Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 183 POZ 88

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 maja 2004 r. przyjmująca zobowiązanie oferowane w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozów tlenku krzemu pochodzącego, między innymi, z Ukrainy

Data ogłoszenia:2004-05-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 183 POZ 88

Strona 1 z 2
L 183/88

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.5.2004

DECYZJA KOMISJI z dnia 18 maja 2004 r. przyjmująca zobowiązanie oferowane w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozów tlenku krzemu pochodzącego, między innymi, z Ukrainy (2004/498/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/ 2004 (2) (podstawowe rozporządzenie), w szczególności jego art. 8, art. 11 ust. 3, art. 21 i art. 22 lit. c), po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

A. PROCEDURA

Wszystkie zainteresowane strony, włączając w to przemysł wspólnotowy, zrzeszenia producentów lub użytkowników we Wspólnocie, eksporterów/producentów w państwach zainteresowanych, importerów i zrzeszenia importerów oraz odpowiednie władze w państwach zainteresowanych, jak również zainteresowane strony w dziesięciu nowych Państwach Członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r. („UE10”), zostały poinformowane o rozpoczęciu dochodzenia i otrzymały możliwość przedstawienia swojej opinii na piśmie, przedłożenia informacji oraz dostarczenia materiałów potwierdzających w zakresie wyznaczonym w zawiadomieniu o rozpoczęciu dochodzenia. Wszystkie strony zainteresowane, które zwróciły się z taką prośbą i wykazały, że istnieją powody, dla których powinno im zostać udzielone prawo do złożenia wyjaśnień, otrzymały taką możliwość. 3. Wynik dochodzenia

1. Obowiązujące środki

(1)

(6)

Rozporządzeniem (WE) nr 1100/2000 (3) Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz do Wspólnoty tlenku krzemu („omawiany produkt”) pochodzącego z Ukrainy. Rozporządzeniem (WE) nr 991/2004 (4) Rada zmieniła rozporządzenie (WE) nr 1100/2000. Stawka cła stosowanego w odniesieniu do ceny netto franco na granicy Wspólnoty, przed ocleniem, jest ustalona w wysokości 24 % dla przywozów omawianego produktu z Ukrainy. 2. Dochodzenie

(7)

Jak to zostało przedstawione w rozporządzeniu Rady (WE) nr 991/2004, dochodzenie wykazało, że dostosowanie obowiązujących środków leży w interesie Wspólnoty, pod warunkiem, że dostosowanie to nie naruszy w znaczącym stopniu pożądanego poziomu ochrony handlowej. 4. Zobowiązanie Zgodnie z wnioskami rozporządzenia (WE) nr 991/ 2004, Komisja, zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia podstawowego, zaproponowała zobowiązanie zainteresowanej firmie. W konsekwencji, zobowiązanie zostało następnie zaoferowane przez producenta eksportującego omawiany produkt na Ukrainie (spółka akcyjna „Zaporozhsky Abrasivny Combinat”). Należy zauważyć, że w zastosowaniu art. 22 lit. c) rozporządzenia podstawowego, zobowiązanie te uznaje się za środki specjalne, ponieważ, zgodnie z wnioskami rozporządzenia (WE) nr 991/2004, nie są one bezpośrednim odpowiednikiem cła antydumpingowego. Niemniej jednak, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 991/ 2004, zobowiązania obligują każdego indywidualnego producenta eksportującego do przestrzegania pułapów importowych oraz, w celu umożliwienia monitorowania tych zobowiązań, omawiani producenci eksportujący zgodzili się również w szerokim zakresie przestrzegać swojej tradycyjnej struktury sprzedaży klientom indywidualnym w EU10. Producenci eksportujący mają również świadomość tego, że jeżeli okaże się, że struktura sprzedaży uległa znacznej zmianie lub gdy monitorowanie zobowiązania stanie się w jakikolwiek sposób trudne lub niewykonalne, Komisja ma prawo do wycofania przyjęcia zobowiązania danej firmy, co prowadzi do zastąpienia zobowiązania nałożeniem ostatecznego cła antydumpingowego, do dostosowania poziomu pułapu lub podjęcia innych czynności zaradczych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 183 POZ 88 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L183 - 86 z 200420.5.2004

  Decyzja Komisji z dnia 17 maja 2004 r. uchylająca decyzję Komisji nr 303/96/EWWiS w sprawie przyjęcia zobowiązania zaproponowanego w związku z przywozem do Wspólnoty niektórych elektrotechnicznych blach teksturowanych pochodzących z Rosji

 • Dz. U. L183 - 84 z 200420.5.2004

  Porozumienie pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie przetwarzania i przekazywania danych dot. nazwy rekordu pasażera (PNR) przez przewoźników lotniczych do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych, Biura Ceł i Ochrony Granic

 • Dz. U. L183 - 83 z 200420.5.2004

  Decyzja Rady z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie przetwarzania i przekazywania danych dot. nazwy rekordu pasażera (PNR) przez przewoźników lotniczych do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych, Biura Ceł i Ochrony Granic

 • Dz. U. L183 - 61 z 200420.5.2004

  Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1009/2004 z dnia 19 maja 2004 r. nakładającego tymczasowe cło antydumpingowe przy przywozie systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii

 • Dz. U. L183 - 35 z 200420.5.2004

  Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1008/2004 z dnia 19 maja 2004 r. nakładającego tymczasowe cło antysubsydyjne przy imporcie systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii

 • Dz. U. L183 - 32 z 200420.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1007/2004 z dnia 19 maja 2004 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze ryżu

 • Dz. U. L183 - 31 z 200420.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1006/2004 z dnia 19 maja 2003 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o wydanie pozwolenia na przywóz złożone dla II podkontyngentu mrożonej wołowiny i cielęciny, przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 780/2003

 • Dz. U. L183 - 28 z 200420.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1005/2004 z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie szczególnego środka interwencyjnego w odniesieniu do owsa w Finlandii i w Szwecji

 • Dz. U. L183 - 22 z 200420.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1004/2004 z dnia 18 maja 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L183 - 20 z 200420.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1003/2004 z dnia 19 maja 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L183 - 16 z 200420.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1002/2004 z dnia 18 maja 2004 r. przyjmujące zobowiązania oferowane w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu chlorku potasu pochodzącego z Białorusi, Rosji i Ukrainy oraz obejmujące obowiązkiem rejestracji przywóz chlorku potasu pochodzącego z Białorusi, Rosji i Ukrainy

 • Dz. U. L183 - 13 z 200420.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1001/2004 z dnia 18 maja 2004 r. przyjmujące zobowiązania oferowane w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu azotanu amonu pochodzącego z Rosji i Ukrainy oraz obejmujące obowiązkiem rejestracji przywóz azotanu amonu pochodzącego z Rosji i Ukrainy

 • Dz. U. L183 - 10 z 200420.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1000/2004 z dnia 18 maja 2004 r. przyjmujące zobowiązania oferowane w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu niektórych elektrotechnicznych blach teksturowanych oraz pasów stali elektrotechnicznej krzemowej o szerokości powyżej 500 mm pochodzących z Rosji oraz obejmujące obowiązkiem rejestracji przywóz niektórych elektrotechnicznych blach teksturowanych pochodzących z Rosji

 • Dz. U. L183 - 7 z 200420.5.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 999/2004 z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie zastosowania rozporządzenia (WE) nr 1531/2002 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz odbiorników telewizji kolorowej pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Republiki Korei, Malezji i Tajlandii oraz kończące postępowanie dotyczące przywozu odbiorników telewizji kolorowej pochodzących z Singapuru

 • Dz. U. L183 - 4 z 200420.5.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 998/2004 z dna 17 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 950/2001 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz wybranych folii aluminiowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Rosji

 • Dz. U. L183 - 1 z 200420.5.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 997/2004 z dnia 17 maja 2004 r. zmieniające decyzję Komisji nr 2730/2000/EWWiS w sprawie przywozu koksu węglowego w kawałkach o średnicy większej niż 80 mm pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej oraz kończącego tymczasowy przegląd środków antydumpingowych nałożonych na jego mocy

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.