Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 205 POZ 5

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 22 kwietnia 2004 r. dotycząca procentowych udziałów krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2004/5)

Data ogłoszenia:2004-06-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 205 POZ 5

9.6.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 205/5

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 22 kwietnia 2004 r. dotycząca procentowych udziałów krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2004/5) (2004/502/WE)

RADA ZARZĄDZAJĄCA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

(4)

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 29 ust. 4 oraz art. 49 ust. 3, uwzględniając uwagi Rady Ogólnej Europejskiego Banku Central‐ nego (EBC) przedłożone zgodnie z art. 47 ust. 2 tiret czwarte Statutu, a także mając na uwadze, co następuje: (1) Decyzja EBC/2003/17 z dnia 18 grudnia 2003 r. doty‐ cząca procentowych udziałów krajowych banków central‐ nych w kluczu subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego (1) ustaliła z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 r. wagi w kluczu subskrypcji kapi‐ tału EBC przyporządkowane tym krajowym bankom cen‐ tralnym, które wchodziły w skład Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC) w dniu 1 stycznia 2004 r. (poniżej określane, odpowiednio, jako „wagi klucza kapi‐ tałowego” oraz „klucz kapitałowy”). W związku z następującym w dniu 1 maja 2004 r. przy‐ stąpieniem Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Repu‐ bliki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litew‐ skiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej oraz rozpoczęciem uczest‐ nictwa krajowych banków centralnych tych państw w Europejskim Systemie Banków Centralnych (ESBC) sub‐ skrybowany kapitał EBC powinien ulec automatycznemu zwiększeniu zgodnie z art. 49 ust. 3 Statutu. Wskazane zwiększenie wymaga obliczenia wagi klucza kapitałowego dla każdego krajowego banku centralnego wchodzącego w skład ESBC w dniu 1 maja 2004 r., analogicznie do zasad określonych w art. 29 ust. 1 oraz w zgodności z art. 29 ust. 2 Statutu. Rozszerzony klucz kapitałowy EBC oraz każda z wag klucza kapitałowego przypisanych krajowym bankom centralnym ma zastosowanie z mocą obowiązu‐ jącą od dnia 1 maja 2004 r. Zgodnie z decyzją Rady 2003/517/WE z dnia 15 lipca 2003 r. dotyczącą danych statystycznych, które mają być wykorzystywane do dostosowania klucza subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego (2), Komisja Europejska przekazała na rzecz EBC dane statystyczne wykorzystywane dla ustalenia rozszerzonego klucza kapitałowego.

Uwzględniając art. 3 ust. 3 Regulaminu Rady Ogólnej Europejskiego Banku Centralnego oraz uwzględniając uwagi Rady Ogólnej do niniejszej decyzji, Prezesi Česká národní banka, Eesti Pank, Central Bank of Cyprus, Latvi‐ jas Banka, Lietuvos bankas, Magyar Nemzeti Bank, Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta, Narodowego Banku Polskiego, Banka Slovenije oraz Národná banka Slo‐ venska uzyskali możliwość przedłożenia uwag dotyczą‐ cych niniejszej decyzji przed jej przyjęciem,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Zaokrąglenia W przypadku gdy Komisja Europejska przekazuje zweryfikowane dane statystyczne wykorzystywane do rozszerzenia klucza kapi‐ tałowego, przy czym odpowiednie wielkości nie sumują się do 100 %, różnica zostanie wyrównana w następujący sposób: i) jeżeli suma wynosi poniżej 100 %, wyrównanie nastąpi poprzez dodanie 0,0001 punktu procentowego do każdego kolejnego naj‐ niższego udziału procentowego, w porządku rosnącym, aż do osiągnięcia wielkości wynoszącej dokładnie 100 %; bądź też ii) jeżeli suma wynosi powyżej 100 %, wyrównanie nastąpi poprzez odjęcie 0,0001 punktu procentowego od każdego kolejnego naj‐ wyższego udziału procentowego, w porządku malejącym, aż do osiągnięcia wielkości wynoszącej dokładnie 100 %. Artykuł 2 Wagi klucza kapitałowego Wagi klucza kapitałowego przypisane każdemu krajowemu ban‐ kowi centralnemu, określone w art. 29 Statutu, przyjmą następu‐ jące wartości z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2004 r.:

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique Česká národní banka Danmarks Nationalbank Deutsche Bundesbank Eesti Pank Bank of Greece Banco de España Banque de France Central Bank and Financial Services Authority of Ireland Banca d’Italia 2,5502 % 1,4584 % 1,5663 % 21,1364 % 0,1784 % 1,8974 % 7,7758 % 14,8712 % 0,9219 % 13,0516 %

(2)

(3)

(1) Dz.U. L 9 z 15.1.2004, str. 27. (2) Dz.U. L 181 z 19.7.2003, str. 43.

L 205/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

0,1300 % 0,2978 % 0,4425 % 0,1568 % 1,3884 % 0,0647 % 3,9955 % 2,0800 % 5,1380 % 1,7653 % 0,3345 % 0,7147 % 1,2887 % 2,4133 % 14,3822%

9.6.2004 Artykuł 3 Postanowienia końcowe

Central Bank of Cyprus Latvijas Banka Lietuvos bankas Banque centrale du Luxembourg Magyar Nemzeti Bank Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta De Nederlandsche Bank Oesterreichische Nationalbank Narodowy Bank Polski Banco de Portugal Banka Slovenije Národná banka Slovenska Suomen Pankki Sveriges Riksbank Bank of England

1. Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 23 kwietnia 2004 r.

2. Decyzja EBC/2003/17 zostaje niniejszym uchylona z dniem 1 maja 2004 r.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 22 kwietnia 2004 r.

Prezes EBC

Jean‐Claude TRICHET

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 205 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L205 - 19 z 20049.6.2004

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 23 kwietnia 2004 r. określająca środki niezbędne do opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez nieuczestniczące krajowe banki centralne (EBC/2004/10)

 • Dz. U. L205 - 17 z 20049.6.2004

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 22 kwietnia 2004 r. zmieniająca decyzję EBC/2001/15 z dnia 6 grudnia 2001 r. dotyczącą emisji banknotów euro (EBC/2004/9)

 • Dz. U. L205 - 13 z 20049.6.2004

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 22 kwietnia 2004 r. określająca środki niezbędne dla uzupełnienia całkowitej wartości kapitałowej Europejskiego Banku Centralnego dla dostosowania poziomu wierzytelności krajowych banków centralnych równoważnych przekazanym rezerwom walutowym oraz dla powiązanych kwestii finansowych (EBC/2004/8)

 • Dz. U. L205 - 9 z 20049.6.2004

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego. z dnia 22 kwietnia 2004 r. określająca warunki przekazywania udziałów kapitałowych w Europejskim Banku Centralnym pomiędzy krajowymi bankami centralnymi oraz dostosowania opłaconego kapitału (EBC/2004/7)

 • Dz. U. L205 - 7 z 20049.6.2004

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 22 kwietnia 2004 r. określająca środki niezbędne do opłacenia kapitału europejskiego banku centralnego przez uczestniczące krajowe banki centralne (EBC/2004/6)

 • Dz. U. L205 - 1 z 20049.6.2004

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniające wytyczne EBC/2001/3 w sprawie Transeuropejskiego Zautomatyzowanego Błyskawicznego Systemu Rozrachunku Brutto w Czasie Rzeczywistym (TARGET) (EBC/2004/4)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.