Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 219 POZ 24

Tytuł:

Decyzja Wspólnego komitetu EOG nr 79/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik XIV (Konkurencja), protokół 21 (w sprawie wdrażania zasad konkurencji w odniesieniu do przedsiębiorstw) i protokół 24 (w sprawie współpracy w dziedzinie kontrolowania koncentracji przedsiębiorstw) do porozumienia EOG (1)

Data ogłoszenia:2004-06-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 219 POZ 24

Strona 1 z 2
L 219/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.6.2004

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 79/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik XIV (Konkurencja), protokół 21 (w sprawie wdrażania zasad konkurencji w odniesieniu do przedsiębiorstw) i protokół 24 (w sprawie współpracy w dziedzinie kontrolowania koncentracji przedsiębiorstw) do porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik XIV do Porozumienia został zmieniony Porozumieniem w sprawie udziału Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w Europejskim Obszarze Gospodarczym, podpisanym w dniu 14 października 2003 r. w Luksemburgu (1). Protokół 21 do Porozumienia został zmieniony Porozumieniem w sprawie udziału Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w Europejskim Obszarze Gospodarczym, podpisanym w dniu 14 października 2003 r. w Luksemburgu. Protokół 24 do Porozumienia nie został wcześniej zmieniony przez Wspólny Komitet EOG. Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (2) zostało włączone do Porozumienia decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 78/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. (3). Artykuły 13 i 22 rozporządzenia (WE) nr 139/2004 nie zostały włączone decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 78/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. Artykuły 13 i 22 rozporządzenia (WE) nr 139/2004 powinny zostać włączone do Porozumienia,

(2)

(3) (4)

(5)

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Tekst dostosowania (a) w punkcie 1 [rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004] załącznika XIV do Porozumienia zastępuje się w następujący sposób:

„W art. 1 ust. 1 po wyrazach: »Bez uszczerbku dla art. 4 ust. 5 i art. 22«, dodaje się zdanie »lub odpowiednie postanowienia protokołów 21 i 24 do Porozumienia EOG«; ponadto termin »wymiar wspólnotowy« należy rozumieć jako »wymiar Wspólnoty lub EFTA«”.

(1) Dz.U. L 130 z 29.4.2004, str. 3. (2) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1. (3) Patrz: str. 13 niniejszego Dziennika Urzędowego.

19.6.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 219/25

Artykuł 2 Tekst w art. 3 ust. 1 punkt 1 [rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004] Protokołu 21 do Porozumienia zastępuje się w następujący sposób:

„32004 R 0139: artykuł 4 ust. 4 i 5 oraz art. 6 do art. 26 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1).”

Artykuł 3 Do Protokołu 24 do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1. Do art. 6 wprowadza się ust. 3 o następującej treści:

„3. W przypadku gdy koncentracja przedsiębiorstw mogłaby wpłynąć na handel między jednym lub kilkoma Państwami Członkowskimi WE oraz między jednym lub kilkoma państwami EFTA, Komisja WE bezzwłocznie informuje Urząd Nadzoru EFTA o każdym wniosku przedłożonym jej przez Państwo Członkowskie WE zgodnie z art. 22 rozporządzenia (WE) nr 139/2004.

Do wniosku może przyłączyć się jedno lub kilka państw EFTA zgodnie z akapitem 1, w przypadku gdy koncentracja przedsiębiorstw wpływa na handel pomiędzy jednym lub kilkoma Państwami Członkowskimi WE lub między jednym lub kilkoma państwami EFTA i stwarza poważne ryzyko zakłócenia konkurencji na terytorium państwa lub państw EFTA przyłączających się do wniosku.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 219 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L219 - 13 z 200419.6.2004

  Decyzja Wspólnego komitetu EOG nr 78/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik XIV (Konkurencja), protokół 21 (w sprawie wdrażania zasad konkurencji mających zastosowanie do przedsiębiorstw), protokół 22 [dotyczący definicji przedsiębiorstwa i obrotu (art. 56)] i protokół 24 (w sprawie współpracy w dziedzinie kontroli koncentracji przedsiębiorstw) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L219 - 11 z 200419.6.2004

  Decyzja Rady z dnia 14 czerwca 2004 r. zmieniająca decyzję 98/161/WE upoważniającą Królestwo Niderlandów do zastosowania środka stanowiącego odstępstwo od artykułów 2 i 28a ustęp 1 Szóstej Dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L219 - 8 z 200419.6.2004

  Dyrektywa Rady 2004/84/WE z dnia 10 czerwca 2004 r. zmieniająca dyrektywę 2001/113/WE odnoszącą się do dżemów owocowych, galaretek i marmolady oraz słodzonego purée z kasztanów przeznaczonych do spożycia przez ludzi

 • Dz. U. L219 - 7 z 200419.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1135/2004 z dnia 18 czerwca 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową do ryżu średnioziarnistego i długoziarnistego A w pełni oczyszczonego przeznaczonego na wywóz do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1876/2003

 • Dz. U. L219 - 6 z 200419.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1134/2004 z dnia 18 czerwca 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową do ryżu okrągłoziarnistego w pełni oczyszczonego przeznaczonego na wywóz do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1875/2003

 • Dz. U. L219 - 5 z 200419.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1133/2004 z dnia 18 czerwca 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową do ryżu długoziarnistego B w pełni oczyszczonego przeznaczonego na wywóz do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1877/2003

 • Dz. U. L219 - 3 z 200419.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1132/2004 z dnia 18 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1764/86 i rozporządzenie (WE) nr 1535/2003 w odniesieniu do tradycyjnego produktu kunserva

 • Dz. U. L219 - 1 z 200419.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1131/2004 z dnia 18 czerwca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.