Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 211 POZ 14

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1107/2004 z dnia 11 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 708/98 w sprawie ilości maksymalnych trzeciej transzy interwencyjnej w roku gospodarczym 2003/2004

Data ogłoszenia:2004-06-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 211 POZ 14

L 211/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.6.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1107/2004 z dnia 11 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 708/98 w sprawie ilości maksymalnych trzeciej transzy interwencyjnej w roku gospodarczym 2003/2004

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3072/95 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu (1), w szczególności jego art. 8 lit. b), uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1785/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu (2), w szczególności jego art. 32 ust. 2 i 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

Okazuje się, że w kilku Państwach Członkowskich ilości oferowane do skupu interwencyjnego są dużo większe niż ilości podane w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 708/98. Dlatego biorąc pod uwagę sytuację rynkową wynikającą ze wspomnianej wyżej ogólnej oceny, należy zwiększyć ilości do 45 000 ton oraz zmienić ilości maksymalne trzeciej transzy interwencyjnej w roku gospodarczym 2003/2004. Wprowadza się zatem zmiany do rozporządzenia (WE) nr 708/98. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

(5)

Warunki przejmowania ryżu niełuskanego przez agencje interwencyjne zostały ustalone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 708/98 z dnia 30 marca 1998 r. w sprawie przejmowania ryżu niełuskanego przez agencje interwencyjne i ustalenia stosowanych kwot korekcyjnych oraz podwyżek i redukcji ceny (3). Rozporządzenie (WE) nr 1785/2003 ograniczyło do 100 000 ton ilości skupowane przez agencje interwencyjne w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca 2004 r. Ilości te mogą być zmienione na podstawie ogólnej oceny sytuacji rynkowej.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W załączniku IV rozporządzenia (WE) nr 708/98, w kolumnie „transza nr 3”, „0” zastępuje się przez „45”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 11 czerwca 2004 r. W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 329 z 30.12.1995, str. 18. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r. Zostaje uchylone rozporządzeniem (WE) nr 1785/2003 z mocą od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 2) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 96. ( (3) Dz.U. L 98 z 31.3.1998, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 579/2004 (Dz.U. L 90 z 27.3.2004, str. 54).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 211 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L211 - 22 z 200412.6.2004

  Decyzja Rady z dnia 10 czerwca 2004 w sprawie reprezentacji narodu cypryjskiego w Parlamencie Europejskim w przypadku osiągnięcia porozumienia odnośnie do problemu cypryjskiego

 • Dz. U. L211 - 17 z 200412.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1109/2004 z dnia 11 czerwca 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L211 - 15 z 200412.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1108/2004 z dnia 11 czerwca 2004 r. ustalające pomoc na rok gospodarczy 2004/2005 w odniesieniu do gruszek przeznaczonych do przetworzenia w oparciu o rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/96

 • Dz. U. L211 - 12 z 200412.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1106/2004 z dnia 11 czerwca 2004 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 2316/1999 na rok gospodarczy 2004/2005 w odniesieniu do wykorzystania odłogowanych gruntów w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L211 - 11 z 200412.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1105/2004 z dnia 11 czerwca 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 315. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L211 - 10 z 200412.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1104/2004 z dnia 11 czerwca 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 62. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L211 - 8 z 200412.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1103/2004 z dnia 11 czerwca 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 143. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L211 - 6 z 200412.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1102/2004 z dnia 11 czerwca 2004 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 143. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L211 - 3 z 200412.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1101/2004 z dnia 10 czerwca 2004 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1)

 • Dz. U. L211 - 1 z 200412.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1100/2004 z dnia 11 czerwca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.