Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 223 POZ 20

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Albanią

Data ogłoszenia:2004-06-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 223 POZ 20

Strona 1 z 11
L 223/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.6.2004

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Albanią (2004/519/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Europejską oraz określa dziedziny priorytetowe dla dalszych prac.

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 553/2004 z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie ustanowienia partnerstw europejskich w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia (1) w szczególności jego art. 2, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu przygotowania dalszej integracji z Unią Europejską, Albania powinna przygotować plan wraz z harmonogramem i szczegółowymi warunkami dotyczącymi środków, jakie Albania zamierza podjąć w tym celu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Zgodnie z art. 1 rozporządzenia (WE) nr 533/2004, zasady, priorytety i warunki zawarte w partnerstwie europejskim z Albanią są określone w Załączniku do niniejszej decyzji, który stanowi jej integralną część. Artykuł 2 Wprowadzenie w życie partnerstwa europejskiego jest sprawdzane za pomocą mechanizmów ustanowionych w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia. Artykuł 3 Niniejsza decyzja staje się skuteczna trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Luksemburgu, dnia 14 czerwca 2004 r. W imieniu Rady

B. COWEN

Rada Europejska w Salonikach obradująca w dniach 19 i 20 czerwca 2003 r. udzieliła poparcia dla „Agendy z Salonik dla Bałkanów Zachodnich: w kierunku integracji europejskiej”, w której sporządzanie partnerstw europejskich wymienione jest jako jeden ze środków służących wzmocnieniu procesu stabilizacji i stowarzyszenia. Rozporządzenie (WE) nr 533/2004 określa, że Rada ma podejmować decyzje w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwach europejskich, jak również we wszelkich następnych dostosowaniach, większością kwalifikowaną i na wniosek Komisji. Stwierdza również, że działania uzupełniające realizowane po wprowadzeniu w życie partnerstw europejskich zostaną zapewnione poprzez mechanizmy ustanowione w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia, w szczególności poprzez sprawozdania roczne. Sprawozdanie roczne Komisji z roku 2004 przedstawia analizę przygotowań Albanii do dalszej integracji z Unią

(2)

(3)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 86 z 24.3.2004, str. 1.

24.6.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 223/21

ZAŁĄCZNIK 1. WPROWADZENIE Agenda z Salonik określa sposoby i środki służące wzmocnieniu procesu stabilizacji i stowarzyszenia (SAP), m.in. poprzez wprowadzenie partnerstw europejskich. Na podstawie sprawozdania rocznego Komisji, celem partnerstwa europejskiego z Albanią jest określenie priorytetów dla działań wspierających wysiłki na rzecz zbliżenia do Unii Europejskiej w spójnych ramach. Priorytety te są dostosowane do szczególnych potrzeb i etapu przygotowania Albanii oraz będą aktualizowane w miarę potrzeb. partnerstwo europejskie przewiduje także wskazówki dotyczące pomocy finansowej dla Albanii. Oczekuje się, że Albania przyjmie plan zawierający harmonogram i szczegółowe informacje dotyczące sposobu, w jaki zamierza zajmować się priorytetami zawartymi w partnerstwie europejskim. Plan ten powinien również wskazywać sposoby realizacji Agendy z Salonik, priorytety w walce z przestępczością zorganizowaną i korupcją określone podczas Konferencji w Londynie w 2002 r. i na posiedzeniu na poziomie ministerialnym odbywającym się 28 listopada 2003 r. w Brukseli w ramach Forum UE-Bałkany Zachodnie oraz środki przedstawione przez każde z państw Bałkanów Zachodnich podczas spotkania w Belgradzie odbywającym się 5 listopada 2003 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 223 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L223 - 17 z 200424.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1157/2004 z dnia 23 czerwca 2004 r. ustalające należności przywozowe w sektorze ryżu

 • Dz. U. L223 - 15 z 200424.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1156/2004 z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze i jabłka)

 • Dz. U. L223 - 11 z 200424.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1155/2004 z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L223 - 9 z 200424.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1154/2004 z dnia 23 czerwca 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze przetworów owocowych i warzywnych, inne niż te przyznawane w przypadku dodawanego cukru (tymczasowo konserwowane wiśnie i czereśnie, pomidory bez skórek, konserwowane wiśnie i czereśnie, przetworzone orzechy, niektóre soki pomarańczowe)

 • Dz. U. L223 - 6 z 200424.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1153/2004 z dnia 23 czerwca 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A 1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, winogrona stokowe jabłka i brzoskwinie)

 • Dz. U. L223 - 4 z 200424.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1152/2004 z dnia 23 czerwca 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemu A1 do orzechów (migdały łuskane, orzechy laskowe w łupinach, orzechy laskowe łuskane, orzechy włoskie w łupinach)

 • Dz. U. L223 - 3 z 200424.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1151/2004 z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do przywozu czosnku w ramach autonomicznego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1077/2004

 • Dz. U. L223 - 1 z 200424.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1150/2004 z dnia 23 czerwca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.