Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 183 POZ 86

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 17 maja 2004 r. uchylająca decyzję Komisji nr 303/96/EWWiS w sprawie przyjęcia zobowiązania zaproponowanego w związku z przywozem do Wspólnoty niektórych elektrotechnicznych blach teksturowanych pochodzących z Rosji

Data ogłoszenia:2004-05-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 183 POZ 86

Strona 1 z 2
L 183/86

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.5.2004

KOMISIJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 17 maja 2004 r. uchylająca decyzję Komisji nr 303/96/EWWiS w sprawie przyjęcia zobowiązania zaproponowanego w związku z przywozem do Wspólnoty niektórych elektrotechnicznych blach teksturowanych pochodzących z Rosji (2004/497/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed przywozem dumpingowym z krajów nie będących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 8 i 9, po konsultacji z Komitetem Doradczym,

(4)

r., Rada zadecydowała rozporządzeniem (WE) nr 963/ 2002 (5), że postępowanie antydumpingowe, wszczęte w zastosowaniu decyzji podstawowej i wciąż obowiązujące, będzie kontynuowane zgodnie z rozporządzeniem podstawowym ze skutkiem od 24 lipca 2002 r. Podobnie, wszelkie środki antydumpingowe wynikające z trwającego dochodzenia antydumpingowego będą podlegać przepisom rozporządzenia podstawowego od dnia 24 lipca 2002 r.

a także mając na uwadze, co następuje:

A. POPRZEDNIA PROCEDURA (1)

W lutym 1996 r. Komisja decyzją nr 303/96/EWWiS z dnia 19 lutego 1996 r. (2), nałożyła jednolite ogólnokrajowe ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych elektrotechnicznych blach teksturowanych (tzw. GOES) pochodzących z Rosji. Na podstawie tej samej decyzji, Komisja przyjęła zobowiązanie zaproponowane przez władze rosyjskie w porozumieniu z rosyjskimi eksporterami elektrotechnicznych blach teksturowanych, obejmujące ograniczenia ilościowe i zobowiązanie cenowe. Następnie, na wniosek Europejskiej Konfederacji Przemysłu Żelaza i Stali (Eurofer), złożony w imieniu wspólnotowych producentów elektrotechnicznych blach teksturowanych, Komisja rozpoczęła przegląd związany z wygaśnięciem środków antydumpingowych na mocy art. 11 ust. 2 decyzji Komisji nr 2277/96/EWWiS (3) („decyzja podstawowa”). W tym samym czasie Komisja wszczęła z własnej inicjatywy dochodzenie zgodnie z art. 11 ust. 3 decyzji podstawowej w celu zbadania odpowiedniości formy środków (4). Biorąc pod uwagę wygaśnięcie Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali dnia 23 lipca 2002

Na wniosek dwóch rosyjskich producentów eksportujących elektrotechniczne blachy teksturowane, tj. OOO Viz–Stal Ltd, („VIZ-STAL”) i Nowolipieckiego Kombinatu Hutniczego („NLMK”), Komisja wszczęła w sierpniu 2002 r. postępowanie w zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego w odniesieniu do VIZ STAL (6), a w październiku 2002 r., postępowanie w zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego w odniesieniu do NLMK (7). Zakres obydwu przeglądów był ograniczony do zbadania praktyk dumpingowych.

(5)

(2)

W styczniu 2003 r., w wyniku przeglądu związanego z wygaśnięciem środków, wspomnianego powyżej w drugim akapicie, rozporządzeniem (WE) nr 151/ 2003 (8) Rada potwierdziła ostateczne cło antydumpingowe nałożone decyzją Komisji nr 303/96/EWWiS. Jednakże, w konkluzjach przeglądu związanego z wygaśnięciem środków, kwestia przeglądu okresowego ograniczonego do formy środków pozostała otwarta.

(6)

(3)

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządznie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12). 2) Dz.U. L 42 z 20.2.1996, str. 7. ( (3) Dz.U. L 308 z 29.11.1996, str. 11. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją nr 435/2001/EWWiS (Dz.U.L 63 z 3.3.2001, str. 14). (4) Dz.U. C 53 z 20.2.2001, str. 13.

W obydwu przeglądach wspomnianych w czwartym akapicie, należy zbadać te aspekty dumpingu, które mogłyby ewentualnie wpłynąć na poziom środków będących przedmiotem, wspomnianego w drugim akapicie, przeglądu prowadzonego z urzędu, ograniczonego do formy środków. Ponadto, wszystkie trzy przeglądy dotyczyły tych samych środków antydumpingowych. Toteż,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 183 POZ 86 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L183 - 88 z 200420.5.2004

  Decyzja Komisji z dnia 18 maja 2004 r. przyjmująca zobowiązanie oferowane w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozów tlenku krzemu pochodzącego, między innymi, z Ukrainy

 • Dz. U. L183 - 84 z 200420.5.2004

  Porozumienie pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie przetwarzania i przekazywania danych dot. nazwy rekordu pasażera (PNR) przez przewoźników lotniczych do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych, Biura Ceł i Ochrony Granic

 • Dz. U. L183 - 83 z 200420.5.2004

  Decyzja Rady z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie przetwarzania i przekazywania danych dot. nazwy rekordu pasażera (PNR) przez przewoźników lotniczych do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych, Biura Ceł i Ochrony Granic

 • Dz. U. L183 - 61 z 200420.5.2004

  Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1009/2004 z dnia 19 maja 2004 r. nakładającego tymczasowe cło antydumpingowe przy przywozie systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii

 • Dz. U. L183 - 35 z 200420.5.2004

  Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1008/2004 z dnia 19 maja 2004 r. nakładającego tymczasowe cło antysubsydyjne przy imporcie systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii

 • Dz. U. L183 - 32 z 200420.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1007/2004 z dnia 19 maja 2004 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze ryżu

 • Dz. U. L183 - 31 z 200420.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1006/2004 z dnia 19 maja 2003 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o wydanie pozwolenia na przywóz złożone dla II podkontyngentu mrożonej wołowiny i cielęciny, przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 780/2003

 • Dz. U. L183 - 28 z 200420.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1005/2004 z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie szczególnego środka interwencyjnego w odniesieniu do owsa w Finlandii i w Szwecji

 • Dz. U. L183 - 22 z 200420.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1004/2004 z dnia 18 maja 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L183 - 20 z 200420.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1003/2004 z dnia 19 maja 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L183 - 16 z 200420.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1002/2004 z dnia 18 maja 2004 r. przyjmujące zobowiązania oferowane w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu chlorku potasu pochodzącego z Białorusi, Rosji i Ukrainy oraz obejmujące obowiązkiem rejestracji przywóz chlorku potasu pochodzącego z Białorusi, Rosji i Ukrainy

 • Dz. U. L183 - 13 z 200420.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1001/2004 z dnia 18 maja 2004 r. przyjmujące zobowiązania oferowane w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu azotanu amonu pochodzącego z Rosji i Ukrainy oraz obejmujące obowiązkiem rejestracji przywóz azotanu amonu pochodzącego z Rosji i Ukrainy

 • Dz. U. L183 - 10 z 200420.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1000/2004 z dnia 18 maja 2004 r. przyjmujące zobowiązania oferowane w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu niektórych elektrotechnicznych blach teksturowanych oraz pasów stali elektrotechnicznej krzemowej o szerokości powyżej 500 mm pochodzących z Rosji oraz obejmujące obowiązkiem rejestracji przywóz niektórych elektrotechnicznych blach teksturowanych pochodzących z Rosji

 • Dz. U. L183 - 7 z 200420.5.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 999/2004 z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie zastosowania rozporządzenia (WE) nr 1531/2002 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz odbiorników telewizji kolorowej pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Republiki Korei, Malezji i Tajlandii oraz kończące postępowanie dotyczące przywozu odbiorników telewizji kolorowej pochodzących z Singapuru

 • Dz. U. L183 - 4 z 200420.5.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 998/2004 z dna 17 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 950/2001 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz wybranych folii aluminiowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Rosji

 • Dz. U. L183 - 1 z 200420.5.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 997/2004 z dnia 17 maja 2004 r. zmieniające decyzję Komisji nr 2730/2000/EWWiS w sprawie przywozu koksu węglowego w kawałkach o średnicy większej niż 80 mm pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej oraz kończącego tymczasowy przegląd środków antydumpingowych nałożonych na jego mocy

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.