Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 213 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1111/2004 z dnia 14 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2199/2003 ustanawiające środki przejściowe dla stosowania w odniesieniu do 2004 r. rozporządzenia Rady (WE) nr 1259/1999 w zakresie systemu Jednolitej Płatności Obszarowej dla Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

Data ogłoszenia:2004-06-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 213 POZ 3

15.6.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 213/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1111/2004 z dnia 14 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2199/2003 ustanawiające środki przejściowe dla stosowania w odniesieniu do 2004 r. rozporządzenia Rady (WE) nr 1259/1999 w zakresie systemu Jednolitej Płatności Obszarowej dla Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Traktat o przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, uwzględniając Akt przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego art. 41 akapit pierwszy, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Art. 4 rozporządzenia (WE) nr 2199/2003 otrzymuje następujące brzmienie: „Artykuł 4 Stosowanie systemu Jednolitej Płatności Obszarowej 1. Aby korzystać z systemu Jednolitej Płatności Obszarowej, rolnik składa właściwej władzy wniosek wskazujący na kwalifikujące się grunty zgodnie z warunkami, o których mowa w art. 143b ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 w terminie wyznaczonym przez nowe Państwo Członkowskie, ale nie później niż 15 lipca 2004 r. 2. Dla zmian wniosków w ramach systemu Jednolitej Płatności Obszarowej w rozumieniu art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2419/2001, terminem, o którym mowa w art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2419/2001, jest 15 lipca 2004 r. 3. Wniosek o pomoc obszarową jest traktowany jak wniosek o pomoc w znaczeniu art. 2 lit. i) rozporządzenia (WE) nr 2419/2001.” Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Stosuje się od 15 czerwca 2004 r.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2199/2003 (1) ustanawia środki przejściowe dla stosowania w odniesieniu do 2004 r. systemu Jednolitej Płatności Obszarowej. W szczególności, art. 4 przewiduje, iż termin, w którym rolnik składa wniosek, zostaje wyznaczony przez nowe Państwo Członkowskie, lecz nie jest on późniejszy niż 15 czerwca 2004 r., oraz że terminem dla zmian wniosków jest 15 czerwca 2004 r. W niektórych nowych Państwach Członkowskich rolnicy mogą napotkać trudności w związku z wprowadzeniem nowego systemu wsparcia, i mogą być niezdolni do złożenia wniosku do 15 czerwca 2004 r. Słusznym jest więc przewidzieć, z mocą od 15 czerwca 2004 r., możliwość ustalenia dla zainteresowanych nowych Państw Członkowskich późniejszego terminu składania wniosków, który jednak nie może być późniejszy niż 15 lipca 2004 r. W konsekwencji termin dla zmian wniosków powinien zostać przedłużony do 15 lipca 2004 r. Należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 2199/2003. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Płatności Bezpośrednich,

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 14 czerwca 2004 r. W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 328, 17.12.2003, str. 21.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 213 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L213 - 8 z 200415.6.2004

  Decyzja Rady z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie zawarcia Ramowej Konwencji Antytytoniowej Światowej Organizacji Zdrowia

 • Dz. U. L213 - 5 z 200415.6.2004

  Decyzja Rady z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie ustanowienia Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS)

 • Dz. U. L213 - 4 z 200415.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1112/2004 z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 1096/2004 ustalającego refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L213 - 1 z 200415.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1110/2004 z dnia 14 czerwca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.