Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 210 POZ 1

Tytuł:

(2004/508/WE)Decyzja Zarządu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie publicznego dostępu do dokumentów

Data ogłoszenia:2004-06-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 210 POZ 1

Strona 1 z 3
11.6.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 210/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W PRACY

DECYZJA ZARZĄDU EUROPEJSKIEJ AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W PRACY z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie publicznego dostępu do dokumentów (2004/508/WE)

ZARZĄD,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1654/2003 z dnia 18 czerwca 2003 r., zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2062/94 ustanawiające Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (1), mając na uwadze zapisaną w art. 1 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej zasadę przejrzystości, zgodnie z którą Traktat wyznacza nowy etap w procesie tworzenia jeszcze bliższych związków pomiędzy narodami Europy, w których decyzje podejmowane są tak otwarcie, jak to tylko możliwe, i możliwie najbliżej obywatela; mając na uwadze, że przejrzystość w demokratycznym ustroju jest gwarantem prawowitości, skuteczności i odpowiedzialności organów administracji wobec swoich obywateli oraz mając na uwadze to, że przejrzystość przyczynia się do wzmacniania zasad demokracji i poszanowania praw podstawowych zdefiniowanych w art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej i w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej; mając na uwadze, że rozporządzenie Rady (WE) nr 1654/2003 zawiera postanowienia, które gwarantują publiczny dostęp do dokumentów Agencji poprzez powszechny do nich dostęp i umożliwienie dostępu do Rejestru; mając na uwadze, że należy ustanowić zasady w celu wykonania rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (2) (dalej zwanego „rozporządzeniem (WE) nr 1049/2001”) dla wszystkich dokumentów nieobjętych powyższymi postanowieniami; mając na uwadze, że decyzje dotyczące działań w stosunku do wniosków pierwotnych podejmowane są przez funkcjonariuszy lub personel Agencji odpowiedzialny za rozpatrywanie wniosków o udzielenie dostępu, a decyzje odmawiające dostępu na podstawie wniosków powtórnych podejmowane są przez Dyrektora Agencji;

(1) Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 38. (2) Dz.U. L 145 z 31.5.2001, str. 43.

mając na uwadze, że rozporządzenie (WE) nr 1654/2003 przewiduje również podjęcie przez Zarząd praktycznych kroków w celu wykonania rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 w ciągu sześciu miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia Rady (WE) nr 1654/2003; mając na uwadze, że jasne przepisy przyczyniają się do sprawniejszego administrowania, umożliwiając osobom odpowiedzialnym dokładniejsze i szybsze rozpatrywanie składanych wniosków,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Uprawnieni 1. Prawo dostępu dotyczy dokumentów Agencji, tzn. dokumentów przez nią sporządzonych lub przez nią otrzymanych i znajdujących się w jej posiadaniu. 2. Każdy obywatel Unii, każda osoba fizyczna i prawna zamieszkała lub mająca zarejestrowaną Agencję w Państwie Członkowskim korzysta ze swojego prawa dostępu do dokumentów Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (dalej zwanej „Agencją”) na podstawie art. 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001, zgodnie z zawartymi w nim szczegółowymi postanowieniami. 3. Zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001, obywatele państw trzecich niezamieszkali w Państwie Członkowskim oraz osoby prawne nieposiadające zarejestrowanej Agencji w którymkolwiek z Państw Członkowskich korzystają z prawa dostępu do dokumentów Agencji na tych samych warunkach co uprawnieni, o których mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001.

L 210/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 2

11.6.2004

Wnioski o udzielenie dostępu 1. Wnioski o udzielenie dostępu do dokumentów, które nie zostały udostępnione publicznie, należy składać na piśmie i wysłać do Agencji pocztą elektroniczną (docrequest@ osha.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 210 POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.