Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 213 POZ 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1112/2004 z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 1096/2004 ustalającego refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

Data ogłoszenia:2004-06-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 213 POZ 4

L 213/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.6.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1112/2004 z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 1096/2004 ustalającego refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), a w szczególności jego art. 31 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1096/2004 (2) ustaliło refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych. Weryfikacja wykazała, że Załącznik nie odpowiada środkom przedłożonym do zaopiniowania Komitetowi Zarządzającemu; należy sprostować rozpatrywane rozporządzenie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1096/2004, kwotę refundacji dla kodu produktu 0401 30 31 9100 zastępuje się następującą kwotą:

Kod produktu Miejsce przeznaczenia Jednostka miary Kwota refundacji

0401 30 31 9100

L02

EUR/100 kg

20,79

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2004 r. Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 14 czerwca 2004 r. W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 186/2004 (Dz.U. L 29 z 3.2.2004, str. 6). (2) Dz.U. L 209 z 11.6.2004, str. 15.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 213 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L213 - 8 z 200415.6.2004

  Decyzja Rady z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie zawarcia Ramowej Konwencji Antytytoniowej Światowej Organizacji Zdrowia

 • Dz. U. L213 - 5 z 200415.6.2004

  Decyzja Rady z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie ustanowienia Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS)

 • Dz. U. L213 - 3 z 200415.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1111/2004 z dnia 14 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2199/2003 ustanawiające środki przejściowe dla stosowania w odniesieniu do 2004 r. rozporządzenia Rady (WE) nr 1259/1999 w zakresie systemu Jednolitej Płatności Obszarowej dla Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

 • Dz. U. L213 - 1 z 200415.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1110/2004 z dnia 14 czerwca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.