Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 222 POZ 20

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Jugosłowiańską Republiką Macedonii

Data ogłoszenia:2004-06-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 222 POZ 20

Strona 1 z 10
L 222/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.6.2004

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Jugosłowiańską Republiką Macedonii (2004/518/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 553/2004 z dnia 22 marca 2004 r., w sprawie ustanowienia partnerstw europejskich w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia (1), w szczególności jego art. 2, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu przygotowania dalszej integracji z Unią Europejską, była Jugosłowiańska Republika Macedonii powinna przygotować plan wraz z harmonogramem i szczegółowymi warunkami dotyczącymi środków, jakie była Jugosłowiańska Republika Macedonii zamierza podjąć w tym celu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Zgodnie z art. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 533/2004, zasady, priorytety i warunki zawarte w partnerstwie europejskim z Jugosłowiańską Republiką Macedonii są określone w Załączniku do niniejszej decyzji, który stanowi jej integralną część. Artykuł 2 Wprowadzenie w życie partnerstwa europejskiego jest sprawdzane za pomocą mechanizmów ustanowionych w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia. Artykuł 3 Niniejsza decyzja staje się skuteczna trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Luksemburgu, dnia 14 czerwca 2004 r. W imieniu Rady

B. COWEN

Rada Europejska w Salonikach w dniach 19–20 czerwca 2003 r. udzieliła poparcia dla „Agendy z Salonik dla Bałkanów Zachodnich: w kierunku integracji europejskiej”, w której sporządzanie partnerstw europejskich wymienione jest jako jeden ze środków w celu wzmocnienia procesu stabilizacji i stowarzyszenia. Rozporządzenie (WE) nr 533/2004 określa, że Rada ma podejmować decyzje w sprawie zasad priorytetów i warunków zawartych w partnerstwach europejskich oraz we wszelkich następnych dostosowaniach, większością kwalifikowaną i na wniosek Komisji; również stwierdza, że działania uzupełniające realizowane po wprowadzeniu w życie partnerstw europejskich zostaną zapewnione poprzez mechanizmy ustanowione w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia, w szczególności poprzez sprawozdania roczne. Sprawozdanie roczne Komisji z roku 2004 przedstawia analizę przygotowań Albanii do dalszej integracji z Unią Europejską oraz określa dziedziny priorytetowe dla dalszych prac.

(2)

(3)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 86 z 24.3.2004, str. 1.

23.6.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 222/21

ZAŁĄCZNIK 1. WPROWADZENIE Agenda z Salonik określa sposoby i środki służące wzmocnieniu procesu stabilizacji i stowarzyszenia, m.in. poprzez wprowadzenie partnerstw europejskich. Na podstawie sprawozdania rocznego Komisji, celem partnerstwa europejskiego z Jugosłowiańską Republiką Macedonii jest określenie priorytetów dla działań wspierających wysiłki na rzecz zbliżenia do Unii Europejskiej w spójnych ramach. Priorytety te są dostosowane do szczególnych potrzeb i etapu przygotowania Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii oraz będą aktualizowane w miarę potrzeb. Partnerstwo europejskie przewiduje także wskazówki dotyczące pomocy finansowej dla Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii. Oczekuje się, że była Jugosłowiańska Republika Macedonii przyjmie plan zawierający harmonogram i szczegółowe informacje dotyczące sposobu, w jaki zamierza zajmować się priorytetami zawartymi w partnerstwie europejskim. Plan ten powinien również wskazywać sposoby realizacji Agendy z Salonik, priorytety w walce z przestępczością zorganizowaną i korupcją określone podczas Konferencji w Londynie w 2002 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 222 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L222 - 17 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1149/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L222 - 15 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1148/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L222 - 12 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1147/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. określające ilości dostępne w drugim półroczu 2004 r. odnośnie do niektórych produktów w sektorze mleka i przetworów mlecznych w ramach kontyngentów otwartych przez Wspólnotę wyłącznie na podstawie pozwolenia

 • Dz. U. L222 - 10 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1146/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze i jabłka)

 • Dz. U. L222 - 9 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1145/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 145/2004 odnośnie terminu przedstawienia ofert w ostatnim przetargu częściowym na odsprzedaż na rynku wewnętrznym pszenicy znajdującej się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L222 - 8 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1144/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 144/2004 odnośnie terminu przedstawienia ofert w ostatnim przetargu częściowym na odsprzedaż na rynku wewnętrznym pszenicy znajdującej się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L222 - 7 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1143/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 143/2004 odnośnie terminu przedstawienia ofert w ostatnim przetargu częściowym na odsprzedaż na rynku wewnętrznym pszenicy znajdującej się w posiadaniu szwedzkiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L222 - 6 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1142/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do przywozu niektórych grzybów zakonserwowanych w ramach autonomicznego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1076/2004

 • Dz. U. L222 - 4 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1141/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L222 - 1 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1140/2004 z dnia 21 czerwca 2004 r. dotyczące zawieszenia autonomicznych stawek celnych Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty rybołówstwa pochodzące z Ceuty i Melilli

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.