodzących z Rosji

 • Dz. U. L183 - 84 z 200420.5.2004

  Porozumienie pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie przetwarzania i przekazywania danych dot. nazwy rekordu pasażera (PNR) przez przewoźników lotniczych do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych, Biura Ceł i Ochrony Granic

 • Dz. U. L183 - 83 z 200420.5.2004

  Decyzja Rady z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie przetwarzania i przekazywania danych dot. nazwy rekordu pasażera (PNR) przez przewoźników lotniczych do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych, Biura Ceł i Ochrony Granic

 • Dz. U. L183 - 61 z 200420.5.2004

  Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1009/2004 z dnia 19 maja 2004 r. nakładającego tymczasowe cło antydumpingowe przy przywozie systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii

 • Dz. U. L183 - 35 z 200420.5.2004

  Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1008/2004 z dnia 19 maja 2004 r. nakładającego tymczasowe cło antysubsydyjne przy imporcie systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii

 • Dz. U. L183 - 32 z 200420.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1007/2004 z dnia 19 maja 2004 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze ryżu

 • Dz. U. L183 - 31 z 200420.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1006/2004 z dnia 19 maja 2003 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o wydanie pozwolenia na przywóz złożone dla II podkontyngentu mrożonej wołowiny i cielęciny, przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 780/2003

 • Dz. U. L183 - 28 z 200420.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1005/2004 z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie szczególnego środka interwencyjnego w odniesieniu do owsa w Finlandii i w Szwecji

 • Dz. U. L183 - 22 z 200420.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1004/2004 z dnia 18 maja 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L183 - 20 z 200420.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1003/2004 z dnia 19 maja 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L183 - 13 z 200420.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1001/2004 z dnia 18 maja 2004 r. przyjmujące zobowiązania oferowane w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu azotanu amonu pochodzącego z Rosji i Ukrainy oraz obejmujące obowiązkiem rejestracji przywóz azotanu amonu pochodzącego z Rosji i Ukrainy

 • Dz. U. L183 - 10 z 200420.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1000/2004 z dnia 18 maja 2004 r. przyjmujące zobowiązania oferowane w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu niektórych elektrotechnicznych blach teksturowanych oraz pasów stali elektrotechnicznej krzemowej o szerokości powyżej 500 mm pochodzących z Rosji oraz obejmujące obowiązkiem rejestracji przywóz niektórych elektrotechnicznych blach teksturowanych pochodzących z Rosji

 • Dz. U. L183 - 7 z 200420.5.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 999/2004 z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie zastosowania rozporządzenia (WE) nr 1531/2002 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz odbiorników telewizji kolorowej pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Republiki Korei, Malezji i Tajlandii oraz kończące postępowanie dotyczące przywozu odbiorników telewizji kolorowej pochodzących z Singapuru

 • Dz. U. L183 - 4 z 200420.5.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 998/2004 z dna 17 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 950/2001 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz wybranych folii aluminiowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Rosji

 • Dz. U. L183 - 1 z 200420.5.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 997/2004 z dnia 17 maja 2004 r. zmieniające decyzję Komisji nr 2730/2000/EWWiS w sprawie przywozu koksu węglowego w kawałkach o średnicy większej niż 80 mm pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej oraz kończącego tymczasowy przegląd środków antydumpingowych nałożonych na jego mocy

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.