Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 221 POZ 10

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Bośnią i Hercegowiną

Data ogłoszenia:2004-06-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 221 POZ 10

Strona 1 z 8
L 221/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.6.2004

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Bośnią i Hercegowiną (2004/515/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 553/2004 z 22 marca 2004 w sprawie ustanowienia partnerstw europejskich w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia (1), w szczególności jego art. 2, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu przygotowania dalszej integracji z Unią Europejską, Bośnia i Hercegowina powinny przygotować plan wraz z harmonogramem i szczegółowymi warunkami dotyczącymi środków, jakie Bośnia i Hercegowina zamierzają podjąć w tym celu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Zgodnie z art. 1 rozporządzenia (WE) nr 533/2004, zasady, priorytety i warunki zawarte w partnerstwie europejskim z Bośnią i Hercegowiną są określone w załączniku do niniejszej decyzji, który stanowi jej integralną część. Artykuł 2 Wprowadzenie w życie partnerstwa europejskiego jest sprawdzane za pomocą mechanizmów ustanowionych w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia. Artykuł 3 Niniejsza decyzja staje się skuteczna trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Luksemburgu, 14 czerwca 2004 r. W imieniu Rady

B. COWEN

Rada Europejska w Salonikach w dniach 19–20 czerwca 2003 r. udzieliła poparcia dla „Agendy z Salonik dla Bałkanów Zachodnich: w kierunku integracji europejskiej”, w której sporządzanie partnerstw europejskich wymienione jest jako jeden ze środków w celu wzmocnienia procesu stabilizacji i stowarzyszenia. Rozporządzenie (WE) nr 533/2004 określa, że Rada ma podejmować decyzje w sprawie zasad priorytetów i warunków zawartych w partnerstwach europejskich oraz we wszelkich następnych dostosowaniach, większością kwalifikowaną i na wniosek Komisji; również stwierdza ono, że działania uzupełniające realizowane po wprowadzeniu w życie partnerstw europejskich zostaną zapewnione poprzez mechanizmy ustanowione w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia, w szczególności poprzez sprawozdania roczne. Sprawozdanie roczne z roku 2004 oraz analiza możliwości wykonania z roku 2003 sporządzone przez Komisję przedstawiają analizę przygotowań Bośni i Hercegowiny do dalszej integracji z Unią Europejską oraz określa dziedziny priorytetowe dla dalszych prac.

(2)

(3)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 86 z 24.3.2004, str. 1.

22.6.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 221/11

ZAŁĄCZNIK 1. WPROWADZENIE Agenda z Salonik określa sposoby i środki służące wzmocnieniu procesu stabilizacji i stowarzyszenia, m.in. poprzez wprowadzenie partnerstw europejskich. Na podstawie sprawozdania rocznego Komisji, celem partnerstwa europejskiego z Bośnią i Hercegowiną (BiH) jest określenie priorytetów dla działań wspierających wysiłki na rzecz zbliżenia do Unii Europejskiej w spójnych ramach. Priorytety te są dostosowane do szczególnych potrzeb i etapu przygotowania BiH oraz będą aktualizowane w miarę potrzeb. Priorytety uwzględniają odpowiednie zobowiązania polityczne podjęte przez władze BiH, w tym średniookresową strategię rozwoju. Partnerstwo europejskie przewiduje także wskazówki dotyczące pomocy finansowej dla BiH. Oczekuje się, że BiH przyjmą plan zawierający harmonogram i szczegółowe informacje dotyczące sposobu, w jaki zamierzają zajmować się priorytetami zawartymi w partnerstwie europejskim. Plan ten powinien również wskazywać sposoby realizacji Agendy z Salonik, priorytety w walce z przestępczością zorganizowaną i korupcją określone podczas Konferencji w Londynie w 2002 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 221 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L221 - 18 z 200422.6.2004

  Decyzja Komisji z dnia 21 czerwca 2004 r. zmieniająca decyzję 2001/881/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej zatwierdzonych do celów przeprowadzania kontroli weterynaryjnych zwierząt i produktów zwierzęcych sprowadzanych z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2185) (1)

 • Dz. U. L221 - 17 z 200422.6.2004

  Decyzja Rady z dnia 14 czerwca 2004 r. zmieniająca decyzję Rady 98/20/WE upoważniającą Królestwo Niderlandów do zastosowania środka stanowiącego odstępstwo od artykułu 21 Szóstej Dyrektywy Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L221 - 8 z 200422.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1139/2004 z dnia 21 czerwca 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L221 - 6 z 200422.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1138/2004 z dnia 21 czerwca 2004 r. ustanawiające wspólną definicję części krytycznych stref zastrzeżonych w portach lotniczych (1)

 • Dz. U. L221 - 3 z 200422.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1137/2004 z dnia 21 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 43/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzeń Rady (WE) nr 1452/2001, 1453/2001 i 1454/2001 w odniesieniu do pomocy dla lokalnej produkcji roślin uprawnych w najbardziej peryferyjnych regionach Unii Europejskiej

 • Dz. U. L221 - 1 z 200422.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1136/2004 z dnia 21 czerwca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.