Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 183 POZ 61

Tytuł:

Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1009/2004 z dnia 19 maja 2004 r. nakładającego tymczasowe cło antydumpingowe przy przywozie systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii

Data ogłoszenia:2004-05-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 183 POZ 61

Strona 1 z 22
20.5.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 183/61

ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 1009/2004 z dnia 19 maja 2004 r. nakładającego tymczasowe cło antydumpingowe przy przywozie systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów nie będących członkami Wspólnoty Europejskiej (1), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (2) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 7, po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

A. PROCEDURA 1. PRZEPISY OGÓLNE (1)

Dnia 21 sierpnia 2003 r. Komisja ogłosiła, za pośrednictwem zawiadomienia („zawiadomienie o wszczęciu postępowania”) opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (3), wszczęcie postępowania antydumpingowego w odniesieniu do przywozów do Wspólnoty niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii. Postępowanie zostało rozpoczęte w wyniku skargi złożonej w lipcu 2003 r. przez Europejskie Stowarzyszenie Węgla i Grafitu (ECGA), działające w imieniu producentów stanowiących znaczną część, w tym przypadku ponad 50 %, całkowitej produkcji niektórych systemów elektrod grafitowych. Przedstawiana skarga zawierała dowody świadczące o praktykach dumpingowych w odniesieniu do wymienionego produktu oraz o wynikającej z nich znaczącej szkodzie, które zostały uznane za wystarczające uzasadnienie wszczęcia postępowania antydumpingowego. Wszczęcie równoległego postępowania antysubsydyjnego dotyczącego przywozów do Wspólnoty tego samego produktu pochodzącego z Indii zostało ogłoszone za pośrednictwem zawiadomienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich (4) z tą samą datą. Komisja oficjalnie poinformowała o wszczęciu postępowania podmiot składający skargę i innych znanych producentów we Wspólnocie, producentów-eksporterów, importerów, użytkowników i dostawców, będących stronami zainteresowanymi, jak również przedstawicieli Indii. Strony, których ta sprawa dotyczy bezpośrednio, otrzymały możliwość przedstawienia swoich opinii na piśmie i zwrócenia się z prośbą o przesłuchanie w terminie wyznaczonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania. Dwaj producenci-eksporterzy z Indii oraz rząd Indii, jak również producenci, użytkownicy i importerzy / handlowcy ze Wspólnoty przedstawili swoje opinie na piśmie. Wszystkie strony, które w wyżej wymienionym terminie zwróciły się z wnioskiem i wskazały na szczególne powody, w związku z którymi powinny zostać przesłuchane, możliwość taką otrzymały.

2. WYBÓR REPREZENTATYWNEJ GRUPY

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Ze względu na dużą ilość niepowiązanych importerów we Wspólnocie, uznano za stosowne, zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego, sprawdzenie, czy powinno się zastosować wybór grupy reprezentatywnej. Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji mającej na celu określenie, czy wybór grupy reprezentatywnej jest rzeczywiście konieczny oraz, w przypadku stwierdzenia, że jest on konieczny, dokonania wyboru grupy reprezentatywnej, zgodnie z art. 17 ust. 2 rozporządzenia podstawowego, zwrócono się do wszystkich znanych niepowiązanych importerów z prośbą o zgłoszenie się w terminie dwóch tygodni od chwili wszczęcia postępowania oraz o dostarczenie Komisji informacji wskazanych w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania, za okres od 1 kwietnia 2002 r. do 31 marca 2003 r. Jedynie dwóch niepowiązanych importerów zgodziło się na włączenie do reprezentatywnej grupy i w terminie dostarczyło podstawowe informacje. W związku z powyższym, wybór reprezentatywnej grupy nie został uznany jako konieczny w ramach tego postępowania.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 183 POZ 61 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L183 - 88 z 200420.5.2004

  Decyzja Komisji z dnia 18 maja 2004 r. przyjmująca zobowiązanie oferowane w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozów tlenku krzemu pochodzącego, między innymi, z Ukrainy

 • Dz. U. L183 - 86 z 200420.5.2004

  Decyzja Komisji z dnia 17 maja 2004 r. uchylająca decyzję Komisji nr 303/96/EWWiS w sprawie przyjęcia zobowiązania zaproponowanego w związku z przywozem do Wspólnoty niektórych elektrotechnicznych blach teksturowanych pochodzących z Rosji

 • Dz. U. L183 - 84 z 200420.5.2004

  Porozumienie pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie przetwarzania i przekazywania danych dot. nazwy rekordu pasażera (PNR) przez przewoźników lotniczych do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych, Biura Ceł i Ochrony Granic

 • Dz. U. L183 - 83 z 200420.5.2004

  Decyzja Rady z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie przetwarzania i przekazywania danych dot. nazwy rekordu pasażera (PNR) przez przewoźników lotniczych do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych, Biura Ceł i Ochrony Granic

 • Dz. U. L183 - 35 z 200420.5.2004

  Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1008/2004 z dnia 19 maja 2004 r. nakładającego tymczasowe cło antysubsydyjne przy imporcie systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii

 • Dz. U. L183 - 32 z 200420.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1007/2004 z dnia 19 maja 2004 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze ryżu

 • Dz. U. L183 - 31 z 200420.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1006/2004 z dnia 19 maja 2003 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o wydanie pozwolenia na przywóz złożone dla II podkontyngentu mrożonej wołowiny i cielęciny, przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 780/2003

 • Dz. U. L183 - 28 z 200420.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1005/2004 z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie szczególnego środka interwencyjnego w odniesieniu do owsa w Finlandii i w Szwecji

 • Dz. U. L183 - 22 z 200420.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1004/2004 z dnia 18 maja 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L183 - 20 z 200420.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1003/2004 z dnia 19 maja 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L183 - 16 z 200420.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1002/2004 z dnia 18 maja 2004 r. przyjmujące zobowiązania oferowane w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu chlorku potasu pochodzącego z Białorusi, Rosji i Ukrainy oraz obejmujące obowiązkiem rejestracji przywóz chlorku potasu pochodzącego z Białorusi, Rosji i Ukrainy

 • Dz. U. L183 - 13 z 200420.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1001/2004 z dnia 18 maja 2004 r. przyjmujące zobowiązania oferowane w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu azotanu amonu pochodzącego z Rosji i Ukrainy oraz obejmujące obowiązkiem rejestracji przywóz azotanu amonu pochodzącego z Rosji i Ukrainy

 • Dz. U. L183 - 10 z 200420.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1000/2004 z dnia 18 maja 2004 r. przyjmujące zobowiązania oferowane w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu niektórych elektrotechnicznych blach teksturowanych oraz pasów stali elektrotechnicznej krzemowej o szerokości powyżej 500 mm pochodzących z Rosji oraz obejmujące obowiązkiem rejestracji przywóz niektórych elektrotechnicznych blach teksturowanych pochodzących z Rosji

 • Dz. U. L183 - 7 z 200420.5.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 999/2004 z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie zastosowania rozporządzenia (WE) nr 1531/2002 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz odbiorników telewizji kolorowej pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Republiki Korei, Malezji i Tajlandii oraz kończące postępowanie dotyczące przywozu odbiorników telewizji kolorowej pochodzących z Singapuru

 • Dz. U. L183 - 4 z 200420.5.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 998/2004 z dna 17 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 950/2001 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz wybranych folii aluminiowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Rosji

 • Dz. U. L183 - 1 z 200420.5.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 997/2004 z dnia 17 maja 2004 r. zmieniające decyzję Komisji nr 2730/2000/EWWiS w sprawie przywozu koksu węglowego w kawałkach o średnicy większej niż 80 mm pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej oraz kończącego tymczasowy przegląd środków antydumpingowych nałożonych na jego mocy

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.