Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 219 POZ 13

Tytuł:

Decyzja Wspólnego komitetu EOG nr 78/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik XIV (Konkurencja), protokół 21 (w sprawie wdrażania zasad konkurencji mających zastosowanie do przedsiębiorstw), protokół 22 [dotyczący definicji przedsiębiorstwa i obrotu (art. 56)] i protokół 24 (w sprawie współpracy w dziedzinie kontroli koncentracji przedsiębiorstw) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2004-06-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 219 POZ 13

Strona 1 z 6
19.6.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 219/13

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

WSPÓLNY KOMITET EOG

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 78/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik XIV (Konkurencja), protokół 21 (w sprawie wdrażania zasad konkurencji mających zastosowanie do przedsiębiorstw), protokół 22 [dotyczący definicji „przedsiębiorstwa” i „obrotu” (art. 56)] i protokół 24 (w sprawie współpracy w dziedzinie kontroli koncentracji przedsiębiorstw) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione przez Protokół dostosowujący Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik XIV do Porozumienia został zmieniony Porozumieniem w sprawie udziału Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słoweńskiej i Republiki Słowackiej w Europejskim Obszarze Gospodarczym, podpisanym w Luksemburgu dnia 14 października 2003 r. (1).

(2)

Protokół 21 do Porozumienia został zmieniony Porozumieniem w sprawie udziału Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słoweńskiej i Republiki Słowackiej w Europejskim Obszarze Gospodarczym, podpisanym w Luksemburgu dnia 14 października 2003 r.

(3)

Protokół 22 do Porozumienia nie był dotąd zmieniany przez Wspólny Komitet EOG.

(4)

Protokół 24 do Porozumienia nie był dotąd zmieniany przez Wspólny Komitet EOG.

(1) Dz.U. L 130 z 29.4.2004, str. 3.

L 219/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.6.2004

(5)

Artykuł 57 Porozumienia stanowi podstawę prawną kontroli koncentracji w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

(6)

Artykuł 57 musi być stosowany w zgodzie z protokołami 21 i 24 oraz załącznikiem XIV, określającymi zasady mające zastosowanie do kontroli koncentracji.

(7)

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 4064/89 z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1310/97 (2), jest włączone do załącznika XIV i protokołu 21, a odniesienie do niego znajduje się w protokole 24 do Porozumienia.

(8)

Załącznik XIV i protokół 21 zostały zmienione decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 27/1998 z dnia 27 marca 1998 r. (3), włączającą do Porozumienia rozporządzenie Rady (WE) nr 1310/97 z dnia 30 czerwca 1997 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 4064/89 zgodnie z dążeniem do utrzymywania dynamicznego i jednolitego EOG opartego na wspólnych zasadach i równych warunkach konkurencji.

(9)

Rozporządzenie (WE) nr 1310/97 zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 4064/89 zmienia art. 5 ust. 3 tego rozporządzenia. Właściwe jest wprowadzenie odnośnych zmian w protokole 22 do Porozumienia.

(10)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie łączenia przedsiębiorstw) (4) uchyla i zastępuje rozporządzenie (WE) nr 4064/89.

(11)

W celu utrzymania równych warunków konkurencji w ramach EOG rozporządzenie (WE) nr 139/2004 powinno zostać włączone do załącznika XIV i protokołu 21, a odniesienie do niego powinno znaleźć się w protokole 24 do Porozumienia,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik XIV do Porozumienia zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem I do niniejszej decyzji.

Artykuł 2 Protokół 21 do Porozumienia zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem II do niniejszej decyzji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 219 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L219 - 24 z 200419.6.2004

  Decyzja Wspólnego komitetu EOG nr 79/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik XIV (Konkurencja), protokół 21 (w sprawie wdrażania zasad konkurencji w odniesieniu do przedsiębiorstw) i protokół 24 (w sprawie współpracy w dziedzinie kontrolowania koncentracji przedsiębiorstw) do porozumienia EOG (1)

 • Dz. U. L219 - 11 z 200419.6.2004

  Decyzja Rady z dnia 14 czerwca 2004 r. zmieniająca decyzję 98/161/WE upoważniającą Królestwo Niderlandów do zastosowania środka stanowiącego odstępstwo od artykułów 2 i 28a ustęp 1 Szóstej Dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L219 - 8 z 200419.6.2004

  Dyrektywa Rady 2004/84/WE z dnia 10 czerwca 2004 r. zmieniająca dyrektywę 2001/113/WE odnoszącą się do dżemów owocowych, galaretek i marmolady oraz słodzonego purée z kasztanów przeznaczonych do spożycia przez ludzi

 • Dz. U. L219 - 7 z 200419.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1135/2004 z dnia 18 czerwca 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową do ryżu średnioziarnistego i długoziarnistego A w pełni oczyszczonego przeznaczonego na wywóz do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1876/2003

 • Dz. U. L219 - 6 z 200419.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1134/2004 z dnia 18 czerwca 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową do ryżu okrągłoziarnistego w pełni oczyszczonego przeznaczonego na wywóz do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1875/2003

 • Dz. U. L219 - 5 z 200419.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1133/2004 z dnia 18 czerwca 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową do ryżu długoziarnistego B w pełni oczyszczonego przeznaczonego na wywóz do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1877/2003

 • Dz. U. L219 - 3 z 200419.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1132/2004 z dnia 18 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1764/86 i rozporządzenie (WE) nr 1535/2003 w odniesieniu do tradycyjnego produktu kunserva

 • Dz. U. L219 - 1 z 200419.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1131/2004 z dnia 18 czerwca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.