Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 197 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1069/2004 z dnia 3 czerwca 2004 r. ustalające pomoc na rok gospodarczy 2004/2005 w odniesieniu do brzoskwiń przeznaczonych do przetworzenia w oparciu o rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/96

Data ogłoszenia:2004-06-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 197 POZ 3

4.6.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 197/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1069/2004 z dnia 3 czerwca 2004 r. ustalające pomoc na rok gospodarczy 2004/2005 w odniesieniu do brzoskwiń przeznaczonych do przetworzenia w oparciu o rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/96

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/96 z 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków przetworów owocowych i warzywnych (1), a szczególnie jego art. 6 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (3)

pomocy, przyznanej na rok gospodarczy 2004/2005 w każdym z zainteresowanych Państw Członkowskich, powinna być zgodna z ustaleniami art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2201/96. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Przetworów Owocowych i Warzywnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 3 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2003 z 29 sierpnia 2003 r., ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 w zakresie systemu pomocy dla przetworów owocowych i warzywnych (2), stanowi, iż Komisja publikuje kwoty stosowanej pomocy, w tym dla brzoskwiń, po sprawdzeniu zgodności z progami ustalonymi w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 2201/96. Średnia ilość brzoskwiń przetworzonych w ramach systemu pomocy w ostatnich trzech latach jest niższa od wyznaczonego progu wspólnotowego. Wysokość

Artykuł 1 Na rok gospodarczy 2004/2005 pomoc dla brzoskwiń w ramach art. 2 rozporządzenia (WE) nr 2201/96, ustala się na 47,70 EUR za tonę. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia od daty jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Przepisy niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie do roku gospodarczego 2004/2005.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 3 czerwca 2004 r. W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 29. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 386/2004 (Dz.U. L 64 z 2.3.2004, str. 25). (2) Dz.U. L 218 z 30.8.2003, str. 14. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 444/2004 (Dz.U. L 72 z 11.3.2004, str. 54).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 197 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L197 - 8 z 20044.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1072/2004 z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1005/2004

 • Dz. U. L197 - 5 z 20044.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1071/2004 z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L197 - 4 z 20044.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1070/2004 z dnia 3 czerwca 2004 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 29 przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1290/2003

 • Dz. U. L197 - 1 z 20044.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1068/2004 z dnia 3 czerwca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.