Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 211 POZ 12

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1106/2004 z dnia 11 czerwca 2004 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 2316/1999 na rok gospodarczy 2004/2005 w odniesieniu do wykorzystania odłogowanych gruntów w niektórych Państwach Członkowskich

Data ogłoszenia:2004-06-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 211 POZ 12

L 211/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.6.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1106/2004 z dnia 11 czerwca 2004 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 2316/1999 na rok gospodarczy 2004/2005 w odniesieniu do wykorzystania odłogowanych gruntów w niektórych Państwach Członkowskich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1251/1999 z dnia 17 maja 1999 r. ustanawiające system wsparcia dla producentów niektórych roślin uprawnych (1), w szczególności jego art. 9, a także mając na uwadze, co następuje:

liwić tymczasowe magazynowanie drewna. Należy zatem wprowadzić odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 2316/1999 oraz przyjąć odpowiednie środki w celu zapewnienia niezarobkowego charakteru wykorzystania obszarów.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2316/1999 z dnia 22 października 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1251/1999 ustanawiającego system wsparcia dla producentów niektórych roślin uprawnych (2) ustala warunki przyznawania płatności obszarowych dla niektórych roślin uprawnych. Zgodnie z art. 19 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 2316/1999 obszary odłogowane muszą pozostać w takim stanie na okres rozpoczynający się najpóźniej 15 stycznia i kończący się najwcześniej 31 sierpnia i, jeżeli nie przewidziano inaczej, nie mogą być wykorzystywane do produkcji rolnej ani w celach zarobkowych. W roku 2003, pewne regiony Wspólnoty zostały dotknięte suszą, która poważnie zakłóciła dostawy pasz, doprowadzając do bardzo niskiego poziomu zapasów pod koniec okresu zimowego 2003. Odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 2316/1999, przewidujące w odniesieniu do Państw Członkowskich dotkniętych tym problemem możliwość wykorzystania odłogowanych gruntów pod uprawę roślin przeznaczonych do produkcji paszy dla zwierząt, mogłoby zmniejszyć ryzyko niedoborów zaopatrzenia w kolejnym roku gospodarczym. Jednakże jakiekolwiek wykorzystywanie takich obszarów w celach zarobkowych powinno zostać zabronione. Ponadto, z powodu suszy drzewostan został naruszony w stopniu większym niż zwykle przez korniki. W związku z tym niezbędne jest tymczasowe zwiększenie zdolności magazynowania ściętych drzew. Wykorzystanie odłogowanych gruntów pod uprawy w roku gospodarczym 2004/2005 mogłoby poprawić sytuację i umoż-

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 19 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 2316/1999, Państwa Członkowskie mogą, zgodnie z warunkami i kryteriami przez nie określonymi, wykorzystać obszary uznane za odłogowane w roku gospodarczym 2004/2005 do celów żywienia zwierząt. 2. Państwa Członkowskie powinny podjąć niezbędne środki w celu zapewnienia, by odłogowane obszary, określone w ust. 1 nie były wykorzystywane w celach zarobkowych, a w szczególności, by na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 603/95 (3) nie została przyznana żadna pomoc produkcyjna dla suszu paszowego pochodzącego z upraw, o których mowa. Artykuł 2 1. Na zasadzie odstępstwa od art. 19 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 2316/1999, obszary uznane za odłogowane w roku gospodarczym 2004/2005 mogą być wykorzystane do magazynowania drzew w regionach określonych przez Państwa Członkowskie jako naruszone przez korniki. 2. Zainteresowane Państwa Członkowskie powinny podjąć wszystkie niezbędne środki w celu zapewnienia, że odłogowane obszary wykorzystywane w celach magazynowania nie są źródłem działalności zarobkowej. Artykuł 3 Państwa Członkowskie, o których mowa, powiadamiają Komisję o środkach przyjętych na mocy niniejszego rozporządzenia. Artykuł 4 Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie obowiązuje od dnia 15 maja 2004 r.

(3) Dz.U. L 63 z 21.3.1995, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1).

(2)

(3)

(4)

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1782/2003 (Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 280 z 30.10.1999, str. 43. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 206/2004 (Dz.U. L 34 z 6.2.2004, str. 33).

12.6.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 211/13

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, 11 czerwca 2004 r. W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 211 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L211 - 22 z 200412.6.2004

  Decyzja Rady z dnia 10 czerwca 2004 w sprawie reprezentacji narodu cypryjskiego w Parlamencie Europejskim w przypadku osiągnięcia porozumienia odnośnie do problemu cypryjskiego

 • Dz. U. L211 - 17 z 200412.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1109/2004 z dnia 11 czerwca 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L211 - 15 z 200412.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1108/2004 z dnia 11 czerwca 2004 r. ustalające pomoc na rok gospodarczy 2004/2005 w odniesieniu do gruszek przeznaczonych do przetworzenia w oparciu o rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/96

 • Dz. U. L211 - 14 z 200412.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1107/2004 z dnia 11 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 708/98 w sprawie ilości maksymalnych trzeciej transzy interwencyjnej w roku gospodarczym 2003/2004

 • Dz. U. L211 - 11 z 200412.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1105/2004 z dnia 11 czerwca 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 315. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L211 - 10 z 200412.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1104/2004 z dnia 11 czerwca 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 62. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L211 - 8 z 200412.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1103/2004 z dnia 11 czerwca 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 143. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L211 - 6 z 200412.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1102/2004 z dnia 11 czerwca 2004 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 143. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L211 - 3 z 200412.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1101/2004 z dnia 10 czerwca 2004 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1)

 • Dz. U. L211 - 1 z 200412.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1100/2004 z dnia 11 czerwca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.