Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 186 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1013/2004 z dnia 24 maja 2004 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych oraz z sektora ryżu, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

Data ogłoszenia:2004-05-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 186 POZ 5

25.5.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 186/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1013/2004 z dnia 24 maja 2004 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych oraz z sektora ryżu, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1766/92 z dnia 30 czerwca 1992 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3072/95 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu (2), w szczególności jego art. 13 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Z zastosowania reguł i kryteriów zawartych w rozporządzeniu (WE) nr 895/2004 do informacji posiadanych przez Komisję wynika, iż obecnie stosowane stawki refundacji wywozowych powinny zostać zmienione zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Stawki refundacji określone w rozporządzeniu (WE) nr 895/2004 zostają zmienione zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie 25 maja 2004 r. wchodzi w życie z dniem

Stawki refundacji stosowane od dnia 29 kwietnia 2004 r. do produktów wymienionych w Załączniku, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu, zostały ustalone rozporządzeniem Komisji (WE) nr 895/2004 (3).

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 24 maja 2004 r. W imieniu Komisji

Erkki LIIKANEN

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 181 z 1.7.1992, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmienione przez rozporządzenie (WE) nr 1104/2003 (Dz.U. L 158 z 27.6.2003, str. 1). 2) Dz.U. L 329 z 30.12.1995, str. 18. Rozporządzenie ostatnio zmie( nione przez rozporządzenie Komisji (WE) nr 411/2002 (Dz.U. L 62 z 5.3.2002, str. 27). (3) Dz.U. L 163 z 30.4.2004, str. 23.

L 186/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.5.2004

ZAŁĄCZNIK Stawki refundacji stosowane od 25 maja 2004 r. do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

(EUR/100 kg) Stawka refundacji na 100 kg produktu podstawowego Kod CN Opis produktu (1) W przypadku ustalania refundacji z wyprzedzeniem Inne

1001 10 00

Pszenica durum – przy wywozie towarów objętych kodami CN 1902 11 i 1902 19 do Stanów Zjednoczonych Ameryki – w innych przypadkach — — — —

1001 90 99

Pszenica zwykła i mieszanka żyta z pszenicą (meslin): – przy wywozie towarów objętych kodami CN 1902 11 i 1902 19 do Stanów Zjednoczonych Ameryki – w innych przypadkach – – jeżeli ma zastosowanie art. 4 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1520/2000 – – przy wywozie towarów wymienionych w pozycji 2208 (2) – – w innych przypadkach — — — — — — — — — —

1002 00 00 1003 00 90

Żyto Jęczmień – przy wywozie towarów wymienionych w pozycji 2208 (2) – w innych przypadkach

— — —

— — —

1004 00 00 1005 90 00

Owies Kukurydza (ziarna) w formie: – skrobia: – – jeżeli ma zastosowanie art. 4 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1520/2000 – – przy wywozie towarów wymienionych w pozycji 2208 (2) – – w innych przypadkach – glukoza, syrop glukozowy, maltodekstryna, syrop maltodekstrynowy objęte kodami CN 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (3): – – jeżeli ma zastosowanie art. 4 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1520/2000 – – przy wywozie towarów wymienionych w pozycji 2208 – – w innych przypadkach – przy wywozie towarów wymienionych w pozycji 2208 – inne ( w tym nieprzetworzone) Skrobia ziemniaczana objęta kodem CN 1108 13 00 podobna do produktu pozyskiwanego z przetworzonej kukurydzy: – jeżeli ma zastosowanie art. 4 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1520/2000 – – przy wywozie towarów wymienionych w pozycji 2208 (2) – w innych przypadkach

1,731 — 1,731

1,731 — 1,731

1,298 — 1,298 — 1,731

1,298 — 1,298 — 1,731

1,731 — 1,731

1,731 — 1,731

25.5.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 186/7

(EUR/100 kg) Stawka refundacji na 100 kg produktu podstawowego

Kod CN

Opis produktu (1)

W przypadku ustalania refundacji z wyprzedzeniem

Inne

ex 1006 30

Ryż całkowicie bielony: – okrągłoziarnisty – średnioziarnisty – długoziarnisty 2,500 2,500 2,500 — — 2,500 2,500 2,500 — —

1006 40 00 1007 00 90

Ryż łamany Ziarno sorgo, inne niż mieszańcowe, przeznaczone na siew

(1) W odniesieniu do produktów rolnych pozyskanych w drodze przetwórstwa produktu podstawowego lub/i produktów powiązanych, stosuje się współczynniki przedstawione w załączniku E do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1520/2000 (Dz.U. L 177 z 15.7.2000, str. 1). (2) Towary wymienione w załączniku B do rozporządzenia (EWG) nr 1766/92 lub o których mowa w art. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2825/93. (3) W odniesieniu do syropów objętych kodami CN 1702 30 99, 1702 40 90 i 1702 60 90, pozyskanych w drodze mieszania syropów glukozowego i fruktozowego, refundacji wywozowych można udzielić tylko do syropu glukozowego.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 186 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L186 - 9 z 200425.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1015/2004 z dnia 24 maja 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L186 - 8 z 200425.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1014/2004 z dnia 24 maja 2004 r. określające procentowo miarę, w jakiej mogą zostać uwzględnione wnioski o pozwolenie na przywóz, złożone w maju 2004 r. w ramach kontyngentów taryfowych na wołowinę i cielęcinę, przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1279/98 dla Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L186 - 4 z 200425.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1012/2004 z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie stosowania współczynnika redukcji w odniesieniu do świadectw refundacji do produktów nieobjętych załącznikiem I Traktatu, zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1520/2000

 • Dz. U. L186 - 3 z 200425.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1011/2004 z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru oraz mieszanek cukru i kakao z kumulacją pochodzenia z AKP/KTZ i WE/KTZ, na wnioski złożone w maju 2004 r.

 • Dz. U. L186 - 1 z 200425.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1010/2004 z dnia 24 maja 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.