Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 205 POZ 1

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniające wytyczne EBC/2001/3 w sprawie Transeuropejskiego Zautomatyzowanego Błyskawicznego Systemu Rozrachunku Brutto w Czasie Rzeczywistym (TARGET) (EBC/2004/4)

Data ogłoszenia:2004-06-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 205 POZ 1

Strona 1 z 2
9.6.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 205/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniające wytyczne EBC/2001/3 w sprawie Transeuropejskiego Zautomatyzowanego Błyskawicznego Systemu Rozrachunku Brutto w Czasie Rzeczywistym (TARGET) (EBC/2004/4) (2004/501/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

(4)

Zgodnie z art. 12 ust. 1 oraz art. 14 ust. 3 Statutu wytyczne EBC stanowią integralną część prawa wspólnotowego,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 105 ust. 2, uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 3 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 14 ust. 3 oraz art. 17, 18 i 22, a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 1 (1) Artykuł 105 ust. 2 tiret czwarte Traktatu oraz art. 3 ust. 1 tiret czwarte Statutu upoważniają Europejski Bank Cen‐ tralny (EBC) oraz krajowe banki centralne (KBC) do popie‐ rania sprawnego funkcjonowania systemów płatności. Zgodnie z art. 22 Statutu EBC oraz KBC mogą stwarzać udogodnienia w celu zapewnienia skuteczności i rzetelno‐ ści systemów rozliczeń i płatności w ramach Wspólnoty oraz w obrocie z innymi krajami. Wytyczne EBC/2001/3 z dnia 26 kwietnia 2001 r. w spra‐ wie Transeuropejskiego Zautomatyzowanego Błyskawicz‐ nego Systemu Rozrachunku Brutto w Czasie Rzeczywi‐ stym (TARGET) (1) powinny zostać zmienione, tak by odzwierciedlać następujące okoliczności:, po pierwsze – decyzję Rady Prezesów z dnia 24 października 2002 r. stwierdzającą, że KBC dziesięciu krajów przystępujących do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. powinny mieć prawo, a nie obowiązek połączenia z systemem TARGET; po drugie – zmiany w zakresie opłat związanych z syste‐ mem rekompensat TARGET. Postanowienia zmieniające

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

(2)

W wytycznych EBC/2001/3 wprowadza się następujące zmiany:

1. (3)

W art. 2 wprowadza się następujące zmiany:

Pierwsze zdanie ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

(1) Dz.U. L 140 z 24.5.2001, str. 72. Wytyczne ostatnio zmienione przez wytyczne EBC/2003/6 (Dz.U. L 113 z 7.5.2003, str. 10).

„Zezwala się na połączenie z systemem TARGET systemów RTGS Państw Członkowskich, które nie przyjęły euro, pod warunkiem że systemy takie spełniają wymagania dotyczące minimum cech wspólnych, określone w art. 3, i są w stanie przetwarzać operacje w euro jako walucie obcej równolegle z ich walutą krajową.”.

L 205/2 2.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej b)

9.6.2004

Z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2004 r. w art. 8 wprowadza się następujące zmiany:

ustęp 3 pkt 1 lit. b) otrzymuje następujące brzmienie:

a)

ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

b)

„2.

Warunki rekompensaty

a)

W odniesieniu do uczestnika wysyłającego TARGET roszczenie opłaty manipulacyjnej oraz rekompen‐ saty odsetek zostaje uznane, jeżeli z powodu niepra‐ widłowego działania: c) i) przetwarzanie płatności tego samego dnia nie zostało zamknięte;

„Opłata manipulacyjna zostaje ustalona na kwotę 50 EUR za pierwsze polecenie płatności niezakoń‐ czone w dniu przetwarzania oraz, w przypadku wielokrotnego regulowania płatności, 25 EUR za każde z czterech kolejnych poleceń płatności i 12,50 EUR za każde następne polecenie płatności. Opłata manipulacyjna jest ustalana w odniesieniu do każdego uczestnika otrzymującego w systemie TARGET.”;

ustęp 3 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:

lub

„3.2. Rekompensata dla uczestników otrzymujących TARGET

ii)

taki uczestnik TARGET może wykazać, że miał zamiar przystąpić do polecenia płatności w sys‐ temie TARGET, ale nie był w stanie tego doko‐ nać z powodu zatrzymania przesyłu w krajo‐ wym systemie RTGS.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 205 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L205 - 19 z 20049.6.2004

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 23 kwietnia 2004 r. określająca środki niezbędne do opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez nieuczestniczące krajowe banki centralne (EBC/2004/10)

 • Dz. U. L205 - 17 z 20049.6.2004

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 22 kwietnia 2004 r. zmieniająca decyzję EBC/2001/15 z dnia 6 grudnia 2001 r. dotyczącą emisji banknotów euro (EBC/2004/9)

 • Dz. U. L205 - 13 z 20049.6.2004

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 22 kwietnia 2004 r. określająca środki niezbędne dla uzupełnienia całkowitej wartości kapitałowej Europejskiego Banku Centralnego dla dostosowania poziomu wierzytelności krajowych banków centralnych równoważnych przekazanym rezerwom walutowym oraz dla powiązanych kwestii finansowych (EBC/2004/8)

 • Dz. U. L205 - 9 z 20049.6.2004

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego. z dnia 22 kwietnia 2004 r. określająca warunki przekazywania udziałów kapitałowych w Europejskim Banku Centralnym pomiędzy krajowymi bankami centralnymi oraz dostosowania opłaconego kapitału (EBC/2004/7)

 • Dz. U. L205 - 7 z 20049.6.2004

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 22 kwietnia 2004 r. określająca środki niezbędne do opłacenia kapitału europejskiego banku centralnego przez uczestniczące krajowe banki centralne (EBC/2004/6)

 • Dz. U. L205 - 5 z 20049.6.2004

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 22 kwietnia 2004 r. dotycząca procentowych udziałów krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2004/5)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.