Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 205 POZ 17

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 22 kwietnia 2004 r. zmieniająca decyzję EBC/2001/15 z dnia 6 grudnia 2001 r. dotyczącą emisji banknotów euro (EBC/2004/9)

Data ogłoszenia:2004-06-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 205 POZ 17

9.6.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 205/17

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 22 kwietnia 2004 r. zmieniająca decyzję EBC/2001/15 z dnia 6 grudnia 2001 r. dotyczącą emisji banknotów euro (EBC/2004/9) (2004/506/WE)

RADA ZARZĄDZAJĄCA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 106 ust. 1 oraz Statut Europejskiego Banku Centralnego i Europejskiego Systemu Banków Central‐ nych, w szczególności jego art. 16, uwzględniając decyzję EBC/2001/15 z dnia 6 grudnia 2001 r. dotyczącą emisji banknotów euro (1), a także mając na uwadze, co następuje: (1) W związku z następującym w dniu 1 maja 2004 r. przy‐ stąpieniem Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Repu‐ bliki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litew‐ skiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej oraz rozpoczęciem uczest‐ nictwa krajowych banków centralnych tych państw w Europejskim Systemie Banków Centralnych (ESBC) decy‐ zja EBC/2004/5 z dnia 22 kwietnia 2004 r. dotycząca pro‐ centowych udziałów krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Central‐ nego (2) określiła z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2004 r. nowe wagi przypisane krajowym bankom central‐ nym w kluczu subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Artykuł 1 lit. d) decyzji EBC/2001/15 definiuje „klucz przy‐ działu banknotów” poprzez odwołanie do Załącznika do decyzji EBC/2001/15, określającego klucz przydziału mający zastosowanie od dnia 1 stycznia 2004 r.

Decyzja EBC/2001/15 powinna zostać odpowiednio zmie‐ niona w celu określenia klucza przydziału banknotów mającego zastosowanie od dnia 1 maja 2004 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Zmiana decyzji EBC/2001/15 W decyzji EBC/2001/15 wprowadza się następujące zmiany: 1. Ostatnie zdanie art. 1 lit. d) otrzymuje brzmienie: „Załącznik do niniejszej decyzji określa klucz przydziału banknotów mający zastosowanie od dnia 1 maja 2004 r.”. 2. Załącznik do decyzji EBC/2001/15 zostaje zastąpiony teks‐ tem zawartym w Załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Postanowienie końcowe Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r. Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 22 kwietnia 2004 r. Prezes EBC

Jean‐Claude TRICHET

(2)

(1) Dz.U. L 337 z 20.12.2001, str. 52. Decyzja ostatnio zmieniona decy‐ zją EBC/2003/23 (Dz.U. L 9 z 15.1.2004, str. 40). (2) Patrz str. 5 niniejszego Dziennika Urzędowego.

L 205/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK Klucz przydziału banknotów od dnia 1 maja 2004 r.

9.6.2004

Europejski Bank Centralny Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique Deutsche Bundesbank Bank of Greece Banco de España Banque de France Central Bank and Financial Services Authority of Ireland Banca d’Italia Banque centrale du Luxembourg De Nederlandsche Bank Oesterreichische Nationalbank Banco de Portugal Suomen Pankki SUMA

8,0000 % 3,2820 % 27,2000 % 2,4415 % 10,0065 % 19,1375 % 1,1865 % 16,7960 % 0,2020 % 5,1415 % 2,6765 % 2,2715 % 1,6585 % 100,0000 %

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 205 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L205 - 19 z 20049.6.2004

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 23 kwietnia 2004 r. określająca środki niezbędne do opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez nieuczestniczące krajowe banki centralne (EBC/2004/10)

 • Dz. U. L205 - 13 z 20049.6.2004

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 22 kwietnia 2004 r. określająca środki niezbędne dla uzupełnienia całkowitej wartości kapitałowej Europejskiego Banku Centralnego dla dostosowania poziomu wierzytelności krajowych banków centralnych równoważnych przekazanym rezerwom walutowym oraz dla powiązanych kwestii finansowych (EBC/2004/8)

 • Dz. U. L205 - 9 z 20049.6.2004

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego. z dnia 22 kwietnia 2004 r. określająca warunki przekazywania udziałów kapitałowych w Europejskim Banku Centralnym pomiędzy krajowymi bankami centralnymi oraz dostosowania opłaconego kapitału (EBC/2004/7)

 • Dz. U. L205 - 7 z 20049.6.2004

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 22 kwietnia 2004 r. określająca środki niezbędne do opłacenia kapitału europejskiego banku centralnego przez uczestniczące krajowe banki centralne (EBC/2004/6)

 • Dz. U. L205 - 5 z 20049.6.2004

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 22 kwietnia 2004 r. dotycząca procentowych udziałów krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2004/5)

 • Dz. U. L205 - 1 z 20049.6.2004

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniające wytyczne EBC/2001/3 w sprawie Transeuropejskiego Zautomatyzowanego Błyskawicznego Systemu Rozrachunku Brutto w Czasie Rzeczywistym (TARGET) (EBC/2004/4)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.