Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 209 POZ 28

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2004/510/WPZiB z dnia 10 czerwca 2004 r. zmieniające wspólne stanowisko 2004/31/WPZiB dotyczące nałożenia na Sudan embarga na broń, amunicję i sprzęt wojskowy

Data ogłoszenia:2004-06-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 209 POZ 28

L 209/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.6.2004

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2004/510/WPZiB z dnia 10 czerwca 2004 r. zmieniające wspólne stanowisko 2004/31/WPZiB dotyczące nałożenia na Sudan embarga na broń, amunicję i sprzęt wojskowy

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

całości do użytku humanitarnego lub w celach ochronnych, lub na rzecz programów budowy instytucji ONZ, Unii Afrykańskiej, UE i Wspólnoty, lub materiałów przeznaczonych dla UE, operacji zarządzania kryzysami ONZ; b) sprzedaży, dostarczania, transferu lub wywozu przeznaczonego do użycia w ramach operacji usuwania min; c) udostępniania środków finansowych lub pomocy finansowej związanej z tego rodzaju wyposażeniem lub z operacjami zarządzania kryzysowego prowadzonymi przez Unię Afrykańską; d) udostępniania pomocy technicznej związanej z tego rodzaju wyposażeniem lub z operacjami zarządzania kryzysowego prowadzonymi przez Unię Afrykańską, pod warunkiem że wywóz taki został z wyprzedzeniem zatwierdzony przez właściwy organ odnośnego Państwa Członkowskiego.”. Artykuł 2 Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne od daty jego przyjęcia. Artykuł 3 Niniejsze wspólne stanowisko zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Luksemburgu, dnia 10 czerwca 2004 r. W imieniu Rady Przewodniczący

D. AHERN

Dnia 9 stycznia 2004 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2004/31/WPZiB (1), nakładające na Sudan embargo na broń, amunicję i sprzęt wojskowy. Biorąc pod uwagę rozwój sytuacji w Sudanie i w tamtejszym regionie, łącznie z podpisaniem w dniu 8 kwietnia 2004 r. Porozumienia o Zawieszeniu Broni ze względów humanitarnych, dotyczącego konfliktu w Darfur i późniejszymi planami zaangażowania Komisji ds. Zawieszenia Broni pod przewodnictwem Unii Afrykańskiej, UE pragnie wesprzeć wysiłki zmierzające w kierunku promowania trwałego pokoju i pojednania w Sudanie. W związku z powyższym niezbędna jest zmiana wspólnego stanowiska 2004/31/WPZiB w celu wprowadzenia zwolnień z embarga dla Komisji ds. Zawieszenia Broni pod przewodnictwem Unii Afrykańskiej. Aby wprowadzić w życie niektóre aspekty niniejszej zmiany, konieczne jest działanie ze strony Wspólnoty,

(2)

(3)

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

Artykuł 1 Artykuł 2 ust. 1 wspólnego stanowiska 2004/31/WPZiB otrzymuje brzmienie: „1. Artykułu 1 nie stosuje się do:

a) sprzedaży, dostarczania, transferu lub wywozu nieśmiercionośnego sprzętu wojskowego, przeznaczonego w

(1) Dz.U. L 6 z 10.1.2004, str. 55.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 209 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L209 - 27 z 200411.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1099/2004 z dnia 10 czerwca 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1005/2004

 • Dz. U. L209 - 26 z 200411.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1098/2004 z dnia 10 czerwca 2004 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L209 - 24 z 200411.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1097/2004 z dnia 10 czerwca 2004 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L209 - 15 z 200411.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1096/2004 z dnia 10 czerwca 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L209 - 14 z 200411.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1095/2004 z dnia 10 czerwca 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L209 - 12 z 200411.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1094/2004 z dnia 10 czerwca 2004 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych przetworów mlecznych, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L209 - 10 z 200411.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1093/2004 z dnia 10 czerwca 2004 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 174/1999 odnośnie okresu ważności pozwoleń na wywóz w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L209 - 9 z 200411.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1092/2004 z dnia 10 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1342/2003 w odniesieniu do określania kategorii ryżu w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1291/2000

 • Dz. U. L209 - 8 z 200411.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1091/2004 z dnia 10 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 549/2000 określające centra interwencyjnego skupu ryżu

 • Dz. U. L209 - 7 z 200411.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1090/2004 z dnia 10 czerwca 2004 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 30 przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1290/2003

 • Dz. U. L209 - 5 z 200411.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1089/2004 z dnia 10 czerwca 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L209 - 3 z 200411.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1088/2004 z dnia 10 czerwca 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 11 czerwca 2004 r.

 • Dz. U. L209 - 1 z 200411.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1087/2004 z dnia 10 czerwca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.