Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 211 POZ 15

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1108/2004 z dnia 11 czerwca 2004 r. ustalające pomoc na rok gospodarczy 2004/2005 w odniesieniu do gruszek przeznaczonych do przetworzenia w oparciu o rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/96

Data ogłoszenia:2004-06-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 211 POZ 15

12.6.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 211/15

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1108/2004 z dnia 11 czerwca 2004 r. ustalające pomoc na rok gospodarczy 2004/2005 w odniesieniu do gruszek przeznaczonych do przetworzenia w oparciu o rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/96

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej (3), ustalił kwotę pomocy mającą zastosowanie w nowych Państwach Członkowskich do gruszek przeznaczonych do przetworzenia w ciągu roku gospodarczego 2004/2005.

(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków przetworów owocowych i warzywnych (1), w szczególności jego art. 6 ust. 1,

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Przetworów Owocowych i Warzywnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

a także mając na uwadze, co następuje:

Artykuł 1 Na rok gospodarczy 2004/2005 pomoc dla gruszek w ramach art. 2 rozporządzenia (WE) nr 2201/96 ustala się na:

(1)

Artykuł 3 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/ 2003 z dnia 29 sierpnia 2003 r., ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 w zakresie systemu pomocy dla przetworów owocowych i warzywnych (2), stanowi, iż Komisja publikuje kwoty stosowanej pomocy, w tym dla gruszek, po sprawdzeniu zgodności z progami ustalonymi w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 2201/96.

— 159,33 EUR za tonę w Grecji,

— 130,09 EUR za tonę w Hiszpanii,

(2)

Średnia ilość gruszek przetworzonych w ciągu ostatnich trzech lat gospodarczych w ramach systemu pomocy jest powyżej progu wspólnotowego. W rezultacie wysokość pomocy, która ma zostać przyznana na rok gospodarczy 2004/2005 w Państwach Członkowskich, które nie przekroczyły swoich progów krajowych, powinna być równa wysokości ustalonej w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2201/96. W każdym z pozostałych Państw Członkowskich wielkość ta musi zostać zmniejszona stosownie do wielkości, o jaką został przekroczony próg indywidualny zgodnie z korektą uwzględniającą nieprzetworzone ilości, jak określono w art. 5 ust. 2 akapit trzeci wspomnianego rozporządzenia.

— 161,70 EUR za tonę we Francji,

— 119,71 EUR za tonę we Włoszech,

— 161,70 EUR za tonę w Niderlandach,

— 161,70 EUR za tonę w Austrii,

— 161,70 EUR za tonę w Portugalii.

(3)

Artykuł 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 416/2004 z dnia 5 marca 2004 r., ustanawiającego środki przejściowe dla stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 i rozporządzenia (WE) nr 1535/2003 ze względu na przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii,

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia od daty jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(1) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 29. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 386/2004 (Dz.U. L 64 z 2.3.2004, str. 25). (2) Dz.U. L 218 z 30.8.2003, str. 14. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 444/2004 (Dz.U. L 72 z 11.3.2004, str. 54).

Przepisy niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie do roku gospodarczego 2004/2005.

(3) Dz.U. L 68 z 6.3.2004, str. 12.

L 211/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.6.2004

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 11 czerwca 2004 r. W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 211 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L211 - 22 z 200412.6.2004

  Decyzja Rady z dnia 10 czerwca 2004 w sprawie reprezentacji narodu cypryjskiego w Parlamencie Europejskim w przypadku osiągnięcia porozumienia odnośnie do problemu cypryjskiego

 • Dz. U. L211 - 17 z 200412.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1109/2004 z dnia 11 czerwca 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L211 - 14 z 200412.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1107/2004 z dnia 11 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 708/98 w sprawie ilości maksymalnych trzeciej transzy interwencyjnej w roku gospodarczym 2003/2004

 • Dz. U. L211 - 12 z 200412.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1106/2004 z dnia 11 czerwca 2004 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 2316/1999 na rok gospodarczy 2004/2005 w odniesieniu do wykorzystania odłogowanych gruntów w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L211 - 11 z 200412.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1105/2004 z dnia 11 czerwca 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 315. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L211 - 10 z 200412.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1104/2004 z dnia 11 czerwca 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 62. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L211 - 8 z 200412.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1103/2004 z dnia 11 czerwca 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 143. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L211 - 6 z 200412.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1102/2004 z dnia 11 czerwca 2004 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 143. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L211 - 3 z 200412.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1101/2004 z dnia 10 czerwca 2004 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1)

 • Dz. U. L211 - 1 z 200412.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1100/2004 z dnia 11 czerwca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.