Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 213 POZ 8

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie zawarcia Ramowej Konwencji Antytytoniowej Światowej Organizacji Zdrowia

Data ogłoszenia:2004-06-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 213 POZ 8

L 213/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.6.2004

DECYZJA RADY z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie zawarcia Ramowej Konwencji Antytytoniowej Światowej Organizacji Zdrowia (2004/513/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95, 133 i 152, w związku z jego art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze i ust. 3 akapit pierwszy, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

wiązań wyznaczonych przez Konwencję oraz wspólnego wykonywania praw przyznanych im przez tę Konwencję w przypadkach wspólnych kompetencji, przy czym celem jest zagwarantowanie jednolitego stosowania Konwencji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Ramowa Konwencja Antytytoniowa WHO zostaje zatwierdzona w imieniu Wspólnoty. Tekst Konwencji, o której mowa, znajduje się w załączniku I do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Przewodniczący Rady zostaje niniejszym uprawniony do wyznaczenia osoby upoważnionej do złożenia w imieniu Wspólnoty Europejskiej aktu zatwierdzającego przewidzianego w artykule 35 Konwencji w celu wyrażenia przez Wspólnotę zgody na związanie tą Konwencją oraz do złożenia deklaracji zawartej w załączniku II do niniejszej decyzji, jak również do złożenia deklaracji interpretacyjnej zawartej w załączniku III do niniejszej decyzji. Sporządzono w Luksemburgu, dnia 2 czerwca 2004 r.

Komisja prowadziła rokowania w imieniu Wspólnoty w sprawie Ramowej Konwencji Antytytoniowej pod auspicjami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Konwencja ta została podpisana w imieniu Wspólnoty Europejskiej 16 czerwca 2003 r., z możliwością zawarcia w późniejszym terminie, zgodnie z decyzją Rady z 2 czerwca 2003 r. Konwencja ta powinna zostać zatwierdzona. Zarówno Wspólnota, jak i jej Państwa Członkowskie posiadają kompetencje w dziedzinach objętych Konwencją. Dlatego też wskazane jest, aby Wspólnota i jej Państwa Członkowskie stały się jednocześnie Umawiającymi się Stronami w celu wspólnego wypełnienia zobo-

(2)

(3) (4)

W imieniu Rady

M. MARTIN

Przewodniczący

(1) Opinia wydana dnia 21 kwietnia 2004 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

15.6.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 213/9

ZAŁĄCZNIK I Ramowa Konwencja Antytytoniowa Światowej Organizacji Zdrowia (*)

(*) Tekst Konwencji w językach autentycznych znajduje się w wydaniach angielskim, francuskim i hiszpańskim Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

L 213/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.6.2004

ZAŁĄCZNIK II Deklaracje złożone przez Wspólnotę Europejską zgodnie z artykułem 35 ustęp 3 Ramowej Konwencji Antytytoniowej Światowej Organizacji Zdrowia (*)

(*) Tekst Konwencji w językach autentycznych znajduje się w wydaniach angielskim, francuskim i hiszpańskim Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

15.6.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 213/11

ZAŁĄCZNIK III Deklaracje interpretacyjne, jakie mają być złożone przez Wspólnotę (*)

(*) Tekst Konwencji w językach autentycznych znajduje się w wydaniach angielskim, francuskim i hiszpańskim Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 213 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L213 - 5 z 200415.6.2004

  Decyzja Rady z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie ustanowienia Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS)

 • Dz. U. L213 - 4 z 200415.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1112/2004 z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 1096/2004 ustalającego refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L213 - 3 z 200415.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1111/2004 z dnia 14 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2199/2003 ustanawiające środki przejściowe dla stosowania w odniesieniu do 2004 r. rozporządzenia Rady (WE) nr 1259/1999 w zakresie systemu Jednolitej Płatności Obszarowej dla Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

 • Dz. U. L213 - 1 z 200415.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1110/2004 z dnia 14 czerwca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.