Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 211 POZ 22

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 10 czerwca 2004 w sprawie reprezentacji narodu cypryjskiego w Parlamencie Europejskim w przypadku osiągnięcia porozumienia odnośnie do problemu cypryjskiego

Data ogłoszenia:2004-06-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 211 POZ 22

L 211/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.6.2004

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 10 czerwca 2004 w sprawie reprezentacji narodu cypryjskiego w Parlamencie Europejskim w przypadku osiągnięcia porozumienia odnośnie do problemu cypryjskiego (2004/511/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając protokół nr 10 dotyczący Cypru, do Aktu Przystąpienia z 2003 r., a w szczególności jego art. 4, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Celem zagwarantowania praw wyborczych oraz zapewnienia reprezentacji parlamentarnej wszystkim Cypryjczykom, jeżeli osiągnięte zostanie porozumienie, konieczne jest przewidzenie możliwości wcześniejszego zakończenia mandatu przedstawicieli narodu cypryjskiego do Parlamentu Europejskiego wybranych w czerwcu 2004 r. lub w późniejszych wyborach, jak również zorganizowania nadzwyczajnych wyborów na całym terytorium Cypru na pozostający okres kadencji Parlamentu Europejskiego,

Unia Europejska wielokrotnie zaznaczała swoją zdecydowaną preferencję w odniesieniu do przystąpienia do UE zjednoczonego Cypru. Jak dotąd nie osiągnięto kompleksowego rozwiązania problemu cypryjskiego i zjednoczenia wyspy. Zgodnie z art. 189 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Parlament Europejski złożony jest z przedstawicieli narodów państw zgromadzonych we Wspólnocie. Wybór deputowanych do Parlamentu Europejskiego dokonywany jest w drodze powszechnych, bezpośrednich wyborów, zgodnie z art. 190 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, art. 108 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej oraz z Aktem dotyczącym wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, dołączonym do decyzji Rady 76/787/EWWiS, EWG, EURATOM (1), zmienionym decyzją Komisji nr 2002/772/WE, EURATOM (2) (zwanym dalej „Aktem z 1976 roku”). Deputowani do Parlamentu Europejskiego na nadchodzącą kadencję, obejmującą lata 2004-2009, wybrani zostaną w wyborach, które odbędą się w dniach 10-13 czerwca 2004 r. Zgodnie z art. 11 Aktu Przystąpienia z 2003 r., liczba przedstawicieli wybranych na Cyprze i zasiadających w PE od początku kadencji 2004-2009 wynosi sześć. Wybory deputowanych kadencji 20042009 nie będą jednak przeprowadzone w części Cypru, nad którymi Rząd Republiki Cypryjskiej nie sprawuje obecnie faktycznej kontroli.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W przypadku wejścia w życie kompleksowego porozumienia w sprawie problemu cypryjskiego, w drodze odstępstwa od art. 190 ust. 3 Traktatu WE, oraz art. 5, art. 10 ust. 1 i art. 11 ust. 2 Aktu z 1976 r., mają zastosowanie następujące postanowienia:

(2)

a) Mandat wybranych przedstawicieli narodu cypryjskiego do Parlamentu Europejskiego wygasa w dniu otwarcia pierwszej sesji Parlamentu Europejskiego, następującej po wyborach, o których mowa w lit. b).

(3)

b) Nadzwyczajne wybory przedstawicieli narodu cypryjskiego do Parlamentu Europejskiego na pozostałą część kadencji 2004-2009 lub na każdą następną kadencję, zostaną przeprowadzone na całym terytorium Cypru w niedzielę następującą po upływie okresu czterech miesięcy od dnia przyjęcia przez Radę pierwszej decyzji o cofnięciu zawieszenia stosowania dorobku, zgodnie z art. 1 ust. 2 protokołu nr 10 do Aktu Przystąpienia z 2003 r.

(1) Dz.U. L 278, z 8.10.1976, str. 1. (2) Dz.U. L 283, z 21.10.2002, str.1.

c) Mandat przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego, wybranych w wyborach, o których mowa w lit. b) rozpocznie się w dniu otwarcia pierwszej sesji Parlamentu Europejskiego, następującej po wyborach, o których mowa w lit. b), i wygaśnie w dniu otwarcia pierwszej sesji Parlamentu Europejskiego, następującej po kolejnych wyborach.

12.6.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 211/23

Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie pierwszego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 10 czerwca 2004 r. W imieniu Rady

D. AHERN

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 211 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L211 - 17 z 200412.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1109/2004 z dnia 11 czerwca 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L211 - 15 z 200412.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1108/2004 z dnia 11 czerwca 2004 r. ustalające pomoc na rok gospodarczy 2004/2005 w odniesieniu do gruszek przeznaczonych do przetworzenia w oparciu o rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/96

 • Dz. U. L211 - 14 z 200412.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1107/2004 z dnia 11 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 708/98 w sprawie ilości maksymalnych trzeciej transzy interwencyjnej w roku gospodarczym 2003/2004

 • Dz. U. L211 - 12 z 200412.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1106/2004 z dnia 11 czerwca 2004 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 2316/1999 na rok gospodarczy 2004/2005 w odniesieniu do wykorzystania odłogowanych gruntów w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L211 - 11 z 200412.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1105/2004 z dnia 11 czerwca 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 315. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L211 - 10 z 200412.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1104/2004 z dnia 11 czerwca 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 62. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L211 - 8 z 200412.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1103/2004 z dnia 11 czerwca 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 143. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L211 - 6 z 200412.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1102/2004 z dnia 11 czerwca 2004 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 143. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L211 - 3 z 200412.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1101/2004 z dnia 10 czerwca 2004 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1)

 • Dz. U. L211 - 1 z 200412.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1100/2004 z dnia 11 czerwca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.