Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 198 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1073/2004 z dnia 4 czerwca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Data ogłoszenia:2004-06-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 198 POZ 1

5.6.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 198/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1073/2004 z dnia 4 czerwca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 5 czerwca 2004 r.

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 4 czerwca 2004 r. W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa

(1) Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1947/2002 (Dz.U. L 299 z 1.11.2002, str. 17).

L 198/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.6.2004

ZAŁĄCZNIK do rozporządzenia Komisji z dnia 4 czerwca 2004 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg) Kod CN Kod krajów trzecich (1) Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00 0707 00 05

052 999 052 066 999 052 999 382 388 508 528 999 039 388 400 404 421 508 512 524 528 720 804 999 052 999 052 068 400 999

71,5 71,5 120,2 21,9 71,1 94,9 94,9 55,1 75,3 53,9 56,2 60,1 73,3 80,0 109,3 106,5 93,8 66,1 69,0 54,7 68,5 82,3 101,0 82,2 208,9 208,9 393,6 177,1 282,6 284,4

0709 90 70 0805 50 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0809 10 00 0809 20 95

(1) Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2081/2003 (Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11). Kod „999” odpowiada „innym pochodzeniom”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 198 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L198 - 3 z 20045.6.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1074/2004 z dnia 4 czerwca 2004 r. ustanawiające środki przejściowe dla sektora przetworów owocowych i warzywnych do stosowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2003 w związku z przystąpieniem Czech, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.