Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 211 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1101/2004 z dnia 10 czerwca 2004 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1)

Data ogłoszenia:2004-06-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 211 POZ 3

12.6.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 211/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1101/2004 z dnia 10 czerwca 2004 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2377/90 z dnia 26 czerwca 1990 r. ustanawiające wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 546/2004 (2), a w szczególności jego art. 6, 7 i 8, a także mając na uwadze, co następuje:

(8) (1)

W przypadku weterynaryjnych produktów leczniczych przeznaczonych dla niosek, zwierząt mlecznych lub pszczół miodnych, należy również ustanowić maksymalne limity pozostałości w odniesieniu do jaj, mleka i miodu.

(6)

W załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 należy dodać Tulatromycynę.

(7)

W załączniku II do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 należy dodać Diklazuril.

Zgodnie z rozporządzeniem (EWG) 2377/90 maksymalne limity pozostałości muszą być ustanawiane stopniowo dla wszystkich substancji farmakologicznie czynnych, stosowanych w weterynaryjnych produktach leczniczych we Wspólnocie, przeznaczonych do podawania zwierzętom służącym do produkcji żywności. Maksymalne limity pozostałości powinny zostać określone wyłącznie po analizie wszelkich istotnych informacji dotyczących bezpieczeństwa tych pozostałości dla konsumentów środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz wpływu tych pozostałości na przebieg procesów przetwórstwa przemysłowego środków spożywczych, przeprowadzanej w ramach Komitetu ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych. Przy ustanawianiu maksymalnych limitów pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego należy określić gatunki zwierząt mogących wykazywać obecność pozostałości, limity tych pozostałości w tkankach mięsnych uzyskiwanych ze zwierząt leczonych (tkanka docelowa) oraz charakter pozostałości właściwej do kontroli limitu pozostałości (pozostałość znacznikowa). Zgodnie z przepisami odpowiedniego prawodawstwa wspólnotowego, maksymalny limit pozostałości do celów kontroli powinien być zazwyczaj ustanawiany dla tkanek docelowych wątroby lub nerek. Niemniej jednak, ponieważ wątroba i nerki są często usuwane z tusz będących przedmiotem handlu międzynarodowego, należy także ustanowić maksymalne limity pozostałości dla tkanki mięśniowej i tłuszczowej.

W celu uwzględnienia przepisów niniejszego rozporządzenia, należy przed jego wejściem w życie przewidzieć odpowiedni okres, aby umożliwić Państwom Członkowskim dokonanie wszelkich dostosowań, które mogą okazać się niezbędne w związku z dopuszczeniem do obrotu określonych weterynaryjnych produktów leczniczych, na mocy dyrektywy 2001/82/WE (3) Parlamentu Europejskiego i Rady, zmienionej ostanio dyrektywą 2004/28/WE (4).

(2)

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (3)

Artykuł 1 W załącznikach I i II do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

(4)

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od sześćdziesiątego dnia po jego opublikowaniu.

(3) Dz.U. L 311 z 28.11.2001, str. 1. (4) Dz.U. L 136 z 30.4.2004, str. 58.

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 1. (2) Dz.U. L 87 z 25.3.2004, str. 13.

L 211/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.6.2004

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 10 czerwca 2004 r. W imieniu Komisji

Erkki LIIKANEN

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

12.6.2004

A. Następująca(-e) substancja(-e) jest (są) wprowadzona(-e) do załącznika I

1.

Środki przeciwzakaźne

1.2.

Antybiotyki PL

1.2.4. Makrolidy, antybiotyki makrolidowe

Pozostałość znacznikowa Gatunki zwierząt Maksymalny limit pozostałości Tkanki docelowe

Substancja(-e) farmakologicznie czynna(-e)

„Tulatromycyna (2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S, 13S,14R)-2-etyl-3,4,10,13-tetrahydroksy-3, 5, 8,10,12,14-heksametyl-ll-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimetylamino)-ß-D-ksylo-heksopyranosyl]oksy]-1-oksa-6azacyklopent-dekan-15-on, wyrażone jako odpowiedniki tulatromycyny Świnie Bydło (1)

100 µg/kg

Tłuszcz

3 000 µg/kg 3 000 µg/kg 100 µg/kg 3 000 µg/kg 3 000 µg/kg

Wątroba Nerki Skóra + tłuszcz Wątroba Nerki

(1) Nie należy stosować u zwierząt, których mleko przeznaczone jest do spożycia przez ludzi.”

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

B. Następująca(-e) substancja(-e) jest (są) wprowadzona(-e) do załącznika II

2.

Związki organiczne

Gatunki zwierząt

Substancja(-e) farmakologicznie czynna(-e)

„Diklazuril

Wszystkie gatunki przeżuwaczy (1) Świnie (2)

(1) Wyłącznie do podawania doustnego. (2) Wyłącznie do podawania doustnego”.

L 211/5

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 211 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L211 - 22 z 200412.6.2004

  Decyzja Rady z dnia 10 czerwca 2004 w sprawie reprezentacji narodu cypryjskiego w Parlamencie Europejskim w przypadku osiągnięcia porozumienia odnośnie do problemu cypryjskiego

 • Dz. U. L211 - 17 z 200412.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1109/2004 z dnia 11 czerwca 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L211 - 15 z 200412.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1108/2004 z dnia 11 czerwca 2004 r. ustalające pomoc na rok gospodarczy 2004/2005 w odniesieniu do gruszek przeznaczonych do przetworzenia w oparciu o rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/96

 • Dz. U. L211 - 14 z 200412.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1107/2004 z dnia 11 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 708/98 w sprawie ilości maksymalnych trzeciej transzy interwencyjnej w roku gospodarczym 2003/2004

 • Dz. U. L211 - 12 z 200412.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1106/2004 z dnia 11 czerwca 2004 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 2316/1999 na rok gospodarczy 2004/2005 w odniesieniu do wykorzystania odłogowanych gruntów w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L211 - 11 z 200412.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1105/2004 z dnia 11 czerwca 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 315. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L211 - 10 z 200412.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1104/2004 z dnia 11 czerwca 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 62. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L211 - 8 z 200412.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1103/2004 z dnia 11 czerwca 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 143. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L211 - 6 z 200412.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1102/2004 z dnia 11 czerwca 2004 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 143. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L211 - 1 z 200412.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1100/2004 z dnia 11 czerwca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.