Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 205 POZ 19

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 23 kwietnia 2004 r. określająca środki niezbędne do opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez nieuczestniczące krajowe banki centralne (EBC/2004/10)

Data ogłoszenia:2004-06-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 205 POZ 19

9.6.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 205/19

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 23 kwietnia 2004 r. określająca środki niezbędne do opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez nieuczestniczące krajowe banki centralne (EBC/2004/10) (2004/507/WE)

RADA ZARZĄDZAJĄCA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

(5)

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 48, a także mając na uwadze, co następuje: (1) Decyzja EBC/2003/19 z dnia 18 grudnia 2003 r. w spra‐ wie określenia środków niezbędnych do opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez nieuczestniczące krajowe banki centralne (1) określiła procentowe udziały w subskrybowanym kapitale Europejskiego Banku Central‐ nego (EBC), jaki krajowe banki centralne Państw Człon‐ kowskich, które nie wprowadziły waluty euro w dniu 1 stycznia 2004 r., obowiązane są opłacić na dzień 1 stycz‐ nia 2004 r. jako swój udział w kosztach operacyjnych EBC. W związku z następującym w dniu 1 maja 2004 r. przy‐ stąpieniem Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Repu‐ bliki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litew‐ skiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej oraz rozpoczęciem uczest‐ nictwa krajowych banków centralnych tych państw w Europejskim Systemie Banków Centralnych (ESBC) decy‐ zja EBC/2004/5 z dnia 22 kwietnia 2004 r. dotycząca pro‐ centowych udziałów krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Central‐ nego (2) określa z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2004 r. wagi w kluczu subskrypcji kapitału EBC, przypi‐ sane każdemu krajowemu bankowi centralnemu wchodzą‐ cemu w skład ESBC w dniu 1 maja 2004 r. (poniżej okreś‐ lane, odpowiednio, jako „wagi klucza kapitałowego” oraz „klucz kapitałowy”). Subskrybowany kapitał EBC od dnia 1 maja 2004 r. wyno‐ sił będzie 5 564 669 247,19 EUR. W związku z rozszerzonym kluczem kapitałowym nie‐ zbędne jest przyjęcie nowej decyzji EBC, uchylającej decy‐ zję EBC/2003/19 z dniem 1 maja 2004 r. oraz określają‐ cej procentowe udziały w subskrybowanym kapitale EBC, które krajowe banki centralne Państw Członkowskich, które nie wprowadzą waluty euro z dniem 1 maja 2004 r. (poniżej określane jako „nieuczestniczące krajowe banki centralne”), obowiązane będą opłacić na dzień 1 maja 2004 r.

Uwzględniając art. 3 ust. 3 Regulaminu Rady Ogólnej Europejskiego Banku Centralnego, Prezesi Česká národní banka, Eesti Pank, Central Bank of Cyprus, Latvijas Banka, Lietuvos bankas, Magyar Nemzeti Bank, Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta, Narodowego Banku Pol‐ skiego, Banka Slovenije oraz Národná banka Slovenska uzyskali możliwość przedłożenia uwag dotyczących niniejszej decyzji przed jej przyjęciem,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Zakres i forma opłaconego kapitału

(2)

Każdy z nieuczestniczących krajowych banków centralnych powinien dokonać opłacenia 7 % subskrybowanego przez siebie kapitału EBC na dzień 1 maja 2004 r. Biorąc pod uwagę wagi klu‐ cza kapitałowego, określone w art. 2 decyzji EBC/2004/5, każdy z nieuczestniczących krajowych banków centralnych powinien w związku z tym na dzień 1 maja 2004 r. dokonać opłacenia kwoty wskazanej obok nazwy odpowiedniego banku w poniższej tabeli:

(EUR) Nieuczestniczący krajowy bank centralny

Česká národní banka Danmarks Nationalbank

5 680 859,54 6 101 159,01 694 915,90 506 384,90 1 160 010,95 1 723 656,30 5 408 190,75 252 023,87 20 013 889,41 1 302 967,30 2 783 948,38 9 400 451,41 56 022 530,23

(3)

Eesti Pank Central Bank of Cyprus Latvijas Banka

(4)

Lietuvos bankas Magyar Nemzeti Bank Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta Narodowy Bank Polski Banka Slovenije Národná banka Slovenska Sveriges Riksbank Bank of England

(1) Dz.U. L 9 z 15.1.2004, str. 31. (2) Patrz: str. 5 niniejszego Dziennika Urzędowego.

L 205/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 2

9.6.2004

Dostosowanie opłaconego kapitału 1. Danmarks Nationalbank, Sveriges Riksbank oraz Bank of England opłaciły już 5 % swojego udziału w subskrybowanym kapitale EBC, obowiązującego do dnia 30 kwietnia 2004 r. zgod‐ nie z decyzją EBC/2003/19. Biorąc pod uwagę powyższe okolicz‐ ności, każdy ze wskazanych krajowych banków centralnych dokona przekazania dodatkowych kwot na rzecz EBC albo też, odpowiednio, EBC dokona zwrotnego przekazania odpowiednich kwot na rzecz danego nieuczestniczącego krajowego banku cen‐ tralnego – w celu osiągnięcia kwot wskazanych w tabeli zawartej w art. 1. 2. Każdy z pozostałych nieuczestniczących krajowych ban‐ ków centralnych dokona przekazania na rzecz EBC kwoty wska‐ zanej obok nazwy odpowiedniego banku w tabeli zawartej w artykule 1. 3. Wszelkie przekazy na podstawie niniejszego artykułu zostaną dokonane zgodnie z warunkami decyzji EBC/2004/7

z dnia 22 kwietnia 2004 r. określającej warunki przekazywania udziałów kapitałowych w Europejskim Banku Centralnym pomię‐ dzy krajowymi bankami centralnymi oraz dostosowania opłaco‐ nego kapitału (1). Artykuł 3 Postanowienia końcowe 1. Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 23 kwietnia 2004 r. 2. Decyzja EBC/2003/19 zostaje niniejszym uchylona z dniem 1 maja 2004 r.

Sporządzono we Frankfucie nad Menem, dnia 23 kwietnia 2004 r. Prezes EBC

Jean‐Claude TRICHET

(1) Patrz: str. 9 niniejszego Dziennika Urzędowego.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 205 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L205 - 17 z 20049.6.2004

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 22 kwietnia 2004 r. zmieniająca decyzję EBC/2001/15 z dnia 6 grudnia 2001 r. dotyczącą emisji banknotów euro (EBC/2004/9)

 • Dz. U. L205 - 13 z 20049.6.2004

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 22 kwietnia 2004 r. określająca środki niezbędne dla uzupełnienia całkowitej wartości kapitałowej Europejskiego Banku Centralnego dla dostosowania poziomu wierzytelności krajowych banków centralnych równoważnych przekazanym rezerwom walutowym oraz dla powiązanych kwestii finansowych (EBC/2004/8)

 • Dz. U. L205 - 9 z 20049.6.2004

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego. z dnia 22 kwietnia 2004 r. określająca warunki przekazywania udziałów kapitałowych w Europejskim Banku Centralnym pomiędzy krajowymi bankami centralnymi oraz dostosowania opłaconego kapitału (EBC/2004/7)

 • Dz. U. L205 - 7 z 20049.6.2004

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 22 kwietnia 2004 r. określająca środki niezbędne do opłacenia kapitału europejskiego banku centralnego przez uczestniczące krajowe banki centralne (EBC/2004/6)

 • Dz. U. L205 - 5 z 20049.6.2004

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 22 kwietnia 2004 r. dotycząca procentowych udziałów krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2004/5)

 • Dz. U. L205 - 1 z 20049.6.2004

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniające wytyczne EBC/2001/3 w sprawie Transeuropejskiego Zautomatyzowanego Błyskawicznego Systemu Rozrachunku Brutto w Czasie Rzeczywistym (TARGET) (EBC/2004/4)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.