Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 222 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1140/2004 z dnia 21 czerwca 2004 r. dotyczące zawieszenia autonomicznych stawek celnych Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty rybołówstwa pochodzące z Ceuty i Melilli

Data ogłoszenia:2004-06-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 222 POZ 1

23.6.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 222/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1140/2004 z dnia 21 czerwca 2004 r. dotyczące zawieszenia autonomicznych stawek celnych Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty rybołówstwa pochodzące z Ceuty i Melilli

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133,

wszelkich dodatkowych dyskryminacji i przyznać Ceucie i Melilli warunki preferencyjne dla tych samych produktów rybołówstwa, aby zagwarantować podobne możliwości handlowe i promować rozwój gospodarczy na tych terytoriach.

uwzględniając wniosek Komisji,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

Ze względu na to, że układ o stowarzyszeniu zawarty z Maroko nie przewiduje żadnego ograniczenia czasowego w stosowaniu warunków preferencyjnych dla produktów rybołówstwa, nie istnieje potrzeba zastosowania takiego ograniczenia w niniejszym rozporządzeniu.

(1)

Rozporządzeniem (WE) nr 656/2000 (1) Rada otworzyła kontyngenty taryfowe o stawkach zerowych na niektóre produkty rybołówstwa pochodzące z Ceuty, które wygasły 31 grudnia 2002 r.

(5)

(2)

W październiku 2002 r. Hiszpania wystąpiła z wnioskiem o przedłużenie ważności kontyngentów, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 656/2000, przedstawiając argumenty społeczno-ekonomiczne dotyczące Ceuty, takie jak ograniczenia w gospodarce i trudności w lokalnym sektorze rybołówstwa. Wniosek jest uzasadniony, ponieważ sytuacja ekonomiczna Ceuty wymaga przyjęcia środków preferencyjnych w celu ułatwienia jej eksportu do Wspólnoty.

Aby możliwe było skorzystanie z zawieszenia stawek celnych ustanowionych niniejszym rozporządzeniem, należy stosować reguły pochodzenia zawarte w rozporządzeniu Rady (WE) nr 82/2001 z dnia 5 grudnia 2000 r. dotyczące definicji pojęcia „produkty pochodzące” i metody współpracy administracyjnej w handlu między obszarem celnym Wspólnoty a Ceutą i Melillą (3),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Autonomiczne stawki celne Wspólnej Taryfy Celnej dotyczące produktów pochodzących z Ceuty i Melilli wymienione w Załączniku są całkowicie zawieszone.

(3)

Przyjmując decyzję Rady i Komisji 2000/204/WE, EWWiS z dnia 24 stycznia 2000 r. w sprawie zawarcia układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka z drugiej strony (2), Wspólnota całkowicie zawiesiła należności celne wywozowe Wspólnej Taryfy Celnej dla szeregu produktów rybołówstwa pochodzących z Maroka. Przywóz tych produktów do Wspólnoty nie podlega żadnym ograniczeniom ilościowym, a asortyment objętych produktów jest dużo szerszy niż asortyment objęty kontyngentami taryfowymi otwartymi dla Ceuty. Ze względu na to, że Maroko otacza terytoria Ceuty i Melilli od strony kontynentu, należy unikać

Artykuł 2 Dowód pochodzenia produktów jest dostarczany zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 82/2001.

Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(3) Dz.U. L 20 z 20.1.2001, str. 1.

(1) Dz.U. L 80 z 31.3.2000, str. 5. (2) Dz.U. L 70 z 18.3.2000, str. 1.

L 222/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.6.2004

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Luksemburgu, dnia 21 czerwca 2004 r. W imieniu Rady

J. WALSH

Przewodniczący

23.6.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 222/3

ZAŁĄCZNIK Produkty pochodzące z Ceuty i Melilli, dla których autonomiczne stawki celne Wspólnej Taryfy Celnej zostają całkowicie zawieszone

Kod CN Opis

Rozdział 3

Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne Przetwory lub konserwy z ryb, ryby całe lub w kawałkach, ale niemielone

1604 11 00 1604 12 1604 13 1604 14 1604 15 1604 16 00 1604 19 10 1604 19 31 do 1604 19 39 1604 19 50 1604 19 91 do 1604 19 98

Łososie Śledzie Sardynki, sardynele i brisling lub szproty Tuńczyki, bonito i pelamida (Sarda spp.) Makrele Sardele Łososiowate, inne niż łosoś Ryby z rodzaju Euthynnus, inne niż bonito [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] Ryby z gatunku Orcynopsis unicolor Pozostałe ryby Pozostałe przetwory lub konserwy z ryb:

1604 20 05 1604 20 10 1604 20 30 1604 20 40 1604 20 50 1604 20 70 1604 20 90

Przetwory z surimi z łososia z łososiowatych, innych niż łosoś z sardeli z sardynek, bonito, makreli z gatunków Scomber scombrus i Scomber japonicus i ryb z gatunku Orcynopsis unicolor z tuńczyków, bonito i pozostałych ryb z rodzaju Euthynnus z pozostałych ryb Kawior i namiastki kawioru przygotowane z ikry rybiej

1604 30

Kawior i namiastki kawioru Skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne, przetworzone lub konserwowane

1605 10 00 1605 20 1605 30 1605 40 00 1605 90 11 1605 90 19 1605 90 30

Kraby Krewetki Homary Pozostałe skorupiaki Małże (jadalne) (Mytilus spp., Perna spp.), w opakowaniach hermetycznych Pozostałe małże Pozostałe mięczaki

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 222 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L222 - 20 z 200423.6.2004

  Decyzja Rady z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Jugosłowiańską Republiką Macedonii

 • Dz. U. L222 - 17 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1149/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L222 - 15 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1148/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L222 - 12 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1147/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. określające ilości dostępne w drugim półroczu 2004 r. odnośnie do niektórych produktów w sektorze mleka i przetworów mlecznych w ramach kontyngentów otwartych przez Wspólnotę wyłącznie na podstawie pozwolenia

 • Dz. U. L222 - 10 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1146/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze i jabłka)

 • Dz. U. L222 - 9 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1145/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 145/2004 odnośnie terminu przedstawienia ofert w ostatnim przetargu częściowym na odsprzedaż na rynku wewnętrznym pszenicy znajdującej się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L222 - 8 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1144/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 144/2004 odnośnie terminu przedstawienia ofert w ostatnim przetargu częściowym na odsprzedaż na rynku wewnętrznym pszenicy znajdującej się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L222 - 7 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1143/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 143/2004 odnośnie terminu przedstawienia ofert w ostatnim przetargu częściowym na odsprzedaż na rynku wewnętrznym pszenicy znajdującej się w posiadaniu szwedzkiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L222 - 6 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1142/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do przywozu niektórych grzybów zakonserwowanych w ramach autonomicznego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1076/2004

 • Dz. U. L222 - 4 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1141/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.