Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 213 POZ 5

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie ustanowienia Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS)

Data ogłoszenia:2004-06-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 213 POZ 5

Strona 1 z 2
15.6.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 213/5

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie ustanowienia Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) (2004/512/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 66,

Niniejsza decyzja stanowi wymaganą podstawę prawną dla włączenia w budżet ogólny Unii Europejskiej niezbędnych środków na rozwój VIS i realizację tej części budżetu, wraz ze środkami przygotowawczymi niezbędnymi dla wdrożenia cech biometrycznych w późniejszym etapie zgodnie z wnioskami Rady z dnia 19 lutego 2004 r. Środki niezbędne do wprowadzenia w życie tej decyzji winny być przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r., ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (1). Komitet wspierający Komisję powinien zbierać się, jeżeli jest to niezbędne, w dwóch odrębnych składach w zależności od porządku obrad. Zważywszy, że cel niniejszej decyzji, a mianowicie rozwój wspólnego VIS, nie może być osiągnięty w wystarczającym stopniu przez Państwa Członkowskie, ale może być, z racji skali i wpływu działań, lepiej osiągnięty na szczeblu Wspólnoty, Wspólnota może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule, niniejsza decyzja nie wykracza poza to, co jest niezbędne dla osiągnięcia tego celu.

uwzględniając wniosek Komisji,

(5)

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

Rada Europejska w Sewilli w dniach 21 i 22 czerwca 2002 r. uznała za sprawę najwyższego priorytetu ustanowienie wspólnego systemu identyfikacyjnego dla potrzeb danych wizowych i wezwała do jego jak najszybszego wprowadzenia w świetle przeprowadzonego studium wykonalności oraz na podstawie wytycznych przyjętych przez Radę dnia 13 czerwca 2002 r.

(7)

(2)

W dniach 5–6 czerwca 2003 r. Rada z zadowoleniem przyjęła studium wykonalności w postaci przedstawionej przez Komisję w maju 2003 r., potwierdziła cele wytyczone dla VIS określone w wytycznych oraz poprosiła Komisję o kontynuację prac przygotowawczych nad rozwojem VIS przy współpracy z Państwami Członkowskimi na podstawie architektury scentralizowanej, biorąc pod uwagę opcję wspólnej platformy technicznej z Systemem Informacyjnym Schengen drugiej generacji (SIS II).

Niniejsza decyzja szanuje prawa podstawowe i przestrzega zasad przyjętych w szczególności przez Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

(8)

(3)

W dniach 19 i 20 czerwca 2003 r. Rada Europejska w Salonikach uznała za konieczne, w ślad za studium wykonalności, jak najszybsze określenie kierunków odnośnie planowania rozwoju VIS i odpowiednich podstaw prawnych, które pozwolą na jego ustanowienie oraz zaangażowanie niezbędnych środków finansowych.

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Danii załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dania nie bierze udziału w przyjęciu niniejszej decyzji i w związku z tym nie jest nią związana i nie uczestniczy w jej zastosowaniu. Zważywszy, że niniejsza decyzja wykorzystuje jako bazę dorobek Schengen na mocy postanowień tytułu IV części trzeciej Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, zgodnie z art. 5 wyżej wymienionego protokołu Dania zdecyduje w terminie sześciu miesięcy po przyjęciu tej decyzji przez Radę, czy dokona transpozycji tej decyzji do swego prawa krajowego.

(1) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

L 213/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.6.2004

(9)

W stosunku do Islandii i Norwegii niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie postanowień dorobku Schengen w myśl Umowy zawartej przez Radę Unii Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącej włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (1), które wchodzą w zakres opisany w art. 1 pkt B decyzji Rady 1999/437/WE (2) w sprawie niektórych warunków stosowania tej Umowy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 213 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L213 - 8 z 200415.6.2004

  Decyzja Rady z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie zawarcia Ramowej Konwencji Antytytoniowej Światowej Organizacji Zdrowia

 • Dz. U. L213 - 4 z 200415.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1112/2004 z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 1096/2004 ustalającego refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L213 - 3 z 200415.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1111/2004 z dnia 14 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2199/2003 ustanawiające środki przejściowe dla stosowania w odniesieniu do 2004 r. rozporządzenia Rady (WE) nr 1259/1999 w zakresie systemu Jednolitej Płatności Obszarowej dla Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

 • Dz. U. L213 - 1 z 200415.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1110/2004 z dnia 14 czerwca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.