Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 227 POZ 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1185/2004 z dnia 25 czerwca 2004 r. otwierające stały przetarg na wywóz żyta znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

Data ogłoszenia:2004-06-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 227 POZ 11

Strona 1 z 4
26.6.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 227/11

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1185/2004 z dnia 25 czerwca 2004 r. otwierające stały przetarg na wywóz żyta znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Artykuł 1 Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego rozporządzenia, niemiecka agencja interwencyjna przystępuje do stałego przetargu na wywóz żyta, znajdującego się w jej posiadaniu, zgodnie z warunkami określonymi rozporządzeniem (EWG) nr 2131/93.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1766/92 z dnia 30 czerwca 1992 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

Artykuł 2 1. Przetarg obejmuje maksymalną ilość 1 000 000 ton żyta do wywozu do wszystkich krajów trzecich.

(1)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2131/93 (2), określa procedury i warunki wprowadzenia do sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych.

2. Regiony, w których 1 000 000 ton żyta jest magazynowanych, określa się w załączniku I.

(2)

Ze względu na obecną sytuację na rynku uzasadnione jest ogłoszenie stałego przetargu na wywóz 1 000 000 ton żyta znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej.

Artykuł 3 1. Na zasadzie odstępstwa od art. 16 akapit trzeci rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 cenę podaną w ofercie uważa się za cenę do zapłaty za wywóz, bez podwyżek miesięcznych.

(3)

Należy ustalić szczególne zasady mające zapewnić właściwe wykonanie operacji i ich kontrolę. W tym celu należy przewidzieć system zabezpieczeń zapewniających przestrzeganie oczekiwanych celów, równocześnie unikając nadmiernych obciążeń dla podmiotów gospodarczych. Należy więc wprowadzić derogacje do niektórych przepisów, w szczególności do rozporządzenia (EWG) nr 2131/93.

2. Przy wywozach realizowanych z tytułu niniejszego rozporządzenia nie stosuje się żadnych refundacji, podatków eksportowych ani miesięcznych przyrostów.

3. Artykułu 8 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 nie stosuje się.

(4)

W przypadku gdy odbiór żyta jest opóźniony o więcej niż pięć dni lub zwolnienie jednego z wymaganych zabezpieczeń jest opóźnione z powodów leżących po stronie agencji interwencyjnej, zainteresowane Państwo Członkowskie powinno zapłacić odszkodowanie.

Artykuł 4 1. Pozwolenia na wywóz są ważne od daty wydania w rozumieniu art. 9 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 do końca następującego po niej czwartego miesiąca.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

ostatnio L 158 z ostatnio L 23 z

(1) Dz.U. L 181 z 1.7.1992, str. 21. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1104/2003 (Dz.U. 27.6.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 191 z 31.7.1993, str. 76. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 777/2004 (Dz.U. 27.4.2004, str. 50).

2. Ofertom złożonym w ramach niniejszego przetargu nie mogą towarzyszyć wnioski o wydanie pozwoleń na wywóz, sporządzone w ramach art. 49 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000 (3).

(3) Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1.

L 227/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.6.2004

Artykuł 5 1. Na zasadzie odstępstwa od art. 7 ust.1 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93, termin zgłaszania ofert w pierwszym przetargu częściowym wygasa w dniu 1 lipca 2004 r. o godz. 9.00 (czasu brukselskiego).

pozostając jednak w granicach odchylenia mogącego osiągnąć następujące wartości: — 1 kilograma na hektolitr ciężaru właściwego, który jednak nie może być niższy niż 68 kilogramów na hektolitr, — jednego punktu procentowego w zakresie zawartości wilgoci, — pół punktu procentowego na zanieczyszczenia, o których mowa odpowiednio w punktach B.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 227 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L227 - 35 z 200426.6.2004

  Decyzja Rady z dnia 21 czerwca 2004 r. zmieniająca decyzję 2003/893/WE w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi między Wspólnotą Europejską a Ukrainą

 • Dz. U. L227 - 21 z 200426.6.2004

  Decyzja Rady z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w Partnerstwie Europejskim z Serbią i Czarnogórą, w tym z Kosowem zgodnie z jego statusem ustanowionym przez rezolucję nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych 10 czerwca 1999 r.

 • Dz. U. L227 - 19 z 200426.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1187/2004 z dnia 25 czerwca 2004 r. zmieniające po raz 35. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L227 - 17 z 200426.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1186/2004 z dnia 25 czerwca 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L227 - 9 z 200426.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1184/2004 z dnia 25 czerwca 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L227 - 8 z 200426.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1183/2004 z dnia 25 czerwca 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 316. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L227 - 7 z 200426.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1182/2004 z dnia 25 czerwca 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 63. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L227 - 5 z 200426.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1181/2004 z dnia 25 czerwca 2004 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 144. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L227 - 3 z 200426.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1180/2004 z dnia 25 czerwca 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 144. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L227 - 1 z 200426.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1179/2004 z dnia 25 czerwca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.