Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 227 POZ 21

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w Partnerstwie Europejskim z Serbią i Czarnogórą, w tym z Kosowem zgodnie z jego statusem ustanowionym przez rezolucję nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych 10 czerwca 1999 r.

Data ogłoszenia:2004-06-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 227 POZ 21

Strona 1 z 15
26.6.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 227/21

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w Partnerstwie Europejskim z Serbią i Czarnogórą, w tym z Kosowem zgodnie z jego statusem ustanowionym przez rezolucję nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych 10 czerwca 1999 r. (2004/520/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 533/204 z 22 marca 2004 r. w sprawie ustanowienia partnerstw europejskich w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia (1), w szczególności jego art. 2, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu przygotowania dalszej integracji z Unią Europejską właściwe władze Serbii i Czarnogóry powinny sporządzić plan wraz z harmonogramem i szczegółowymi warunkami dotyczącymi środków, jakie Serbia i Czarnogóra zamierzają podjąć w tym celu. Obecnie Kosowo podlega tymczasowej administracji międzynarodowej zgodnie z rezolucją nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych, odrębny plan przedstawiający priorytety dotyczące Kosowa zostanie sporządzony pod kierownictwem administracji tymczasowej Narodów Zjednoczonych w Kosowie,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Rada Europejska w Salonikach w dniach 19–20 czerwca 2003 r. udzieliła poparcia dla „Agendy z Salonik dla Bałkanów Zachodnich: w kierunku integracji europejskiej”, w której ustanowienie partnerstw europejskich wymienione jest jako jeden ze środków wzmacniających proces stabilizacji i stowarzyszenia. Rozporządzenie Rady (WE) nr 533/2004 określa, że Rada ma podejmować decyzje w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwach europejskich oraz we wszelkich późniejszych dostosowaniach, większością kwalifikowaną i na wniosek Komisji. Również stwierdza, że działania uzupełniające do wprowadzenia w życie partnerstw europejskich zostaną zapewnione poprzez mechanizmy ustanowione w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia, w szczególności poprzez sprawozdania roczne. Sprawozdanie roczne Komisji z roku 2004 przedstawia analizę przygotowań Serbii i Czarnogóry, w tym Kosowa zgodnie z jego statusem ustanowionym przez rezolucję nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych, do dalszej integracji z Unią Europejską oraz określa dziedziny priorytetowe dla dalszych prac. Zgodnie z art. 1 rozporządzenia (WE) nr 533/2004, zasady, priorytety i warunki zawarte w partnerstwie europejskim z Serbią i Czarnogórą, obejmującym Kosowo, jak zdefiniowano w rezolucji nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych, są określone w załączniku do niniejszej decyzji, który stanowi jej integralną część. Artykuł 2 Wprowadzenie w życie partnerstwa europejskiego jest sprawdzane za pomocą mechanizmów ustanowionych w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia. Artykuł 3 Niniejsza decyzja staje się skuteczna trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Sporządzono w Luksemburgu, dnia 14 czerwca 2004 r. W imieniu Rady

B. COWEN

(2)

(3)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 86, 24.3. 2004, str. 1.

L 227/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.6.2004

ZAŁĄCZNIK 1. WPROWADZENIE Agenda z Salonik określa sposoby i środki służące wzmocnieniu procesu stabilizacji i stowarzyszenia, m.in. poprzez wprowadzenie partnerstw europejskich.

Na podstawie sprawozdania rocznego Komisji, celem partnerstwa europejskiego z Serbią i Czarnogórą, obejmującym Kosowo jak zdefiniowano w rezolucji nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych („Serbia i Czarnogóra wraz z Kosowem”), jest określenie priorytetów dla działań wspierających wysiłki na rzecz zbliżenia do Unii Europejskiej w spójnych ramach. Priorytety te są dostosowane do szczególnych potrzeb i etapu przygotowania Serbii i Czarnogóry wraz z Kosowem oraz będą aktualizowane w miarę potrzeb. Partnerstwo Europejskie przewiduje także wskazówki dotyczące pomocy finansowej dla Serbii i Czarnogóry wraz z Kosowem.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 227 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L227 - 35 z 200426.6.2004

  Decyzja Rady z dnia 21 czerwca 2004 r. zmieniająca decyzję 2003/893/WE w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi między Wspólnotą Europejską a Ukrainą

 • Dz. U. L227 - 19 z 200426.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1187/2004 z dnia 25 czerwca 2004 r. zmieniające po raz 35. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L227 - 17 z 200426.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1186/2004 z dnia 25 czerwca 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L227 - 11 z 200426.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1185/2004 z dnia 25 czerwca 2004 r. otwierające stały przetarg na wywóz żyta znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L227 - 9 z 200426.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1184/2004 z dnia 25 czerwca 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L227 - 8 z 200426.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1183/2004 z dnia 25 czerwca 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 316. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L227 - 7 z 200426.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1182/2004 z dnia 25 czerwca 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 63. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L227 - 5 z 200426.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1181/2004 z dnia 25 czerwca 2004 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 144. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L227 - 3 z 200426.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1180/2004 z dnia 25 czerwca 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 144. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L227 - 1 z 200426.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1179/2004 z dnia 25 czerwca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.