Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 205 POZ 7

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 22 kwietnia 2004 r. określająca środki niezbędne do opłacenia kapitału europejskiego banku centralnego przez uczestniczące krajowe banki centralne (EBC/2004/6)

Data ogłoszenia:2004-06-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 205 POZ 7

9.6.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 205/7

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 22 kwietnia 2004 r. określająca środki niezbędne do opłacenia kapitału europejskiego banku centralnego przez uczestniczące krajowe banki centralne (EBC/2004/6) (2004/503/WE)

RADA ZARZĄDZAJĄCA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 28 ust. 3, Zakres i forma opłaconego kapitału Każdy z uczestniczących krajowych banków centralnych powi‐ nien dokonać opłacenia całości subskrybowanego przez siebie kapitału EBC na dzień 1 maja 2004 r. Biorąc pod uwagę wagi klu‐ cza kapitałowego określone w art. 2 decyzji EBC/2004/5, każdy z uczestniczących krajowych banków centralnych powinien w związku z tym na dzień 1 maja 2004 r. dokonać opłacenia kwoty wskazanej obok nazwy odpowiedniego banku w poniższej tabeli:

Uczestniczący krajowy bank centralny (EUR)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja EBC/2003/18 z dnia 18 grudnia 2003 r. określa‐ jąca środki niezbędne dla opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez uczestniczące krajowe banki cen‐ tralne (1) ustaliła, w jaki sposób i do jakiego poziomu kra‐ jowe banki centralne Państw Członkowskich, które wpro‐ wadziły walutę euro (poniżej określane jako „uczestniczące krajowe banki centralne”), powinny dokonać opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego (EBC) na dzień 1 stycznia 2004 r.

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique Deutsche Bundesbank Bank of Greece Banco de España Banque de France

141 910 195,14 1 176 170 750,76 105 584 034,30 432 697 551,32 827 533 093,09 51 300 685,79 726 278 371,47 8 725 401,38 222 336 359,77 115 745 120,34 98 233 106,22 71 711 892,59

(2)

W związku z następującym w dniu 1 maja 2004 r. przy‐ stąpieniem Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Repu‐ bliki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litew‐ skiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej oraz rozpoczęciem uczest‐ nictwa krajowych banków centralnych tych państw w Europejskim Systemie Banków Centralnych (ESBC) decy‐ zja EBC/2004/5 z dnia 22 kwietnia 2004 r. dotycząca pro‐ centowych udziałów krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału EBC (2) określi z mocą obowią‐ zującą od dnia 1 maja 2004 r. wagi w kluczu subskrypcji rozszerzonego kapitału EBC przypisane każdemu uczest‐ niczącemu krajowemu bankowi centralnemu (poniżej określane, odpowiednio, jako „wagi klucza kapitałowego” oraz „klucz kapitałowy”).

Central Bank and Financial Services Autho‐ rity of Ireland Banca d’Italia Banque centrale du Luxembourg De Nederlandsche Bank Oesterreichische Nationalbank Banco de Portugal Suomen Pankki

Artykuł 2 Dostosowanie wpłaconego kapitału Każdy z uczestniczących krajowych banków centralnych doko‐ nał już opłacenia swojego udziału w subskrybowanym kapitale EBC mającym zastosowanie do dnia 30 kwietnia 2004 r., zgod‐ nie z decyzją EBC/2003/18. Biorąc pod uwagę powyższe okolicz‐ ności, dany uczestniczący krajowy bank centralny dokona prze‐ kazania dodatkowych kwot na rzecz EBC albo też, odpowiednio, EBC dokona zwrotnego przekazania odpowiednich kwot na rzecz danego uczestniczącego krajowego banku centralnego w celu osiągnięcia kwot wskazanych w tabeli zawartej w art. 1. Przekazy takie zostaną dokonane zgodnie z warunkami decyzji EBC/2004/7 z dnia 22 kwietnia 2004 r. określającej warunki przekazywania udziałów kapitałowych w Europejskim Banku Centralnym pomiędzy krajowymi bankami centralnymi oraz dostosowania opłaconego kapitału (3).

(3) Patrz str. 9 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(3)

Subskrybowany kapitał EBC od dnia 1 maja 2004 r. będzie wynosił 5 564 669 247,19 EUR.

(4)

W związku z rozszerzonym kluczem kapitałowym nie‐ zbędne jest przyjęcie nowej decyzji EBC uchylającej decyzję EBC/2003/18 z dniem 1 maja 2004 r. oraz okre‐ ślającej, w jaki sposób i do jakiego poziomu uczestniczące krajowe banki centralne powinny opłacić kapitał EBC na dzień 1 maja 2004 r.,

(1) Dz.U. L 9 z 15.1.2004, str. 29. (2) Patrz str. 5 niniejszego Dziennika Urzędowego.

L 205/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 3

9.6.2004

Postanowienia końcowe 1. Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 23 kwietnia 2004 r. 2. Decyzja EBC/2003/18 zostaje niniejszym uchylona z dniem 1 maja 2004 r.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 22 kwietnia 2004 r.

Prezes EBC

Jean‐Claude TRICHET

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 205 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L205 - 19 z 20049.6.2004

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 23 kwietnia 2004 r. określająca środki niezbędne do opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez nieuczestniczące krajowe banki centralne (EBC/2004/10)

 • Dz. U. L205 - 17 z 20049.6.2004

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 22 kwietnia 2004 r. zmieniająca decyzję EBC/2001/15 z dnia 6 grudnia 2001 r. dotyczącą emisji banknotów euro (EBC/2004/9)

 • Dz. U. L205 - 13 z 20049.6.2004

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 22 kwietnia 2004 r. określająca środki niezbędne dla uzupełnienia całkowitej wartości kapitałowej Europejskiego Banku Centralnego dla dostosowania poziomu wierzytelności krajowych banków centralnych równoważnych przekazanym rezerwom walutowym oraz dla powiązanych kwestii finansowych (EBC/2004/8)

 • Dz. U. L205 - 9 z 20049.6.2004

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego. z dnia 22 kwietnia 2004 r. określająca warunki przekazywania udziałów kapitałowych w Europejskim Banku Centralnym pomiędzy krajowymi bankami centralnymi oraz dostosowania opłaconego kapitału (EBC/2004/7)

 • Dz. U. L205 - 5 z 20049.6.2004

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 22 kwietnia 2004 r. dotycząca procentowych udziałów krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2004/5)

 • Dz. U. L205 - 1 z 20049.6.2004

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniające wytyczne EBC/2001/3 w sprawie Transeuropejskiego Zautomatyzowanego Błyskawicznego Systemu Rozrachunku Brutto w Czasie Rzeczywistym (TARGET) (EBC/2004/4)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.