Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 221 POZ 17

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 14 czerwca 2004 r. zmieniająca decyzję Rady 98/20/WE upoważniającą Królestwo Niderlandów do zastosowania środka stanowiącego odstępstwo od artykułu 21 Szóstej Dyrektywy Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

Data ogłoszenia:2004-06-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 221 POZ 17

22.6.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 221/17

DECYZJA RADY z dnia 14 czerwca 2004 r. zmieniająca decyzję Rady 98/20/WE upoważniającą Królestwo Niderlandów do zastosowania środka stanowiącego odstępstwo od artykułu 21 Szóstej Dyrektywy Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych (2004/516/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Szóstą Dyrektywę Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (1), w szczególności jej art. 27, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (8)

podjęła racjonalizację dużej liczby obecnie obowiązujących odstępstw. Jednakże w niektórych przypadkach racjonalizacja ta mogłaby pociągnąć za sobą objęcie wszystkich Państw Członkowskich pewnymi szczególnie efektywnymi odstępstwami. Pismo Komisji z dnia 20 października 2003 r. utrzymuje ten kompromis.

(7)

Środek, o który poproszono, ma być uważany przede wszystkim za środek mający na celu zapobieżenie pewnym rodzajom uchylania się od podatku w przemyśle odzieży gotowej. Królestwu Niderlandów winno się przedłużyć korzystanie z obecnego odstępstwa do dnia 31 grudnia 2006 r. Odstępstwo to nie ma niekorzystnego wpływu na środki własne Wspólnot Europejskich pochodzące z podatku od wartości dodanej, ani też nie wpływa na wysokość podatku od wartości dodanej pobieranego w stadium końcowym konsumpcji. W celu zapewnienia ciągłości prawnej, niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2004 r.,

Na mocy art. 27 ust. 1 Szóstej Dyrektywy w sprawie podatku od wartości dodanej, Rada, stanowiąc jednogłośnie na wniosek Komisji, może upoważnić każde z Państw Członkowskich do wprowadzenia lub rozszerzenia specjalnych środków stanowiących odstępstwo od niniejszej dyrektywy w celu uproszczenia procedury pobierania podatku lub zapobieżenia niektórym rodzajom oszustw podatkowych lub omijania opodatkowania. W liście zarejestrowanym przez Sekretariat Generalny Komisji w dniu 26 listopada 2003 r. rząd holenderski zwrócił się z prośbą o rozszerzenie zakresu decyzji 98/ 20/WE (2) upoważniającej go do zastosowania specjalnych środków podatkowych w odniesieniu do przemysłu odzieży gotowej. Pozostałe Państwa Członkowskie zostały poinformowane o prośbie Niderlandów w dniu 14 stycznia 2004 r. Decyzja 98/20/WE upoważniła Królestwo Niderlandów do wprowadzenia do przemysłu odzieży gotowej mechanizmu mającego na celu przesunięcie obowiązku zapłacenia podatku od wartości dodanej organom podatkowym z podwykonawcy na zakład odzieżowy (wykonawcę). Niniejsze uzgodnienia stanowią skuteczny środek zapobiegania oszustwu w sektorze, w którym pobieranie podatku od wartości dodanej jest utrudnione ze względu na problemy z identyfikacją i nadzorem działalności podwykonawców. Dnia 7 czerwca 2000 r. Komisja opublikowała strategię mającą na celu usprawnienie działania systemu podatku od wartości dodanej w krótkim okresie czasu, w której

(9)

(10)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W decyzji 98/20/WE wprowadza się następujące zmiany: — w art. 1 datę 31 grudnia 2003 r. zastępuje się datą 31 grudnia 2006 r. Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2004 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Niderlandów. Sporządzono w Luksemburgu, dnia 14 czerwca 2004 r. W imieniu Rady

B. COWEN

(3) (4)

(5)

(6)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 145 z 13.6.1977, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/15/WE (Dz.U. L 52 z 21.2.2004, str. 61). (2) Dz.U. L 8 z 14.1.1998, str. 16. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2000/435/WE (Dz.U. L 172 z 12.7.2000, str. 24).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 221 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L221 - 18 z 200422.6.2004

  Decyzja Komisji z dnia 21 czerwca 2004 r. zmieniająca decyzję 2001/881/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej zatwierdzonych do celów przeprowadzania kontroli weterynaryjnych zwierząt i produktów zwierzęcych sprowadzanych z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2185) (1)

 • Dz. U. L221 - 10 z 200422.6.2004

  Decyzja Rady z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Bośnią i Hercegowiną

 • Dz. U. L221 - 8 z 200422.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1139/2004 z dnia 21 czerwca 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L221 - 6 z 200422.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1138/2004 z dnia 21 czerwca 2004 r. ustanawiające wspólną definicję części krytycznych stref zastrzeżonych w portach lotniczych (1)

 • Dz. U. L221 - 3 z 200422.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1137/2004 z dnia 21 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 43/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzeń Rady (WE) nr 1452/2001, 1453/2001 i 1454/2001 w odniesieniu do pomocy dla lokalnej produkcji roślin uprawnych w najbardziej peryferyjnych regionach Unii Europejskiej

 • Dz. U. L221 - 1 z 200422.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1136/2004 z dnia 21 czerwca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.