Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 205 POZ 9

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego. z dnia 22 kwietnia 2004 r. określająca warunki przekazywania udziałów kapitałowych w Europejskim Banku Centralnym pomiędzy krajowymi bankami centralnymi oraz dostosowania opłaconego kapitału (EBC/2004/7)

Data ogłoszenia:2004-06-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 205 POZ 9

Strona 1 z 3
9.6.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 205/9

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO. z dnia 22 kwietnia 2004 r. określająca warunki przekazywania udziałów kapitałowych w Europejskim Banku Centralnym pomiędzy krajowymi bankami centralnymi oraz dostosowania opłaconego kapitału (EBC/2004/7) (2004/504/WE)

RADA ZARZĄDZAJĄCA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 28 ust. 5, a także mając na uwadze, co następuje: (1) W związku z dostosowaniem wag przypisanych krajowym bankom centralnym w rozszerzonym kluczu subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego (EBC) (poniżej określanych, odpowiednio, jako „wagi klucza kapitało‐ wego” oraz „klucz kapitałowy”), zgodnie z decyzją EBC/2004/5 z dnia 22 kwietnia 2004 r. dotyczącą procentowych udziałów krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Central‐ nego (1), niezbędne jest przyjęcie przez Radę Zarządzającą warunków przekazywania udziałów kapitałowych pomię‐ dzy krajowymi bankami centralnymi wchodzącymi w skład Europejskiego Systemu Banków Centralnych na dzień 30 kwietnia 2004 r. w celu zapewnienia zgodności pomiędzy opłaconymi udziałami a dokonanymi dostosowaniami. Česká národní banka, Eesti Pank, Central Bank of Cyprus, Latvijas Banka, Lietuvos bankas, Magyar Nemzeti Bank, Bank Ċentrali ta „Malta/Central Bank of Malta, Narodowy Bank Polski, Banka Slovenije oraz Národná banka Sloven‐ ska (poniżej określane jako „krajowe banki centralne pań‐ stw przystępujących”) staną się częścią ESBC dopiero w dniu 1 maja 2004 r., co oznacza, że przekazy udziałów kapitałowych zgodne z art. 28 ust. 5 Statutu nie mają zastosowania do krajowych banków centralnych państw przystępujących. Decyzja EBC/2004/6 z dnia 22 kwietnia 2004 r. określa‐ jąca środki niezbędne do opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez uczestniczące krajowe banki cen‐ tralne (2) określiła, w jaki sposób i do jakiego poziomu kra‐ jowe banki centralne Państw Członkowskich, które wpro‐ wadziły walutę euro (poniżej określane jako „uczestniczące krajowe banki centralne”), powinny dokonać wpłat na poczet kapitału Europejskiego Banku Centralnego w związku z rozszerzonym kluczem kapitałowym. Decyzja EBC/2004/10 z dnia 22 kwietnia 2004 r. określająca środki niezbędne do opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez nieuczestniczące krajowe banki central‐ ne (3) określiła, w jaki sposób i do jakiego poziomu kra‐ jowe banki centralne Państw Członkowskich, które nie wprowadziły waluty euro (poniżej określane jako (4)

„nieuczestniczące krajowe banki centralne”), powinny dokonać wpłat na poczet kapitału Europejskiego Banku Centralnego w związku z rozszerzonym kluczem kapitałowym. Uczestniczące krajowe banki centralne opłaciły przypada‐ jące na nie udziały w subskrybowanym kapitale EBC zgod‐ nie z decyzją EBC/2003/18 z dnia 18 grudnia 2003 r. określającą środki niezbędne do opłacenia kapitału Euro‐ pejskiego Banku Centralnego przez uczestniczące krajowe banki centralne (4). Biorąc pod uwagę powyższe, art. 2 decyzji EBC/2004/6 nakazuje, aby dany uczestniczący kra‐ jowy bank centralny dokonał przekazania dodatkowych kwot na rzecz EBC albo też, odpowiednio, aby EBC doko‐ nał zwrotnego przekazania odpowiednich kwot na rzecz danego uczestniczącego krajowego banku centralnego – w celu osiągnięcia kwot wskazanych w tabeli zawartej w art. 1 decyzji EBC/2004/6. Na podobnej zasadzie Dan‐ marks Nationalbank, Sveriges Riksbank oraz Bank of England opłaciły przypadające na nie udziały w subskry‐ bowanym kapitale EBC zgodnie z decyzją EBC/2003/19 z dnia 18 grudnia 2003 r. określającą środki niezbędne do opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez nieuczestniczące krajowe banki centralne (5).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 205 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L205 - 19 z 20049.6.2004

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 23 kwietnia 2004 r. określająca środki niezbędne do opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez nieuczestniczące krajowe banki centralne (EBC/2004/10)

 • Dz. U. L205 - 17 z 20049.6.2004

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 22 kwietnia 2004 r. zmieniająca decyzję EBC/2001/15 z dnia 6 grudnia 2001 r. dotyczącą emisji banknotów euro (EBC/2004/9)

 • Dz. U. L205 - 13 z 20049.6.2004

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 22 kwietnia 2004 r. określająca środki niezbędne dla uzupełnienia całkowitej wartości kapitałowej Europejskiego Banku Centralnego dla dostosowania poziomu wierzytelności krajowych banków centralnych równoważnych przekazanym rezerwom walutowym oraz dla powiązanych kwestii finansowych (EBC/2004/8)

 • Dz. U. L205 - 7 z 20049.6.2004

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 22 kwietnia 2004 r. określająca środki niezbędne do opłacenia kapitału europejskiego banku centralnego przez uczestniczące krajowe banki centralne (EBC/2004/6)

 • Dz. U. L205 - 5 z 20049.6.2004

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 22 kwietnia 2004 r. dotycząca procentowych udziałów krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2004/5)

 • Dz. U. L205 - 1 z 20049.6.2004

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniające wytyczne EBC/2001/3 w sprawie Transeuropejskiego Zautomatyzowanego Błyskawicznego Systemu Rozrachunku Brutto w Czasie Rzeczywistym (TARGET) (EBC/2004/4)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.