Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 227 POZ 35

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 21 czerwca 2004 r. zmieniająca decyzję 2003/893/WE w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi między Wspólnotą Europejską a Ukrainą

Data ogłoszenia:2004-06-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 227 POZ 35

26.6.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 227/35

DECYZJA RADY z dnia 21 czerwca 2004 r. zmieniająca decyzję 2003/893/WE w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi między Wspólnotą Europejską a Ukrainą (2004/521/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

rozszerzeniu z dniem 1 maja 2004 r. i dostosowaną następnie przy zastosowaniu 30 % wskaźnika redukcji, już stosowanego w odniesieniu do limitów ilościowych, przyjętego w wyniku narzuconych przez Ukrainę przeszkód w wywozie złomu żelaznego. Następnie, po zawarciu umowy, te limity ilościowe zostaną odpowiednio zmienione.

(4)

Od dnia 1 maja 2004 r. Unia Europejska liczy 10 nowych Państw Członkowskich: Cypr, Estonię, Łotwę, Litwę, Maltę, Polskę, Słowację, Słowenię, Republikę Czeską i Węgry. Artykuł 6 ust. 8 Aktu Przystąpienia z 2003 r. stanowi, że limity ilościowe stosowane przez Wspólnotę w przywozie wyrobów stalowych zostaną dostosowane na podstawie przywozu dokonywanego w ostatnich latach przez nowe Państwa Członkowskie. Decyzją nr 2003/893/WE (1), Rada wprowadziła limity ilościowe w odniesieniu do przywozu do Wspólnoty niektórych wyrobów stalowych pochodzących z Ukrainy. Ponieważ nie zostały zakończone negocjacje w sprawie zawarcia dwustronnej umowy w dziedzinie stali, i zgodnie z art. 6 ust. 8 trzeci akapit Aktu Przystąpienia z 2003 r., należy przewidzieć zwiększenie aktualnie obowiązujących limitów ilościowych, tak aby tradycyjna wymiana handlowa została utrzymana po rozszerzeniu UE. Przy zwiększeniu przyjmuje się jako podstawę średnią wartość przywozu wyrobów stalowych dokonywanego przez nowe Państwa Członkowskie w latach 2000, 2001 i 2002, dostosowaną pro rata temporis po

Dlatego należy zmienić Załącznik II do decyzji Rady 2003/893/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik II do decyzji 2003/893/WE zastępuje się Załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Luksemburgu, dnia 21 czerwca 2004 r. W imieniu Rady

J. WALSH

(2)

(3)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 333 z 20.12.2003, str. 84.

L 227/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.6.2004

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK II LIMITY ILOŚCIOWE – UKRAINA

(tony) Rok Wyroby 2004

SA Wyroby płaskie SA1 Kręgi SA2 Grube płyty SA3 Inne wyroby płaskie SB Wyroby długie SB1 Belki SB2 Walcówki SB3 Inne wyroby długie 12 481 66 828 122 170” 62 037 200 104 66 608

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 227 POZ 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L227 - 21 z 200426.6.2004

  Decyzja Rady z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w Partnerstwie Europejskim z Serbią i Czarnogórą, w tym z Kosowem zgodnie z jego statusem ustanowionym przez rezolucję nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych 10 czerwca 1999 r.

 • Dz. U. L227 - 19 z 200426.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1187/2004 z dnia 25 czerwca 2004 r. zmieniające po raz 35. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L227 - 17 z 200426.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1186/2004 z dnia 25 czerwca 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L227 - 11 z 200426.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1185/2004 z dnia 25 czerwca 2004 r. otwierające stały przetarg na wywóz żyta znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L227 - 9 z 200426.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1184/2004 z dnia 25 czerwca 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L227 - 8 z 200426.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1183/2004 z dnia 25 czerwca 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 316. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L227 - 7 z 200426.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1182/2004 z dnia 25 czerwca 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 63. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L227 - 5 z 200426.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1181/2004 z dnia 25 czerwca 2004 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 144. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L227 - 3 z 200426.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1180/2004 z dnia 25 czerwca 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 144. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L227 - 1 z 200426.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1179/2004 z dnia 25 czerwca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.