Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 221 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1138/2004 z dnia 21 czerwca 2004 r. ustanawiające wspólną definicję części krytycznych stref zastrzeżonych w portach lotniczych (1)

Data ogłoszenia:2004-06-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 221 POZ 6

Strona 1 z 2
L 221/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.6.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 1138/2004 z dnia 21 czerwca 2004 r. ustanawiające wspólną definicję części krytycznych stref zastrzeżonych w portach lotniczych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

warunkiem, że zawsze pozostają pod eskortą upoważnionych pracowników, których poddano kontroli.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(6)

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiające wspólne zasady w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (1), w szczególności jego art. 4 ust. 2 oraz pkt 2.3 lit. a) jego Załącznika, a także mając na uwadze, co następuje:

(7) (1)

Jeżeli inne, niepoddane kontroli osoby mogły mieć dostęp do części krytycznych stref zastrzeżonych objętych ochroną, należy dokonać pełnego sprawdzenia tych części, aby zapewnić, iż nie znajdują się w nich przedmioty zabronione. Jeżeli części te nie są utrzymywane w sposób ciągły jako objęte ochroną, wówczas tuż przed ponownym uruchomieniem ich jako części krytycznych powinny one zostać poddane pełnemu sprawdzeniu.

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2320/2002 Komisja ma ustanowić wspólną definicję części krytycznych stref zastrzeżonych. Taka definicja powinna obejmować co najmniej te części portów lotniczych, do których, po przejściu kontroli bezpieczeństwa, dostęp mają pasażerowie odlatujący, oraz te części, w których odlatujący bagaż rejestrowany, po przejściu kontroli bezpieczeństwa, może być przechowywany lub przemieszczany.

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2320/2002,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 1. W portach lotniczych, w których więcej niż 40 pracowników posiada karty identyfikacyjne portu lotniczego umożliwiające dostęp do stref zastrzeżonych objętych ochroną, części krytyczne tych stref obejmują co najmniej:

(2)

Wszyscy pracownicy, w tym załogi latające, i przewożone przez nich przedmioty powinni być poddawani kontroli bezpieczeństwa przed uzyskaniem dostępu do części krytycznych stref zastrzeżonych. Należy dopuścić możliwość odstępstwa w odniesieniu do części portu lotniczego, przez które może być przemieszczany lub w których może być przechowywany odlatujący bagaż rejestrowany, który został poddany kontroli, jeżeli bagaż ten został zabezpieczony i dlatego może być przemieszczany przez pracowników, których nie poddano kontroli, bez naruszenia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Należy podjąć środki zapewniające, aby tak zabezpieczony bagaż nie mógł być naruszony przed załadunkiem na pokład statku powietrznego. W portach lotniczych, gdzie bardzo mała liczba pracowników ma dostęp do stref zastrzeżonych, należy zachować równowagę między potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa a potrzebą zapewnienia skuteczności działania. Pracownicy, których nie poddano kontroli bezpieczeństwa, powinni posiadać dostęp do części krytycznych stref zastrzeżonych portu lotniczego wyłącznie pod

(3)

a) każdą część portu lotniczego, do której dostęp mają, po przejściu kontroli bezpieczeństwa, pasażerowie odlatujący, włącznie z ich bagażem kabinowym;

b) każdą część portu lotniczego, przez którą może być przemieszczany lub w którym może być przetrzymywany odlatujący bagaż rejestrowany, po przejściu przez niego kontroli bezpieczeństwa, jeżeli nie został zabezpieczony.

(4)

2. Do celów ust. 1 każda część portu lotniczego jest uważana za część krytyczną stref zastrzeżonych objętych ochroną na czas, gdy przebywają w niej:

(5)

a) pasażerowie odlatujący, włącznie z ich bagażem kabinowym, po przejściu kontroli bezpieczeństwa;

(1) Dz. U. L 355 z dnia 30.12.2002, str. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 221 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L221 - 18 z 200422.6.2004

  Decyzja Komisji z dnia 21 czerwca 2004 r. zmieniająca decyzję 2001/881/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej zatwierdzonych do celów przeprowadzania kontroli weterynaryjnych zwierząt i produktów zwierzęcych sprowadzanych z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2185) (1)

 • Dz. U. L221 - 17 z 200422.6.2004

  Decyzja Rady z dnia 14 czerwca 2004 r. zmieniająca decyzję Rady 98/20/WE upoważniającą Królestwo Niderlandów do zastosowania środka stanowiącego odstępstwo od artykułu 21 Szóstej Dyrektywy Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L221 - 10 z 200422.6.2004

  Decyzja Rady z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Bośnią i Hercegowiną

 • Dz. U. L221 - 8 z 200422.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1139/2004 z dnia 21 czerwca 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L221 - 3 z 200422.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1137/2004 z dnia 21 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 43/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzeń Rady (WE) nr 1452/2001, 1453/2001 i 1454/2001 w odniesieniu do pomocy dla lokalnej produkcji roślin uprawnych w najbardziej peryferyjnych regionach Unii Europejskiej

 • Dz. U. L221 - 1 z 200422.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1136/2004 z dnia 21 czerwca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.