Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 205 POZ 13

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 22 kwietnia 2004 r. określająca środki niezbędne dla uzupełnienia całkowitej wartości kapitałowej Europejskiego Banku Centralnego dla dostosowania poziomu wierzytelności krajowych banków centralnych równoważnych przekazanym rezerwom walutowym oraz dla powiązanych kwestii finansowych (EBC/2004/8)

Data ogłoszenia:2004-06-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 205 POZ 13

Strona 1 z 5
9.6.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 205/13

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 22 kwietnia 2004 r. określająca środki niezbędne dla uzupełnienia całkowitej wartości kapitałowej Europejskiego Banku Centralnego dla dostosowania poziomu wierzytelności krajowych banków centralnych równoważnych przekazanym rezerwom walutowym oraz dla powiązanych kwestii finansowych (EBC/2004/8) (2004/505/WE)

RADA ZARZĄDZAJĄCA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 30, a także mając na uwadze, co następuje: (6) (1) W związku z następującym w dniu 1 maja 2004 r. przy‐ stąpieniem Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Repu‐ bliki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litew‐ skiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej oraz rozpoczęciem uczest‐ nictwa krajowych banków centralnych tych państw w Europejskim Systemie Banków Centralnych (ESBC) wagi przypisane krajowym bankom centralnym Państw Człon‐ kowskich, które wprowadziły walutę euro (określanym poniżej jako „uczestniczące krajowe banki centralne”), w kluczu kapitałowym EBC (poniżej określane jako „wagi klucza kapitałowego” lub odpowiednio „klucz kapita‐ łowy”) zostaną odpowiednio dostosowane, zgodnie z decyzją EBC/2004/5 z dnia 22 kwietnia 2004 r. dotyczącą procentowych udziałów krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego (1). Zmiana ta skutkuje również koniecznością dostosowania wierzytelności przyznanych przez EBC na rzecz uczestni‐ czących krajowych banków centralnych zgodnie z artyku‐ łem 30 ust. 3 Statutu, równoważnych wkładom uczestni‐ czących krajowych banków centralnych na rzecz EBC w zakresie rezerw walutowych (określanych poniżej jako „wierzytelności”). Te z uczestniczących krajowych banków centralnych, któ‐ rych wierzytelności zwiększają się w związku z rozszerze‐ niem klucza kapitałowego z dniem 1 maja 2004 r., powinny w związku z tym dokonać wyrównawczego prze‐ kazania środków na rzecz EBC, podczas gdy EBC powinien dokonać wyrównawczego przekazania środków na rzecz takich uczestniczących krajowych banków centralnych, których wierzytelności zmniejszają się w związku ze wska‐ zanym rozszerzeniem. Maksymalna kwot rezerw walutowych, które mogą zostać przekazane na rzecz EBC, będzie od dnia 1 maja 2004 r. wynosić 55 646 692 471,89 EUR. Zgodnie z wyrażonymi w Statucie ogólnymi zasadami słuszności, równego traktowania oraz ochrony uzasadnio‐ nych oczekiwań te uczestniczące krajowe banki centralne,

których stosunkowy udział w całkowitej wartości kapita‐ łowej EBC wzrasta w wyniku wskazanych powyżej dosto‐ sowań, powinny również dokonać wyrównawczego prze‐ kazania środków na rzecz tych uczestniczących krajowych banków centralnych, których stosunkowy udział ulega zmniejszeniu. W celu dostosowania wartości udziału każdego z uczest‐ niczących krajowych banków centralnych w całkowitej wartości kapitałowej EBC odpowiednie wagi klucza kapi‐ tałowego przyporządkowane każdemu uczestniczącemu krajowemu bankowi centralnemu, do dnia 30 kwietnia 2004 r. oraz od dnia 1 maja 2004 r., powinny zostać wyrażone jako procentowy udział w całkowitej wartości kapitałowej EBC subskrybowanej przez wszystkie uczest‐ niczące krajowe banki centralne,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Definicje Dla celów niniejszej decyzji: a) „Całkowita wartość kapitałowa” oznacza sumę rezerw EBC, rezerw rewaluacyjnych oraz odpisów równoważnych rezer‐ wom obliczonych przez EBC na dzień 30 kwietnia 2004 r., powiększoną bądź pomniejszoną, zależnie od okoliczności, o narastający zysk lub stratę netto EBC za okres od dnia 1 stycznia 2004 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 205 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L205 - 19 z 20049.6.2004

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 23 kwietnia 2004 r. określająca środki niezbędne do opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez nieuczestniczące krajowe banki centralne (EBC/2004/10)

 • Dz. U. L205 - 17 z 20049.6.2004

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 22 kwietnia 2004 r. zmieniająca decyzję EBC/2001/15 z dnia 6 grudnia 2001 r. dotyczącą emisji banknotów euro (EBC/2004/9)

 • Dz. U. L205 - 9 z 20049.6.2004

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego. z dnia 22 kwietnia 2004 r. określająca warunki przekazywania udziałów kapitałowych w Europejskim Banku Centralnym pomiędzy krajowymi bankami centralnymi oraz dostosowania opłaconego kapitału (EBC/2004/7)

 • Dz. U. L205 - 7 z 20049.6.2004

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 22 kwietnia 2004 r. określająca środki niezbędne do opłacenia kapitału europejskiego banku centralnego przez uczestniczące krajowe banki centralne (EBC/2004/6)

 • Dz. U. L205 - 5 z 20049.6.2004

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 22 kwietnia 2004 r. dotycząca procentowych udziałów krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2004/5)

 • Dz. U. L205 - 1 z 20049.6.2004

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniające wytyczne EBC/2001/3 w sprawie Transeuropejskiego Zautomatyzowanego Błyskawicznego Systemu Rozrachunku Brutto w Czasie Rzeczywistym (TARGET) (EBC/2004/4)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.