Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 209 POZ 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1093/2004 z dnia 10 czerwca 2004 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 174/1999 odnośnie okresu ważności pozwoleń na wywóz w sektorze mleka i przetworów mlecznych

Data ogłoszenia:2004-06-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 209 POZ 10

L 209/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.6.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) Nr 1093/2004 z dnia 10 czerwca 2004 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 174/1999 odnośnie okresu ważności pozwoleń na wywóz w sektorze mleka i przetworów mlecznych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Dokładne monitorowanie tak rynku wewnętrznego jak i rynku światowego począwszy od 1 maja 2004 r. wykazało, że dłuższy okres ważności pozwoleń może zostać przywrócony bez żadnego ryzyka zakłócenia poprawnego funkcjonowania wspólnej organizacji rynków. Słusznym jest więc uchylić rozporządzenie (WE) nr 606/2004.

(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), a w szczególności jego art. 31 ust. 14,

Mając na uwadze odpowiednie zarządzanie zobowiązaniami eksportowymi w ramach GATT należy ustalić okres ważności pozwoleń na wywóz dla grup rozpatrywanych produktów biorąc pod uwagę ilości pozostałe w poszczególnych kontyngentach eksportowych na końcu roku GATT, oraz mając na względzie optymalne wykorzystanie dostępnych ilości.

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (1)

Art. 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 174/1999 z dnia 26 stycznia 1999 r. ustanawiającego specjalne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 804/68 w odniesieniu do pozwoleń wywozowych i refundacji wywozowych do mleka i przetworów mlecznych (2) ustala okres ważności pozwoleń na wywóz.

Artykuł 1 Drogą odstępstwa od art. 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 174/1999, okres ważności pozwoleń na wywóz z uprzednim ustaleniem refundacji wywozowej, o które wnioski złożono do 23 czerwca 2004 r. odnośnie produktów wyszczególnionych w pkt. a) i c) wspomnianego artykułu upływa 30 czerwca 2004 r.

(2)

W celu uwzględnienia potencjalnego wpływu, jaki mogło wywrzeć na wspólnotowy rynek mleka przystąpienie do Wspólnoty z dniem 1 maja 2004 r. Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, oraz potrzeby monitorowania rozwoju rynku wspólnotowego i światowego, rozporządzenie Komisji (WE) nr 606/2004 (3) stanowi, drogą odstępstwa od rozporządzenia Komisji (WE) nr 174/1999, iż okres ważności pozwoleń wywozowych na produkty mleczne, o które wniosek złożono po 15 kwietnia 2004 r. ograniczony jest do 30 czerwca 2004 r.

Artykuł 2 Rozporządzenie (WE) nr 606/2004 traci moc.

Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 186/2004 (Dz.U. L 29 z 3.2.2004, str. 6) 2) Dz.U. L 20 z 27.1.1999, str. 8. Rozporządzenie ostatnio zmienione ( rozporządzeniem (WE) nr 810/2004 (Dz.U. L 149 z 30.4.2004, str. 138) (3) Dz.U. L 97 z 1.4.2004, str. 40.

Przepisy niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie do pozwoleń na wywóz, o które wniosek złożono począwszy od tej daty.

11.6.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 209/11

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 10 czerwca 2004 r. W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 209 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L209 - 28 z 200411.6.2004

  Wspólne stanowisko Rady 2004/510/WPZiB z dnia 10 czerwca 2004 r. zmieniające wspólne stanowisko 2004/31/WPZiB dotyczące nałożenia na Sudan embarga na broń, amunicję i sprzęt wojskowy

 • Dz. U. L209 - 27 z 200411.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1099/2004 z dnia 10 czerwca 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1005/2004

 • Dz. U. L209 - 26 z 200411.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1098/2004 z dnia 10 czerwca 2004 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L209 - 24 z 200411.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1097/2004 z dnia 10 czerwca 2004 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L209 - 15 z 200411.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1096/2004 z dnia 10 czerwca 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L209 - 14 z 200411.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1095/2004 z dnia 10 czerwca 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L209 - 12 z 200411.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1094/2004 z dnia 10 czerwca 2004 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych przetworów mlecznych, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L209 - 9 z 200411.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1092/2004 z dnia 10 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1342/2003 w odniesieniu do określania kategorii ryżu w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1291/2000

 • Dz. U. L209 - 8 z 200411.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1091/2004 z dnia 10 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 549/2000 określające centra interwencyjnego skupu ryżu

 • Dz. U. L209 - 7 z 200411.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1090/2004 z dnia 10 czerwca 2004 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 30 przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1290/2003

 • Dz. U. L209 - 5 z 200411.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1089/2004 z dnia 10 czerwca 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L209 - 3 z 200411.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1088/2004 z dnia 10 czerwca 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 11 czerwca 2004 r.

 • Dz. U. L209 - 1 z 200411.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1087/2004 z dnia 10 czerwca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.